6.       Godkendelse af forslag til fordeling af midler fra Pulje til bedre bemanding i ældreplejen 2020

Doknr.: 727-2019-127408

Sagsnr.: 727-2018-4856

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget forelægges forslag til fordeling af midler fra Pulje til bedre bemanding i ældreplejen for 2020 til godkendelse.

 

 

Baggrund for sagen

I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje, hvorefter midlerne fra 2022 vil blive udmøntet via det kommunale bloktilskud. Odder Kommunes andel af midlerne er i 2020 på 2.304.000 kr.

 

Af ”Bekendtgørelse om pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger” fremgår det bl.a., at midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre.

 

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Forvaltningen ser med tilfredshed på muligheden for at fortsætte arbejdet med at skabe bedre bemanding i både hjemmeplejen og på plejecentre/i friplejeboliger til gavn for fortrinsvist ældre borgere. Den øgede bemanding kommer blandt andet til udtryk i form af

 

-          Mere tid til allerede planlagte opgaver hos de enkelte borgere. Det er hermed muligt at øge den sundhedsfaglige medarbejders fleksibilitet og der skabes tillige mulighed for i højere grad at tilgodese borgerens behov for socialt samvær, aktiviteter etc.

-          Mere tid til uforudsete opgaver hos de enkelte borgere. Herved kan den sundhedsfaglige medarbejder opleve et mindre tidspres i forbindelse med akutte opgaver, hvilket understøtter arbejdsmiljøet og dermed trivslen

-          Mere tid til læring og kompetenceudvikling i det daglige. Med en øget bemanding er det i højere grad muligt at skabe rum til refleksion og tværfagligt samarbejde.

 

 

 

 

 

 

Forvaltningen foreslår på den baggrund følgende fordeling mellem henholdsvis hjemmeplejen og plejecentre/friplejeboliger:

 

 

Tabel 1. Budget for 2020 til en bedre bemanding fordelt på områder

Områder:

Total kr. årligt

Bedre bemanding i hjemmeplejen

939.600

Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

1.354.400

Administration mv. af puljen

10.000

I alt

2.304.000

 

 

Fordelingen tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 for hjemmeplejen og plejecentrene. Det er forvaltningens opfattelse, at denne objektive fordeling ikke tilgodeser ét område frem for et andet. Fordelingen på henholdsvis nyansættelser og opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere afspejler, at meget få medarbejdere har ønsket at gå op på fuld tid. Den angivne udgift til administration af puljen dækker over timeforbrug til administration heraf.

 

Det er væsentligt at gøre opmærksom på, at Danske Diakonhjem, der driver Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet og Skovbakkehjemmets hjemmepleje, vil modtage ca. 40 % af midlerne til hjemmeplejen og ca. 25 % af midlerne til plejecentre/friplejeboliger svarende til deres andel af plejeboliger i kommunen og deres andel af borgere, der modtager hjemmehjælp.

 

Forvaltningen anbefaler, at Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget godkender forslag til fordeling af midler fra Pulje til bedre bemanding i ældreplejen.

 

Sagen har været i høring i Seniorrådet, der har afgivet følgende høringssvar:

 

”Seniorrådet ser med glæde på en fortsat øget bemanding i ældreplejen og godkender hermed forvaltningens indstilling.”

 

 

 

Sagens gang

 

·         Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget d. 25. november 2019

 

 

Forvaltningen indstiller

 

At Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget godkender fordeling af midler fra Pulje til bedre bemanding i ældreplejen for 2020.

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra  Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget  den 25. november 2019:

Afbud:

 

Godkendt