31.    Tal om nye jobs og udlændinge

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-141103

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Drøftelse af, hvorledes partiernes anvendelse af tal i valgkampen virker.

 

Sagens opståen

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har den 25. maj 2015 offentliggjort en analyse, der viser, at der i perioden fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2014 er skabt, hvad der svarer til 20.700 fuldtidsjobs.

Denne analyse er blevet et hedt emne i valgkampen, idet Socialdemokraterne har været ude med et tal på 40.000 jobs. Venstre har brugt situationen til at fremføre, at kun de 700 af de 20.700 jobs er gået til danskere.

Tallene er ud fra forskellige forudsætninger alle rigtige. LO har bl.a. regnet efter med samme kilde som DA, nemlig Danmarks Statistik, men har nået andre tal. LO når tallet 53.000 nye private jobs. Samtidig påpeger LO, at ledigheden blandt etniske danske i perioden er faldet (altså stigning i beskæftigelse) med 22.000 personer.

I Dansk Arbejdsgiverforenings opgørelse betyder udlændinge alle ”ikke danske statsborgere.” Altså både personer som har boet i Danmark meget længe, og personer der er kommet tilrejsende.

Hovedparten af disse ikke danske i nye erhverv er enten fra Norden eller EU. Dansk Arbejdsgoverforenings tal trækker ligeledes det fald i beskæftigelsen der kom, da krisen satte ind (2011 -13), fra den samlede stigning. Her har man også medtaget nye jobs som følge af, at den danske demografi har skabt jobåbninger (ældre er gået på pension).

Den reelle Stigning af danskere i jobs ser således ud:

                   

De sidste tal fra Danmarks statistik peger på, at antallet af langtidsledige indvandrere / flygtninge er steget med 48 %. Mere end dobbelt så meget som det der gælder for danske (i procent).

 

Sagsfremstilling

Den slags udmeldinger kan godt give forkerte forståelser af, hvad der er det reelle omkring arbejdsmarked og jobforhold i Danmark.

Det konkrete er, at vi har en stigende beskæftigelse generelt. Det som har vores aktuelle interesse er, om det kan give åbning for de af vore borgere (især indvandrere og flygtninge), der traditionelt har haft svært ved at få plads på arbejdsmarkedet.

Hvis mulighederne er der, hvorledes skal vi så anbefale dem brugt? Ud over generelle ansættelsesforhold har vi drøftet lærlinge / uddannelsesmuligheder og arbejde i forbindelse med sprogcentret.

Vi beder gennem Integrationsteamet om, at Jobcentret fremskaffer relevante tal gældende i Odsherred kommune for:

·          Hvor mange nye skabte jobs til ”ikke etniske danskere” (ied) er der formidlet gennem Jobcentret de sidste 3 år.

·          Hvilke særlige udfordringer oplever Jobcentret, når der skal formidles jobs til ied.

·          Har Jobcentret oplevet, at det har været vanskeligt / umuligt at finde praktikplads til gruppen ied som har påbegyndt et lærlingeforløb?

·          Vil Jobcentret kunne formidle arbejdsforhold i forhold til, at sprogskolen sammenkører en proces hvor uddannelse og arbejde indgår i samme forløb?

(Hvis der her opleves vanskeligheder, hvori består disse?).

·          Hvorledes oplever Jobcentret at procentdelen af ledige job parate ied er i forhold til den etnisk danske ledige gruppe som er job parate og på kontanthjælp?

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·        Virkningen af partiernes anvendelse af tal i valgkampen drøftes.

Bilagsnr

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 15. juni 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj.

Fraværende: Alexandra Svendsen, Burkhard Sievers, Gitte Hededam, Jian Lin Liao, Johnny Henriksen, Jørgen Revsbech Hansen, Kanlaya Hongwiset

 

Fra administrationens side beklages det, at den administrative indstilling er blevet formuleret misvisende. Det skulle rettelig have været en indstilling til, at de lokale forhold omkring udlændinge og jobs i Odsherred drøftes.

Sekretæren orienterede fra Jobcenterets side med en besvarelse på de rejste spørgsmål i sagsfremstillingen.

Jobcenteret fører ikke statistik over etnicitet og jobs. Der deltes i stedet et fakta ark ud fra www.integrationsviden.dk. Arket viser udviklingen i Odsherred ift. udlændinge og uddannelse/arbejde.

Den store udfordring i Odsherred er manglende fagsprog blandt udlændinge. Dette er en stor hindring for at kunne få elevpladser og jobs. Integrationsteamet har let ved at finde virksomhedspraktikker, men har svært ved at finde løntilskudsstillinger. Når der etableres løntilskud fører det ellers i over 80 % af tilfældene til jobs for vores nyankomne udenlandske borgere.

Jobcenteret oplever, at det er vanskeligt at finde elevpladser til lærlinge, men ikke umuligt. Det er fagsproget, der er udfordringen.

Jobcenteret vil godt kunne formidle arbejdsforhold i forhold til en ny sprogskoleordning, hvor der kun er undervisning 3 dage om ugen. Det understreges, at det er Odsherred Kommune selv, der i samarbejde med Holbæk Kommune beslutter, hvordan sprogskole tilbuddet skal se ud. Odsherred Kommune og Holbæk Kommune er enige om en ordning, hvor der er 3 dages undervisning med mulighed for 2 dages praktik.

Jobcenteret fører ikke statistik over procentdelen af ledige jobparate ikke etniske danskere i forhold til den etnisk danske gruppe af ledige jobparate.

 

Integrationsrådet drøfter muligheden for, at der laves særlige forløb for de kvinder, der bliver forsørger af deres mænd.

Integrationsrådet drøfter muligheden for en form for belønning til dem, der består sprogskolen hurtigt.  Nogle er længe om at bestå sprogskolen, fordi de er bange for, hvad der skal ske bagefter.

Behov for skolepraktikker og voksenlærepladser samt flere sociale klausuler, drøftes.

Arbejdsgruppen ”Arbejdsmarked” vil arbejde videre med de drøftede forslag.