23.    Orientering om status for spildevand i det åbne land

Sag 306-2015-128292

Dok. 306-2016-32807

Initialer: ELA

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Orientere om status på arbejdet med spildevand i det åbne land.

 

Sagens opståen

Center for Natur, Miljø og Trafik har siden 2012 udsendt påbud om forbedret spildevandsrensning til ejendomme i det åbne land. I enkelte sager hvor der ikke er sket opfyldelse, er næste tiltag at politianmelde forholdet. Desuden trådte en ny bekendtgørelse i kraft i januar 2015, som har givet behov for at præcisere praksis.

 

Sagsfremstilling

Center for Natur, Miljø og Trafik har udsendt 136 varsler og påbud i perioden 2012-2014. Det har ført til, at 82 ejendomme har forbedret rensningen af deres spildevand. Der resterer altså 54 sager, hvor påbuddet ikke er opfyldt.

 

Center for Natur, Miljø og Trafik har vurderet, at 14 af disse sager (fra 2012-2013) skal gå om, da der i perioder på grund af manglende ressourcer ikke er blevet fulgt op på sagerne i tide.

 

I sager fra 2014 hvor påbuddet ikke er opfyldt, vurderer Center for Natur, Miljø og Trafik, at sagsbehandlingen kan fortsætte. Det betyder, at der i 2016 vil ske politianmeldelse efter en konkret vurdering af maksimalt 10 sager.

 

I december 2015 blev der sendt 171 påbud til ejendomme i oplandet til Fuglebæks Å. Ejendommene har fået en frist på 1½ år til at opfylde påbuddet.

 

I 2016 forventer Center for Natur, Miljø og Trafik at udsende yderligere omkring 150 påbud til ejendomme i oplandet til Fuglebæks Å.

 

I januar 2015 trådte bekendtgørelse om afdragsordning og minimumsfrist i kraft.  Bekendtgørelsen giver ejendomsejere med en husstandsindkomst på op til kr. 300.000 mulighed for at søge om afdragsordning og fristforlængelse. I juni 2015 besluttede Miljø- og Klimaudvalget at muligheden for fristforlængelse skulle gælde for alle kommunens borgere.

 

Center for Natur, Miljø og Trafik har modtaget 10 ansøgninger om tilsagn om afdragsordning. Heraf har de 9 fået tilsagn. Vi har modtaget 40 ansøgninger om fristforlængelse. Alle ansøgninger er blevet imødekommet.

 

Fristforlængelse gives altid efter en konkret vurdering. Udgangspunktet er, at fristen for opfyldelse af påbuddet kan forlænges til i alt 3 år. I særlige tilfælde kan der gives yderligere forlængelse.

 

Lovgrundlag

Indsatsen med at forbedre rensningen af spildevand fra enkeltejendomme sker på baggrund af spildevandsplanen og Regionplan 2005-16.

 

Påbud om forbedret rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land gives med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1.

 

Tilsagn om afdragsordning gives efter bekendtgørelse om afdragsordning og minimumsfrist.

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

·        Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 1. marts 2016

Sted: Kursuslokalet, Højby

Fraværende: Allan Andersen

 

Etapeopdelingen fremsendes til udvalgets medlemmer.

 

Orientering taget til efterretning.