30.    Godkendelse af udvidelse af anlægsbevilling for Gudmindrup Strand

Sag 306-2015-114722

Dok. 306-2016-33295

Initialer: LJE

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte, hvorvidt der skal bruges kr. 1 mio. af forskønnelsespuljerne i 2016 til udviklingsprojektet på Gudmindrup strand.

 

Sagens opståen

Miljø- og Klimaudvalget besluttede på møderne den 24. marts 2015 og 14. april 2015 at bevilge kr. 1,7 mio. til ny strandstation, legeplads, og affaldssystem på Gudmindrup strand.

 

Sagsfremstilling

Gudmindrup strand er blandt en af Odsherreds mest besøgte og kendte strande.

 

Projektledelsen varetages af Center Natur, Miljø og Trafik i samarbejde med Center Plan, byg og Erhverv. I den indledende fase har Turistchefen deltaget i vurderingen af de forskellige elementers placering mm..

 

På mødet præsenteres udvalget for den foreløbige oversigt over planen, som vil kræve forskellige dispensationer i forhold til naturbeskyttelsesloven og fredning, inden den kan realiseres.

 

Projektet vil bidrage til at styrke Odsherred Kommunes kystnære image med strandstationen som ikon for Odsherred. Hvis udvalget vælger at prioritere midlerne til udviklingsprojektet nu, forventer administrationen, at vi, under forudsætning af de nødvendige tilladelser, kan være færdige med at etablere det samlede projekt tæt på sommerens sæsonstart 2016.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

Center Natur, Miljø og Trafik har i samarbejde med Center for Plan, Byg og Erhverv indhentet overslag på etablering af ny strandstation, stadeplads, legeplads og affaldssystem på Gudmindrup strand. De forventede etableringsomkostninger ses nedenfor:

 

Nedgravet affaldssystem

: kr.

130.000

Stadeplads

: kr.

50.000

Ny strandstation[1]

: kr.

1.820.000

Naturlegeplads

: kr.

700.000

I alt

: kr.

2.700.000


Da der kun er bevilget et anlægsbudget på kr. 1,7 mio., er der behov for yderligere kr. 1 mio. for at gennemføre projektet.

 

Center Natur, Miljø og Trafik foreslår, at kr. 1 mio. fra forskønnelsespuljen for 2016, overføres til udviklingsprojektet for Gudmindrup strand, således at projektet kan realiseres.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

·          Udvalget prioriterer kr. 1 mio. af forskønnelsespuljen i 2016 til udviklingsprojektet på Gudmindrup strand.

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 10. november 2015

Sted: Kursuslokalet, Højby

Fraværende:

 

Udgifterne til kloakledningsanlæg undersøges og udvalget ønsker, at der laves besigtigelse på stedet.

 

Sagen genoptages

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget

 

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte, hvorvidt der skal bruges midler af forskønnelsespuljerne i 2016 til udviklingsprojektet på Gudmindrup strand, samt overfor Byrådet og Økonomiudvalget anbefale at der gives anlægsbevilling til etablering af strandstation og molokker.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt udgifterne til kloakledningsanlæg yderligere. Uanset placeringen formodes det, at der vil kræves et nyt nedsivningsanlæg. Uanset om toilettet placeres ved dets nuværende placering, eller rykkes ud ved klitten, vil nedsivningsanlægget kunne placeres nær toilettet, blot slamsugeren kan komme til. Dette betyder en reducering i udgiften til kloakledning på ca. kr. 145.000,- i forhold til de første beregninger.

 

Hvis man vælger at placere strandstationen på kiosk/toilettets nuværende placering, vil man kunne spare yderligere ca. kr. 80.000,- i reetablering af arealet under den nuværende kiosk/toilet.

 

Fra driftsbudgettet i 2015 er der tidligere truffet beslutning om at prioritere kr. 0,9 mio. til strandstationen og kr. 0,1 mio. til molokker. Disse beløb er ikke konverteret fra driftsbudget til anlægsbudget.

 

Ifølge konteringsreglerne skal driftsmidlerne der prioriteres til strandtoilettet overføres til anlæg, da der er tale om en bygning. Hvis der bliver tilført ekstra midler til projektet, skal de eventuelle yderligere kr. 0,775-0,855 mio. også konverteres fra driftsbudget i 2016 til et anlægsbudget.

 

Der vil dermed være behov for en samlet anlægsbevilling på mellem kr. 1.775 mio. til kr. 1.855 mio.

 

Økonomiske konsekvenser

Alt efter placering af toilettet, vil der være behov for mellem kr. 0,775 mio. og kr. 0,855 mio.

 

Center Natur, Miljø og Trafik foreslår, at de nødvendige midler overføres fra forskønnelsespuljen for 2016 til udviklingsprojektet for Gudmindrup strand, således at projektet kan realiseres.

 

Bevillingen finansieres af driftsbudget 2015 og 2016 med op til kr. 1,855 mio.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

·     Udvalget prioriterer de nødvendige midler af forskønnelsespuljen i 2016 til udviklingsprojektet på Gudmindrup strand

·     Udvalget indstiller det samlede prioriterede beløb til en anlægsbevilling til Byrådets godkendelse via Økonomiudvalget

 

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 1. december 2015

Sted: Kursuslokalet, Højby

Fraværende:

 

Udvalget ønsker, at den nye toiletbygningen og fast stadeplads til f.eks. isbil opføres hvor den nuværende bygning er beliggende.

Legepladsen forsøges placeres i området i klitten omkring nedgangen til stranden.

Stadepladsområde bibeholdes syd for nedgangen til stranden.

 

Med de tre principper laves der mere detaljeret planforslag med stiløsning og økonomioverslag.

Handicaprådet inddrages i udarbejdelse af planforslaget.

 

Sagen genoptages

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte, hvorvidt der skal bruges kr. 1 mio. af forskønnelsespuljerne i 2016 til udviklingsprojektet på Gudmindrup strand.

 

Sagens opståen

På mødet den 1. december 2015 besluttede udvalget:

”Udvalget ønsker, at den nye toiletbygning og fast stadeplads til f.eks. isbil opføres hvor den nuværende bygning er beliggende.

Legepladsen forsøges placeret i området i klitten omkring nedgangen til stranden.

Stadepladsområde bibeholdes syd for nedgangen til stranden.”

 

På mødet den 1. december blev der ikke taget stilling til finansieringen. Derfor bliver strandstationen ikke færdig til badesæsonen i 2016.

 

Sagsfremstilling

Det vurderes at der ikke er behov for stadepladser med fast/støbt bund fordi belægningen på p-pladsen allerede vil muliggøre opstilling af mobile stadepladser.

Center for Natur, Miljø og Trafik foreslår, at stadepladsen som en støbt plads udgår af projektet og at de budgetterede midler til stadeplads anvendes til at etablere en sti imellem strandstationen og klitterne.

 

Centret arbejder sammen med en landskabsarkitekt videre med udvikling af designet for legepladsen. 

En tids- og procesplan for etablering af legepladsen ses på bilag 1.

Et revideret planforslag ses på bilag 2. 

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

Center Natur, Miljø og Trafik foreslår, at kr. 1 mio. fra forskønnelsespuljen for 2016, overføres til udviklingsprojektet for Gudmindrup strand, således at projektet kan realiseres.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

·     Udvalget prioriterer de nødvendige midler af forskønnelsespuljen i 2016 til udviklingsprojektet på Gudmindrup strand

·     Udvalget indstiller det samlede prioriterede beløb til en anlægsbevilling til Byrådets godkendelse via Økonomiudvalget

·     Udvalget prioriterer at en fast stadeplads udgår og at 50.000 kr. anvendes til etablering af en sti som forbinder strandstationen med klitterne.

 

 

Bilag

306-2016-52762

Bilag 1 - Tidsplan

306-2016-33491

Bilag 2, Revideret planforslag 2016.pdf

 [1] Inkl. nedrivning af eksisterende bygning, nyetablering af kloakforhold mm..

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 1. marts 2016

Sted: Kursuslokalet, Højby

Fraværende: Allan Andersen

 

Punkt 1 og 3 i indstillingen godkendt.

 

Vedr. pkt. 2 i indstillingen så indstiller Miljø- og klimaudvalget, at der meddeles en samlet anlægbevilling på kr. 2,7 mio. finansieret på følgende vis:

- Kr. 1,0 mio fra forskønnelsesmidlerne 2015

- Kr. 1,0 mio fra forskønnelsesmidlerne 2016

- Kr. 0,7 mio fra anlægsbevilling til legepladser (er frigivet)

 

Desuden bedes Økonomiudvalget forholde sig til om den handicapvenlige stiforbindelse skal tilføjes til projektet med kr. 0,1 mio finansieret af de afsatte midler til tilgængelighed.