35.    Strategisk energiplan inklusiv høringssvar til endelig godkendelse

Sag 306-2013-53748

Dok. 306-2016-40533

Initialer: KAK

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Miljø-og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

En strategisk energiplan er et planlægningsværktøj, som giver kommunerne mulighed for at planlægge de lokale energiforhold til et mere fleksibelt og energieffektivt energisystem.

Planlægningen skal blandt andet bidrage til, at mulighederne for at fremme vedvarende energi og energibesparelser systematisk undersøges, samt bidrage til, at potentialerne udnyttes mest hensigtsmæssigt ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.

Strategisk energiplanlægning i kommunerne omfatter alle former for energiforbrug og energiforsyning i alle sektorer (husholdninger kommunal og anden offentlig service, privat service, fremstillingsvirksomhed, transport).

 

Kommunerne er varmemyndighed og har derfor mulighed for at stille forslag til udviklingsprojekter for fjernvarmen, der er samfundsøkonomisk rentable. Fjernvarmeselskaberne er herefter forpligtiget til at udarbejde et projektforsalg til kommunen hvori de redegør for, hvordan de vil gøre værkerne mere samfundsøkonomisk rentable.

 

Herudover skal kommunerne lave varmeplanlægning for deres geografiske område for at sikre, at værkerne er samfundsøkonomisk rentable.

 

Strategisk energiplan for Odsherred Kommune har været i høring fra den 17. december 2015 til den 1. februar 2016 og er vedhæftet som bilag til sagen sammen med en hvidbog hvor de indkomne høringssvar er listet sammen med en administrativ kommentar.

 

Sagens opståen

Det er frivilligt, om kommunerne vil udarbejde strategiske energiplaner. For at understøtte planlægningen, er der i aftalen af 22. marts 2012 om den danske energipolitik frem til 2020 afsat en pulje på kr. 19 mio. til strategisk energiplanlægning i kommunerne.

Odsherred Kommune har indgået et samarbejde med Energiklyngecenter Sjælland og Roskilde Universitet, samt de andre kommuner i Region Sjælland, om at udarbejde strategiske energiplaner.

 

Odsherred Kommune arbejder mod at opnå de målsætninger, der er opsat i Borgmesterpagten. Her er målet, at opnå en reduktion i CO2-udledningen på mere end 20 % i forhold til niveauet i 2008.

Økonomiudvalget valgte den 22. september 2009 at underskrive en tilkendegivelse på tilslutning til Borgmesterpagten.

Den strategiske energiplan vil fungere som en handlingsplan for Odsherred Kommune, der skal bidrage til at opnå målene i aftalen.  

 

Sagsfremstilling

Der er kommet tre høringssvar på energiplanen. Et fra den lokale afdeling af Alternativet, et fra Enhedslisten og et fra 8 klasse på Vallekilde-Hørve Friskole. Høringssvarene er samlet i en hvidbog sammen med den administrative kommentar til hvert høringssvar.

 

I høringssvaret fra Alternativet fokuseres der på anvendelse af biomasse til projekter om opvarmning i landsbyer og at dette skridt gøres så ”rent” som muligt. Herudover anbefales det, at kommunen fokuserer på at fremme andelsselskaber omkring energiproduktion i landsbyer. Der er en del af høringssvaret, der omhandler den interne indkøbspolitik i kommunen og de krav, der kan stilles til økologi for at støtte op om mere økologisk landbrug i Odsherred. Forslaget er også fremsendt som Borgmesterbrev. Det vurderes ikke, at høringssvaret giver anledning til ændring i energiplanen.

 

I høringssvaret fra Enhedslisten påpeges vigtigheden af, at man i forbindelse med ”bedre bolig” projektet fokuserer på at hjælpe de borgere i Odsherred som er teknisk insolvent. Herudover foreslås der indsatser omkring metoden for udbringning af gylle på landbrug for at reducere CO2. Det foreslås også, at der opstilles flere nye vindmøller på lammefjorden. Høringssvaret lægger stor vægt på, at man tager hensyn til hvor meget halm man fjerner fra marken når man laver halmfyrede fjernvarmeværker for ikke at udpine jorden. Der ønskes desuden større fokus på anvendelse af solvarmepaneler og elpatroner til opvarmning i landsbyerne. Der er på basis af høringssvaret uddybet i afsnittet om energibesparelser i private boliger.

 

Det sidste høringssvar er fra 8- klasse på Vallekilde-Hørve friskole og her foreslås det, at flere landsbyer får fjernvarme baseret på sol og vind. Herudover forslås det, at kommunen kan lave solcelleparker til de offentlige bygninger og at der anvendes elbusser i den offentlige transport. Herudover forslås, at der ryddes mere sne på fortove og cykelstier og at der fokuseres på et transportnet der hænger bedre sammen, så borgerne kan anvende offentlig trafik og cykle mere. Det vurderes ikke, at høringssvaret giver anledning til ændring i energiplanen.

 

Lovgrundlag

Kommunen er varmemyndighed og udfører varmeplanlægning for sit geografiske område for at sikre, at fjernvarmeværkerne er samfundsøkonomiske rentable.

 

Økonomiske konsekvenser

Gennemføres alle indsatser i energiplanen, forventes en positiv effekt på varmepriserne i fjernvarmeområder, samt i de landsbyer, hvor der foreslås fællesløsninger. Herudover skabes der en attraktiv bygningsmasse i Odsherred Kommunes landsbyer ved at tilbyde en omstilling til vedvarende energi, hvor borgerne kan være med i projektet uden en udgift til omstillingen. Dette er med til at gøre Odsherred mere attraktiv bosætningsmæssigt og herved skabe en lokal udvikling.

 

Planen forventes, at kunne skabe bedre afsætningsmuligheder for lokal biomasse som f.eks. halm og gylle. Dette sikres ved, at anvende lokal biomasse til produktion af bioplastik, biogasproduktion og til brændsel i fælles varmeprojekter i kommunens landsbyer.

 

Flere af indsatserne i planen, er baseret på indsatser i samarbejde med Odsherred Kommunes virksomheder, blandt andet ved at anvende deres overskudsvarme til opvarmning af bygninger, eller ved at anvende deres affaldsprodukter i et biogasanlæg.

 

Indsatsen omhandlende energirenovering af boliger og erhverv vil være med til at skabe lokal omsætning for håndværkerbranchen, samt byggemarkeder mv.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ved at udfase anvendelsen af oliefyr og fremme anvendelsen af vedvarende energiløsninger, nedsættes den lokale luftforurening.

 

Herudover forventes planen at kunne sikre, at Odsherred Kommune, inklusiv virksomheder og boliger, vil sænke CO2-udledningen med mere end 20 % inden 2020.

 

Udtalelser og høring

Strategisk energiplan for Odsherred Kommune har været i høring fra den 17. december 2015 til den 1. februar 2016 og er vedhæftet som bilag til sagen sammen med en hvidbog hvor de indkomne høringssvar er listet sammen med en administrativ kommentar.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget, at

·      Forslag til strategisk energiplan for Odsherred Kommune” endelig godkendes og herefter kan offentliggøres.

 

 

Bilag

306-2016-48626

Bilag 1 Strategisk Energiplan 2015_sje.pdf

306-2016-50890

Bilag 2 Hvidbog for Strategisk Energiplan 2016.pdf

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 1. marts 2016

Sted: Kursuslokalet, Højby

Fraværende: Allan Andersen

 

Indstillet.