12.    Lokalplananmodning om bebyggelse af almennyttige boliger, Røvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj.

Sag 306-2016-42281

Dok. 306-2016-352914

Initialer: POU

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Fysisk planlægning, udarbejdelse af ny lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse.

 

Sagens opståen

Odsherred Kommune har den 2. december 2016 modtaget anmodning om udarbejdelse af en lokalplan i forbindelse med, at Boligselskabet af 1942 i Nykøbing Sjælland ønsker at købe grunden på Rørvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj., Matr.nr. 107-a Nykøbing Sj. Vangjorder, med henblik på at opføre ca. 21 tæt-lave boliger som almennyttigt boligbyggeri.

 

Sagsfremstilling

Ejendommen er beliggende i rammeområde 3B9, og bygningerne består i dag af blandet bolig og erhverv.

 

Opførelsen af boliger på grunden forudsætter udarbejdelse af en lokalplan, samt et kommuneplantillæg angående øget bebyggelsesprocent for tæt-lav bebyggelse.

 

Rørvigvej 6 er beliggende i den ældre del af Nykøbing Sj. i et blandet boligområde.

En opførelse af boliger på grunden med en bymæssig fortætning vil falde naturligt ind i området ud fra en planmæssig vurdering af kvarteret og dets øvrige byfunktioner.

 

Bebyggelsesprocenten foreslås hævet fra 40 til 50 for ejendommen.

 

Områdets disposition og udformning forudsættes at blive genstand for en nærmere bearbejdning jfr. udarbejdede reviderede skitse (dateret 20. december 2016), som ledsager lokalplananmodning, samt separat anmodning om ændring af kommuneplanen.

 

Lovgrundlag

Planloven.

 

Økonomiske konsekvenser

Gennemførelse af byggeriet forudsætter kommunalt finansieret indskud til Landsbyggefonden, som behandles i Økonomiudvalget

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

Vedtagelse af ny lokalplan forudsætter forudgående offentlig høring i 8 uger.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Forslag til anmodning om udarbejdelse af lokalplan for ejendommen Rørvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj., Matr.nr. 107-a Nykøbing Sj. Vangjorder, vedtages

 

Bilag

306-2016-352881

Rørvigvej 6 - revideret situationsplan - 2016.12.20 (005)

306-2016-326711

Anmodning og adkomst, ændring af plangrundlag.

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 17. januar 2017

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Helge Fredslund, Morten Egeskov

 

Godkendt.

 

Observation på, at projektet forudsætter behandling i Økonomiudvalget vedr. indskud til Landsbyggefonden samt tillæg til kommuneplanen.

 

Morten Egeskov deltog ikke i sagens behandling.