30.    Ansøgning om landzonetilladelse til inddragelse af del af overflødig driftsbygning i boligarealet - Smidsbjergvej 1, Engelstrup

Sag 306-2016-23268

Dok. 306-2017-18485

Initialer: LHK

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Det skal besluttes, om der meddeles landzonetilladelse til inddragelse af del af overflødig driftsbygning til udvidelse af boligarealet med 116 m2.

 

Sagens opståen

Denne ansøgning skal behandles politisk, da ènfamiliehusets samlede boligareal bliver større end 280 m2, som er grænsen for administrationens bemyndigelse til at meddele landzonetilladelse.

 

Sagsfremstilling

Ejer ønsker, at udvide eksisterende bolig ved inddragelse af i alt 116 m2 af eksisterende driftsbygning i boligarealet. Eksisterende boligareal er 194 m2.

 

Det kan oplyses, at ejer endvidere ønsker at opføre en tilbygning/udestue på 50 m2 til eksisterende bolig samt indrette erhverv (i alt 91 m2) i del af overflødig driftsbygning; ingen af disse aktiviteter kræver landzonetilladelse.

 

Ejer oplyser, at tagetagen på eksisterende bolig ikke kan udnyttes, da bygningen er smal og med de nugældende isoleringskrav, bliver loftshøjden for lav.

 

Ejendommens bygninger er opført som en firlænget gård, hvor der tidligere var landbrugspligt. Ejer ønsker at udnytte eksisterende bygningsmasse

 

Lovgrundlag

Planlovens § 35, som er landzonebestemmelser.

 

Uddrag af § 35, stk. 1: I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse, jf. dog §§ 36-38 (undtagelsesbestemmelser).

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

 

Udtalelser og høring

Ansøgningen har ikke været i høring, da ansøgningen vurderes at være af underordnet betydning for naboerne.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Der meddeles landzonetilladelse til inddragelse af del af overflødig driftsbygning til udvidelse af boligarealet med 116 m2. Tilladelsen beror på, at det er en eksisterende og overflødig driftsbygning der ændrer anvendelse

 

Bilag

306-2016-179943

Situationsplan

306-2016-179946

Stueplan

306-2016-179937

Plan tagetage

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 7. februar 2017

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Godkendt.