33.    Budget 2018 - Dialogmøder

Sag 306-2016-38883

Dok. 306-2017-25010

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Fagudvalget skal træffe beslutning om form og indhold samt hvilke interessenter, der indbydes til dialogmøder i april og maj 2017. Endvidere skal aftales dato og tidspunkt for møderne.

 

Sagens opståen

På Økonomiudvalgets møde i januar fremgår det af ”forslag til politisk tids- og procesplan for budget 2018”, at der afholdes dialogmøder i april og maj 2017 mellem fagudvalgene og relevante interessenter.

 

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for Odsherred Kommune 2018 lægges der op til at holde dialogmøder med udvalgte interessenter forud for budgetprocessen.

 

Udvalget drøfter, hvem man ønsker at invitere til dialogmøde. Endvidere skal der tages stilling til antal af møder og den fysiske placering.

 

I 2016 blev der på møder i GRO (Grønt Råd Odsherred) og Havnerådet drøftet budget, og på SOL (Sommerhusrådet for Odsherred Landliggere) med afsæt i arbejdet med omprioriteringsbidrag. På Miljø- og Klimaudvalgets møde den 2. februar 2016, blev der udtrykt ønske om, at lave erfaringsudveksling omkring busdrift.

 

Lovgrundlag

Odsherred kommunes politiske tids- og procesplan for behandling af budget 2018-2021.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til forplejning ved møder i form af kaffe, the og kage finansieres af budget til mødeforplejning under udvalget.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Fagudvalgets medlemmer får mulighed for at få inspiration til arbejdet med budget 2018, og komme tæt på brugerens daglige udfordringer og oplevelser.

 

Udtalelser og høring

Del af budgethøringen.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Udvalget drøfter, hvordan og med hvem udvalget ønsker budgetdialog møder

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 7. februar 2017

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

På de aftalte møder med Grønt Råd Odsherred, SOL og Havnerådet drøftes budgetspørgsmålet.

 

Desuden ønsker udvalget, at administrationen til næste udvalgsmøde laver en oplistning af foreninger/organisationer, som kunne inviteres til fælles møde om udvalgte temaer.