14.   Beslutning om ekspropriation - Adgangsvej til Malergården m.fl.

Sag 306-2017-13949

Dok. 306-2017-280692

Initialer: LJE

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte at igangsætte ekspropriation af arealet markeret på kortbilag med rødt og blåt, såfremt der ikke indgås frivillig aftale med den berørte grundejer.

 

Sagens opståen

Sagen blev fremsat som budgetønske for 2018 af både Miljø- og Klimaudvalget samt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, og blev efterfølgende prioriteret med et budget i 2018 under Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Beslutningen omfatter både den eksisterende vej samt en udvidelse af vejudlægget på ca. 2 meter, således at det samlede vejudlæg bliver 6 meter i bredden for den strækning, der er markeret med rødt på kortet, og 4 meter for den strækning, der er markeret med blåt på kortet.

 

Udvidelsen skal tjene enten til forøgelse af vejens bredde eller til vigepladser.

 

Det drejer det sig om følgende ejendom, matr. nr.:

 

·         4-a Plejerup By, Grevinge

Lovgrundlag

Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven).

 

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 180.000 kr. under anlæg på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets budget for 2018.

Hvis der i fremtiden opstår et behov for større anlægsarbejder som følge af museumsdriften, f.eks. etablering af flere vigepladser eller at øge vejens bredde indenfor vejudlægget, vil anlægsomkostningen skulle finansieres enten af Malergården, Kultur- og Folkeoplysningsudvalget eller Miljø- og Klimaudvalget.  

 

Når Odsherred Kommune har erhvervet vejen, optages vejen som offentlig, kommunal vej. Dette medfører, at den fremtidige drift af vejen herefter påhviler kommunen under Miljø- og Klimaudvalgets budget. De fremtidige årlige omkostninger til drift af vej og dræn i vejareal, skønnes at være 20.000 kr.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ekspropriationerne foretages efter skrevne praksis.

 

En del af vejstrækningen, der ønskes udvidet eller omlagt, er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen, ligesom der er registreret bevaringsværdige diger i området.

Projektet skal være godkendt af relevante myndigheder forinden ekspropriation kan iværksættes. 

 

Dispensationer/tilladelser indenfor disse områder frembringes inden åstedsforretning.

 

Udtalelser og høring

Høringsprocedurer følger de gældende regler for frister.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·         Ekspropriation af eksisterende adgangsvej til Malergården igangsættes, samt en sideudvidelse på 2 meter og areal til ny indkørsel til Malergården, som markeret med rødt og blåt på kortbilaget.

 

Bilag

306-2017-174856

kortbilag

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 16. januar 2018

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Indstillet.