17.   Udarbejdelse af lokalplan, XL Byggecenter, Hørve.

Sag 306-2017-17640

Dok. 306-2018-1866

Initialer: BJF

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Fysisk planlægning, udarbejdelse af ny lokalplan med formål at muliggøre en udvidelse af Hørve byggecenter, Nørregade 31, 4534 Hørve.

 

Sagens opståen

Odsherred Kommune har den 22. september 2017 anmodet om udarbejdelse af ny lokalplan i forbindelse med, at Hørve Byggecenter ønsker at benytte matrikel 10i, 10cs, 10h og 10bu, der i dag er udlagt til boligformål, til erhverv. 

 

Sagsfremstilling

Hørve Byggecenter A/S oplever i øjeblikket en god aktivitet, som kræver mere plads til oplagring af byggematerialer for at bedre imødekommelse af den stigende efterspørgsel.

 

Hørve Byggecenter, som ejer af grunden Nørregade 37, 4534 Hørve, nærmere matrikelnummer 10i ønsker at udnytte grunden til brug for oplagring af byggematerialer.

Den ejendom, som oprindeligt lå på grunden er blevet nedrevet i december 2016.

 

Grunden skal opfyldes og efterfølgende skal der etableres et fast køreunderlag således at truck kan færdes på grunden. Der er således alene tale om at anvende grunden til oplagring og plukning af byggematerialer som egner sig til opbevaring under åben himmel.

 

Selve grunden vil ligeledes blive indhegnet i samme stil som den der i dag er anvendt på Nørregade 31 (Byggecenteret, matrikel 10ak). Den kommende oplagringsplads grænser op til matrikel 10i fra eksisterende plads på matrikel 10ak, hvorfor der vil etableres adgang fra pladsen på 10ak.

 

Ligeledes ønsker Hørve Byggecenter at inddrage hele matrikel 10bu, 10cs, 10h i forbindelse med en udvidelse af pladsen på matrikel 10ak. Matrikel 10bu ejes af Hørve Byggecenter, og er i øjeblikket udlejes ejendommen til privat lejemål, men grundet ovennævnte forhold, vedr. stigende aktiviteter og heraf følgende pladsmangel, ønsker de at inddrage matriklen i nærmeste fremtid. Hørve Byggecenter er i øjeblikket i forhandling om at overtage matrikel 10cs og 10h. Ændring af lokalplanen vil ikke ske før Hørve Byggecenter er ejer af alle fire matrikler.

 

Hørve Byggecenter ønsker derfor at lokalplan 96 ændres, således at de foreslåede ændringer kan finde sted.

Ændringen kræver desuden i kommuneplantillæg, da kommuneplanrammen for de 4 matrikler også skal ændres.

 

Lovgrundlag

Planloven.

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

Vedtagelse af ny lokalplan forudsætter forudgående offentlig høring i 8 uger.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·         Anmodningen imødekommes

 

Bilag

306-2017-284906

Kort_rammeområde

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 16. januar 2018

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Godkendt.

 

Mathias Hansen deltog ikke i sagens behandling.