23.   Forretningsorden for Miljø- og Klimaudvalget

Sag 306-2017-33098

Dok. 306-2017-284458

Initialer: ANE

Åbent

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget drøfter udkastet til forretningsorden for udvalget med henblik på godkendelse på februar-mødet.

 

Sagens opståen

Forretningsordenen, der beskriver de processuelle rammer for møderne, skal være med til sikre større en ensartethed i afviklingen af dem.

 

Sagsfremstilling

Overordnet er Økonomiudvalgets og de øvrige stående udvalgs retlige forhold og virksomhed reguleret i bekendtgørelse om kommunernes styrelse (Styrelsesloven, LBK nr. 318 af 28. marts 2017). De grundlæggende processuelle rammer for udvalgenes mødevirksomhed fastsættes i styrelseslovens § 20.

 

Det følger af styrelseslovens § 20, stk.3, at et stående udvalg, herunder Økonomiudvalget, selv fastsætter sin forretningsorden: Et udvalgs forretningsorden kan derfor være udformet skriftligt, men styrelsesloven stiller ikke et formelt krav om at udvalgene skal fastsætte en skriftlig forretningsorden i modsætning til Byrådet som har fastsat en skriftlig forretningsorden for afviklingen af Byrådets møder med afsæt i normalforretningsorden for kommuner.

 

Det er frivilligt om udvalget vedtager en forretningsorden.

 

Administrationen har udarbejdet et udkast til forretningsorden. Udkastet, der fremgår af bilag, indeholder de mest centrale bestemmelser for udvalgenes mødevirksomhed:

 

·         Udvalgets møder

·         Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse

·         Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse

·         Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemninger

·         Afstemninger, beslutningsprotokol m.v.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

·         Udvalget drøfter udkastet til forretningsorden med henblik på godkendelse på februar-mødet.

 

Bilag

306-2017-276715

Udkast til forretningsorden for Miljø- og Klimaudvalget

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 16. januar 2018

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Sidefoden tilrettes til Miljø- og Klimaudvalget.

 

Drøftet.