37.    Nye refusionsregler på integrationsområdet

Sag 306-2018-2489

Dok. 306-2018-88176

Initialer: AMG

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Orientering om nye refusionsregler på integrationsområdet.

 

Sagens opståen

Nye refusionsregler har betydning for kommunens økonomi samt for borgere, der ønsker danskundervisning efter integrationsperioden/introduktionsforløbet.

 

Sagsfremstilling

Regeringen og Folketinget udfører i disse år store ændringer på finansieringen af landets jobcentre og deres indsatser overfor bl.a. flygtninge og familiesammenførte. Grundlæggende bliver finansieringen fremover ændret fra målrettede statsrefusioner for de enkelte indsatsområder (f.eks. mentor eller beskæftigelsesrettede tilbud) til et generelt bloktilskud. Således vil kommunerne fremover ikke modtage statsrefusion på baggrund af de faktiske udgifter på området, men modtage et fast beløb pr. borger i kommunen. Det beløb kan principielt bruges som den enkelte kommune selv ønsker det.

 

Et af de første områder som denne ændring er foretaget på, er vedrørende den danskundervisning, der tilbydes arbejdstagere, familiesammenførte til andre end flygtninge samt selvforsørgede med behov for danskundervisning. Her er der sket en helt fjernelse af statsrefusionen fra 2018, som skønnes at medføre en samlet besparelse på landsplan på ca. 70 mio. kr. i 2018 stigende til 200 mio. kr. i 2020. Dette har konsekvenser for kommunens økonomi.

 

Eksempel 1: En polsk ægtefælle til en polsk arbejdstager som ikke har benyttet sig af retten til danskundervisning inden for introduktionsforløbet, henvender sig til jobcentret om muligheden for danskundervisning. Borgeren har ikke ret til danskundervisning, men jobcentret kan give danskundervisning efter danskuddannelsesloven. I modsætning til tidligere vil kommunen dog ikke modtage 50% i statsrefusion for udgifterne til danskundervisning.

 

Eksempel 2: En flygtning som på grund af arbejde, sygdom eller barsel ikke har gennemført danskundervisningen i integrationsperioden (op til 5 år), henvender sig til jobcentret om muligheden for danskundervisning. Borgeren har ikke ret til undervisningen, men jobcentret kan give danskundervisning efter danskuddannelsesloven. I modsætning til tidligere vil kommunen dog ikke modtage 50% i statsrefusion for udgifterne til danskundervisning.

 

Dette sker samtidig med, at der er indført en klippekortsordning på danskundervisning (dvs. undervisningens moduler skal bestås inden for en bestemt tidsramme) og der kræves depositum for arbejdstagere og studerende. Depositummet er på kr. 1.200, som skal betales ved undervisningens start, og gives retur når undervisningen er bestået. Udlændinge- og Integrationsministeriet forventer, at 12 procent færre vil tilmelde sig danskuddannelsernes første modul som følge af indførelsen af et depositum.

 

Lovgrundlag

Danskuddannelsesloven.

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at:

 

·        Drøfte orienteringen og tage den til efterretning

Bilagsnr

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 3. maj 2018

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Helge Fredslund

 

Integrationsrådet fremsender et forslag til Økonomiudvalget ift. oprettelse af en pulje øremærket

til danskuddannelse i budget 2019. Dette skal sikre udligning af den mistede refusion.