123. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 for Miljø- og Klimaudvalget

Sag 306-2018-4798

Dok. 306-2019-159470

Initialer: JEM

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Godkende budgetopfølgning pr. 31. maj 2019.

 

Sagens opståen

I forbindelse med behandling af handleplan til styrkelse af likviditeten på mødet den 18. december 2018 godkendte Byrådet månedlige budgetopfølgninger i 2019 på drift og anlæg. Budgetopfølgningen pr. 31. maj er således den fjerde i 2019. Det er senere aftalt, at budgetopfølgningerne for månederne januar, juni, oktober, november og december er undtaget.

 

Budgetrapportering kan ligeledes hentes i ”Styringscirklen”, og trafiklysrapporten er vedhæftet dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Miljø- og Klimaudvalgets budgetramme andrager pr. 31. maj 2019 netto 57,4 mio. kr. for regnskabsåret 2019.

 

I afrapporteringen er der for de enkelte områder taget stilling til forventningerne for regnskabsåret på de nuværende kendte forudsætninger. Forudsætningerne er grundlag for det videre arbejde frem mod budgetoverholdelse. Det er indregnet, at omprioriteringsmidlerne udmøntes i 2019.

 

Der er samlet indmeldt et merforbrug på 2,5 mio. kr. på Miljø- og Klimaudvalgets områder. Der er indmeldt et merforbrug på 0,4 mio. kr. på affaldsområdet. Området er brugerfinansieret og et eventuelt merforbrug vil nedbringe mellemværendet med forsyningen. 1,2 mio. kr. kan henføres til handicapkørslen hos Borgerservice og 1,0 mio. kr. kan henføres til rutekørsel og Flextur. Hele merforbruget er en del af kontrakten med Movia og transportprojektet. Merforbruget på de enkelte områder er beskrevet nærmere i bilaget til sagen.

 

Det forventede merforbrug på anlæg er 1,0 mio. kr. Størstedelen af det forventede merforbrug er på følgeprojekter i forbindelse med rute 21, hvor der forventes en overskridelse af budgettet på 0,9 mio. kr. Projektet er blandt de projekter, der er udvalgt til at fortsætte efter anlægsstoppet. Det er dog usikkert, om det samlede merforbrug på anlæg bliver en realitet i 2019, da det forudsætter, at alle anlæg færdiggøres i 2019. Der er yderligere beskrivelse af merforbruget i anlægsbilaget til denne sag.

 

Lovgrundlag

Regler for kommuners budget- og regnskabsvæsen, herunder Økonomiudvalget og Byrådets beslutninger.

 

Økonomiske konsekvenser

For Miljø- og Klimaudvalget forventes det samlede budget ikke at kunne overholdes under de givne forudsætninger.

 

Det forventede merforbrug er primært på kontrakten med Movia for Flextur, rutekørsel og handicapkørsel.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019.

 

Bilag

306-2019-203103

Budgetopfølgning pr. 31.05.19 Miljø- og Klimaudvalget

306-2019-171990

Anlæg 31.05.19 Miljø- og Klimaudvalget

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 13. august 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Godkendt.

 

Administrationen tydeliggør merforbruget på anlæg.