124. Anmodning om Tillæg til Lokalplan 42 for Nykøbing Sj. centerområde

Sag 306-2019-13714

Dok. 306-2019-165060

Initialer: TID

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Godkende at der bliver udarbejdet et forslag for Algade i Nykøbing Sj. ved Tillæg til Lokalplan 42, med det formål at fastlægge, hvor der skal fastholdes butiksformål i stueetagerne i gågadeforløbet.

 

Sagens opståen

Formanden for Miljø- og klimaudvalget har anmodet om at drøfte lokalplanproces for Nykøbing Sj. centerdel jf. punkt 112 fra Miljø-og Klimaudvalgsmødet den 11. juni 2019.

Udvalget besluttede, at de ønsker en sag om lokalplanproces med det formål at fastholde butiksformål i stueetagerne i gågadeforløbet.

Området er reguleret af Lokalplan 42 tilvejebragt 1990. Planen regulerer facader og skilte, men fastsætter ingen regler for områdets anvendelse.

 

Sammenfaldende har administrationen modtaget en ansøgning til indretning af boligformål i stueetagen på Algade 33, matr. nr. 15, Nykøbing Sj. Bygrunde i Nykøbing Sj. den 3. juni 2019. Den ansøgte anvendelse er i overensstemmelse med lokalplanen. Bygherre har derfor et retskrav på at få byggetilladelse, som ansøgt.

 

Derfor skal der tages beslutning om fysisk planlægning for Algade i Nykøbing Sj. ved Tillæg til Lokalplan 42, med det formål at fastlægge, hvor der skal fastholdes butiksformål i stueetagerne i gågadeforløbet.

 

Sagsfremstilling

Råderummet i denne type sager, hvor bygherre har et retskrav på byggetilladelse, er enten at give en byggetilladelse eller nedlægge et forbud efter Planlovens § 14. Det er et forbud mod, at der kan bygges efter gældende lokalplan, og at kommunen i stedet vil udarbejde et lokalplansforslag/tillæg med andre anvendelsesbestemmelser.

 

Administrationen vurderer, at det er nødvendigt, at Odsherred Kommune nedlægger et § 14-forbud mod opførelse af lejligheder til helårsbeboelse for ejendommen Algade 33, da planforholdene er i strid med de politiske ønsker for udviklingen for området. Det vil sige, at hvis udvalget godkender nærværende sag, vil administrationen sende ansøger et § 14 forbud mod anvendelsen af beboelse i stueetagen. Det betyder, at der så skal være udarbejdet et nyt plangrundlag indenfor 1 år fra modtagelsen af byggeansøgningen.

 

Der er således behov for at udarbejde et tillæg til eksisterende lokalplan for den pågældende ejendom og Algade som helhed, der er i overensstemmelse med beslutningen om, at stueetagerne ønskes udnyttet til butiksformål, og som er i tråd med det politiske ønske om at opfylde og definere rammerne i Nykøbing Sjællands centerområde.

 

Arealet er rammeplanlagt ved kommuneplan ramme nr. 3C2, og udlagt til centerområde med en bebyggelsesprocent på 100, og max. etage på 2,5 med en max. bygningshøjde på 12 meter.

 

Lovgrundlag

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

Når forslag til Tillæg til lokalplanen er udarbejdet, skal det sendes i høring i 4 uger, jfr. Planloven § 24. (let lp.)

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Godkende at der bliver udarbejdet et forslag for Algade i Nykøbing Sj. ved tillæg til lokalplan 42, med det formål at fastlægge, hvor der skal fastholdes butiksformål i stueetagerne i gågadeforløbet.

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 13. august 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Godkendt herunder også at der nedlægges § 14-forbud.