125. Afgørelse i sag om hundepension

Sag 306-2018-26382

Dok. 306-2019-202094

Initialer: JGE

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Fastholde afgørelse om afslag på reducerede afstandskrav ved hundepension.


Sagens opståen

Den 27. maj 2019 har Odsherred Kommune meddelt afslag på ansøgning om dispensation fra afstandskrav til nabobeboelse ved hundepension på Strandlystvej 5, 4534 Hørve.

 

Miljø- og Klimaudvalgsmødet den 11. juni 2019 har udvalget ønsket, at det undersøges, hvorvidt der i sager om etablering af hundepension kan gives personlige tilladelser/dispensationer med vilkår om f.eks. antal hunde, tidsrum for, hvornår hundene må være ude m.v.

 

Sagsfremstilling

Ejer ansøger om dispensation fra krav til afstand til naboer for hundepension. Kravet er 200 meter for hundepension og ansøger har 67 meter til nærmeste nabo. Ansøger ønskede således dispensation for 133 af 200 meter.

 

Regler og rammer

Området er reguleret af Husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvor det i § 71 beskrives, at etablering, udvidelse eller ændring af hundekenneler og hundepensioner, skal anmeldes til kommunen inden etablering.

 

I bekendtgørelsens § 5, stk. 1 beskrives, at anlæg til erhvervsmæssigt dyrehold ikke må etableres indenfor 50 meter fra nabobeboelse. I stk. 3 i samme paragraf er der fastsat et skærpet afstandskrav på 200 meter til nabobeboelse ved etablering af hundepension.

 

Støj fra hunde har en særlig karakter

Bekendtgørelsens skærpede afstandskrav for hundepensioner skal sikre, at naboerne ikke bliver generet af larm fra gøende hunde.

 

I Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, fremgår det, at støj fra hunde har en særlig karakter, fordi støjen ikke er fast vedvarende, men kontinuerligt optræder i kortere perioder.

 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke findes tilstrækkeligt stort erfaringsmateriale til, at der kan stilles konkrete forslag til vejledende grænseværdier for støj fra hundepensioner. Det er samtidig Miljøstyrelsens vurdering, at den eneste realistiske mulighed for at undgå støjulemper i forbindelse med hundepensioner, vil være at vælge en hensigtsmæssig lokalisering af virksomheden mindst 200 meter til nærmeste bolig (nabo).

Miljøstyrelsen mener således ikke, at det er en realistisk mulighed at give personlige tilladelser/dispensationer med vilkår om f.eks. antal hunde, tidsrum for, hvornår hundene må være ude m.v.

 

Den konkrete sag

Ejer har på miljøteamets opfordring søgt om lovliggørelse af forholdene på ejendommen.

 

På baggrund af en klage i 2015 blev miljøteamet bekendt med, at der var etableret hundepension/-kennel på adressen.

 

I den forbindelse oplyste miljøteamet ejer om de miljøjuridiske rammer for at etablere hundepension og –kennel. Herefter oplyste ejer, at virksomheden blev lukket, og at hundeholdet ville blive afviklet.

 

I perioden efter 2015 har ejer indrettet udhuse til hundepension uden tilladelse til hundepension og uden byggetilladelse. Ejer har ikke orienteret Center for Miljø og Teknik om, at aktiviteterne fortsatte eller var genoptaget.

 

På baggrund af nye klager har miljøteamet igen været i dialog med ejer, hvor ejer blandt andet er blevet vejledt om mulighederne for at søge om at etablere hundekennel i stedet for hundepension.

 

’Hundepension’ er pasning af andres hunde, som har et afstandskrav på 200 m til nærmeste nabo.

 

’Hundekennel’ er opdræt af hunde, hvilket ’kun’ har afstandskrav på 100 m til naboerne. Selvom dette også vil kræve dispensation fra afstandskravene, så vil det dog kræve en mindre vidtgående dispensation.

 

Mulighed for dispensation

Forvaltning af love og bekendtgørelser sker typisk ud fra to forhold: lovens bogstav og lovens intention. Et tredje legitimt hensyn er den eksisterende praksis på området.

 

I den konkrete sag er det Center for Miljø og Tekniks vurdering, at:

 

·        Bekendtgørelsen ikke giver belæg for en så vidtgående dispensation, som 133 m ift. 200-m reglen vil være.

·        Det særlige afstandskrav ift. hundepensioner er et objektivt kriterium, som netop anvendes, fordi det ikke er muligt at fastsætte andre krav, der med rimelighed kan følges op på og kontrolleres (herunder antal hunde, støjmålinger, støjskærme m.m.).

·        Hverken lokalt eller nationalt har det været muligt at finde afgørelser, der kan underbygge en så vidtgående dispensation. Det mest vidtgående eksempel har ansøger selv peget på, og det omhandler et ’udkast’ til en dispensation på 40 m ift. 200-m kravet. Udkastet er aldrig blevet fremlagt til beslutning. Centret er desuden ikke bekendt med dispensationer, der bygger på andre kriterier end afstandskrav.

·        En dispensation med fokus på at ’se hvordan det går’ har ikke hjemmel i bekendtgørelsen.  Hertil kommer, at ’se hvordan det går’ ikke nødvendigvis er til fordel for ansøgeren. Der foreligger allerede erfaringer med driften: a) der har været drevet hundepension på adressen i ca. 4 år, b) kontakten med ejer har netop været på baggrund af klager, c) ejer er fuldt oplyst om, at aktiviteterne ikke er godkendt, d) ejer har ikke kontaktet kommunen eller søgt at lovliggøre forholdene omkring virksomheden tidligere.

·        Den præcedensvirkende konsekvens af denne afgørelse er af afgørende betydning for kommunens vurdering og stilling i sagen. Med henvisning til ovenstående punkter, vil en afvigelse fra den eksisterende praksis betyde tilsidesættelse af gældende bestemmelser i bekendtgørelsen, og ved en evt. klage forventer Center for Miljø og Teknik, at klagenævnet omgør en evt. dispensation.

 

Lovgrundlag

Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1076 af 28. august 2018 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.)

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder

Lov om kommuners styrelse, LBK nr. 47 af 15. januar 2019

Forvaltningsloven, LBK nr. 433 af 22. april 2014.

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Byrådet har i princippet mulighed for at fravige intentionerne i lovgivningen. Som tidligere anført, bliver sådanne afgørelser typisk hjemsendt af Klagenævnet, hvis de påklages.

 

Overfor de øvrige borgere og virksomheder vil Odsherred kommune stå med den udfordring, at der ikke er konkret lovmæssig hjemmel for dispensationen eller kravene i en sådan dispensation:

 

Hvis en borger klager over larm fra hundehold, vil der således ikke længere være et konkret grundlag at vurdere på baggrund af. Med andre ord vil borgerens restsikkerhed for at undgå støjgener forsvinde, da støjgener fra hunde jf. Miljøstyrelsen kun kan reguleres ved hjælp af de skærpede afstandskrav fastsat efter bekendtgørelsen.

 

Dette års tilsynskampagne handler netop om virksomheder med hundehold. Den præcedensvirkende konsekvens af en vidtgående dispensation medfører, at andre virksomheder med hundepension og –kenneler vil kunne forvente, at en ny praksis også lægges til grund i behandlingen af deres sager.

 

Ved en dispensation forventer miljøteamet at modtage flere anmeldelser og flere klagesager om støj fra hundehold, da de normale regler netop har til formål at sikre naboer mod støj fra hunde.

 

Udtalelser og høring

Den konkrete afgørelse har været varslet og sendt i høring hos ansøger, ligesom der har været afholdt et opfølgende møde mellem miljøteamet, Kommunens Erhvervsservice og virksomhedsejer i høringsperioden.

 

Virksomhedens tidsramme til at lovliggøre forholdene på baggrund af afslaget er overskredet, men miljøteamet foretager sig ikke noget i sagen, før den har været politisk behandlet.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Udvalget fastholder afgørelsen om ikke at give dispensation fra afstandskrav til nabobeboelse ved hundepension på Strandlystvej 5, 4534 Hørve.

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 13. august 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Sagen udsættes og genoptages.