126. Ægholm Plantage som urørt skov

Sag 306-2019-3849

Dok. 306-2019-51973

Initialer: LMB

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Godkende at den kommunale skov Ægholm Plantage bliver udlagt til urørt skov.

 

Sagens opståen

Center for Miljø og Teknik foreslår, at Miljø- og Klimaudvalget tager stilling til et konkret forslag til at udmønte Naturkvalitetsplanen og Grønt Danmarkskort. For at øge biodiversiteten lokalt foreslår Centeret derfor, at den kommunale skov Ægholm Plantage fremadrettet bliver lagt ud som urørt skov.

 

Sagsfremstilling

Byrådet har i henholdsvis december 2017 og juni 2019 vedtaget Naturkvalitetsplan 2018-2026 og forslag til kommuneplantillæg nr. 9 om Grønt Danmarkskort. Med disse to planværktøjer har kommunen et solidt grundlag for at varetage naturbeskyttelsesinteresserne. Det fremgår af naturkvalitetsplanen, at naturtilstanden på langt de fleste naturarealer i Odsherred Kommune er moderat eller ringe.

 

Retningslinjerne for Grønt Danmarkskort indebærer blandt andet, at de potentielle naturområder skal øge den biologiske mangfoldighed og forbedre og genskabe levesteder for hjemmehørende plante- og dyrearter.

 

Kommunens største skov, Ægholm Plantage, er en ung blandet løv- og nåletræsskov, der udgør et areal på ca. 10 ha. Plantagen er i Grønt Danmarkskort udlagt som potentiel natur. Skoven ligger som en ø i Lammefjorden med lang afstand til nærmeste naturområder. Det betyder, at plantagen har stor betydning for den lokale biodiversitet.

 

Der har i mange år ikke været en egentlig drift i Ægholm Plantage, dog blev der i efteråret 2017 foretaget en større rydning af primært Østrigsk Fyr. Østrigsk Fyr er ikke en hjemmehørende art, og arten bidrager derfor ikke til skovens biodiversitet i samme grad som hjemmehørende arter. Team Nyttejob har jævnligt slået vegetation ved shelterpladsen og indimellem fjernet væltede træer, som lå til gene for skovens gæster.

Skoven bliver indimellem brugt til hundetræningsarrangementer.

 

I 2018 fik naturteamet udarbejdet en rapport om naturtilstanden i plantagen (bilag 1). Rapporten viser, at der blev fundet 95 plantearter i skoven, hvoraf de otte er såkaldte gammelskovsarter.  Rapporten indeholder forslag til en række tiltag, som på sigt vil medvirke til at biodiversiteten øges blandt ved at øge mængden af dødt ved og sikre mere vand i skoven.

 

 

 

Internationale forpligtelser

Miljø- og Klimaudvalget kan ved at godkende tiltag om urørt skov, understøtte FNs Verdensmål og EU’s biodiversitetsstrategi på lokalt niveau. 

 

Den biologiske mangfoldighed, biodiversiteten, er i krise overalt i verden. I Europa er næsten en fjerdedel af de vilde plante- og dyrearter udryddelsestruet.

 

EU's biodiversitetsstrategi for 2020 er bygget op omkring seks mål, hvoraf det ene handler om at øge landbrugets og skovbrugets bidrag til bevarelse og forøgelse af biodiversiteten: ”senest i 2020 have skovforvaltningsplaner eller lignende instrumenter – på linje med principperne for bæredygtig skovforvaltning – på plads for alle skove, som er offentligt ejede og for skovområder over en vis størrelse…”.

 

FNs Verdensmål handler bl.a. om: Mål nr. 15.2: ”Inden 2020, fremme bæredygtig forvaltning af alle typer af skove, stoppe skovrydning, genskabe forringede skove og væsentligt øge skovrejsning og skovplantning globalt set” og mål nr. 15.5: ”Tage omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelsen af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter”.

 

Urørt skov

Ifølge Naturstyrelsens definition er urørt skov skove, hvor skovdriften er ophørt, og hvor der med tiden bliver mange gamle træer, døde stammer og en stor biodiversitet. I urørt skov må der ikke være skovdrift, og der må ikke fjernes træer og dødt ved. Det er tilladt at udføre naturpleje for at gavne biodiversiteten, bekæmpe invasive arter og fælde træer som er til gene for friluftslivet og fortidsminder.

 

Lovgrundlag

EU's biodiversitetsstrategi og FNs Verdensmål.

 

Økonomiske konsekvenser

Centeret foreslår Ægholm Plantage udlagt som urørt skov for på en nem og billig måde at øge biodiversiteten lokalt.

Såfremt der skal udføres fysiske tiltag til fremme af biodiversiteten i skoven, så som etablering af en sø eller rydning af invasive arter, vil det finansieres over naturforvaltningsmidlerne alternativt af ekstern finansiering. 

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Biodiversiteten vil over tid øges betragteligt ved udlægning af skoven som urørt skov.

 

Det er hensigten, at skoven fortsat skal kunne bruges som hundetræningsområde i samme omfang som hidtil, lige som skoven fortsat skal være tilgængelig for gæster.

 

Udtalelser og høring

Sagen har været i høring hos medlemmerne i Grønt Råd Odsherred. Der er indkommet bemærkninger fra fire medlemmer af Grønt Råd:

 

Lasse Braa/DOF:  Støtter forslaget og har ideer til forbedringer af skoven. Foreslår, at der foretages en fælles besigtigelse for at vurdere, hvilke tiltag, der kan gavne biodiversiteten.
Ole Hansen, Danmarks Jægerforbund: Støtter ikke forslaget, og mener, at det ikke var intentionen med skoven da den blev skænket til Hørve kommune i sin tid.
Nora Tams/DN’s lokalkomite: Støtter forslaget.
Jens Peter Simonsen/Naturstyrelsen Midtsjælland: Støtter forslaget og foreslår, at der fortsat bør være muligt at foretage naturpleje, når det er til gavn for biodiversiteten. Støtter også en fælles besigtigelse.

 

Center for Miljø og Teknik vurderer, at:

·        det er oplagt at Grønt Råd foretager en fælles besigtigelse til skoven for at diskutere metoder til at forbedre biodiversiteten

·        hvis Ægholm Plantage bliver udlagt til urørt skov, vil det ikke være til gene for borgerne eftersom der fortsat vil være adgang for offentligheden.

Samtlige høringssvar fremgår af bilag 2.

 

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        godkende at den kommunale skov Ægholm Plantage bliver udlagt som urørt skov

 

Bilag

306-2019-51971

Bilag 1 - Rapport fra HabitatVision

306-2019-196685

Bilag 2 - Høringssvar

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 13. august 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Godkendt.

 

Der skal ikke længere planlægges for hundetræning i skoven.