130. Orientering - Ændring af medlem og stedfortræder i Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden Havne

Sag 306-2017-10970

Dok. 306-2019-178982

Initialer: ANE

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Orientering om ændring af Socialdemokratiets medlem samt stedfortræder i Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden Havne. Gitte Hededam udtræder som medlem og Vagn Ytte Larsen indtræder på den post med Felex Pedersen som stedfortræder.

 

Sagens opståen

Byrådet har på møde den 25. juni 2019 behandlet ændring af Socialdemokratiets poster. En af ændringerne medfører skift af medlem og stedfortræder i Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden Havne.

 

Sagsfremstilling

Miljø- og Klimaudvalget udpegede på møde den 16. januar 2018 Gitte Hededam som medlem af Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden Havne.

 

I forbindelse med ændring af Socialdemokratiets poster udtræder Gitte Hededam af Miljø- og Klimaudvalget og dermed af Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden Havne. I   den forbindelse indtræder Vagn Ytte Larsen på medlemsposten i Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden Havne med Felex Pedersen som stedfortræder.

 

Kommissorium

Miljø- og Klimaudvalget har, jf. Havnerådets kommissorium, kompetencen til valg af 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden havne. 

 

Medlemmerne kan efter lovgivningen på området vælges både inden og uden for Byrådets medlemskreds, dog fremgår det af Havnerådets kommissorium, at medlemmerne udpeges fra Miljø- og Klimaudvalget.

 

Havnerådets medlemstal skal være ulige. For hvert medlem udpeges en stedfortræder.

 

Medlemmerne vælges for Byrådets funktionsperiode. Byrådet fastsætter antallet af medlemmer (fastsat i kommissorium for Havnerådet i Odsherred Kommune).

 

Af kommissoriet for Havnerådet i Odsherred Kommune fremgår, at Havnerådet består af:

 

·        3 medlemmer udpeget af Miljø- og Klimaudvalget fra Miljø – og Klimaudvalget

·        2 medlemmer udpeget af hver at de tre brugerråd ved havnene, i alt 6 medlemmer

 

Opgaver

En kommunal selvstyrehavn er en selvstændig virksomhed, som styres af Byrådet i den kommune, hvor havnen ligger. Havnerådet varetager inden for de af Byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinjer selvstændigt den overordnede ledelse af havnens drift, vedligeholdelse og eventuelle nye anlæg.

 

Lovgrundlag

Havnelovens § 9 (lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012).

Kommissorium for Havnerådet i Odsherred Kommune.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen for Odsherred Kommune.

 

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Tage orienteringen om ændring af Socialdemokratiets medlem og stedfortræder i Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden Havne, hvor Gitte Hededam udtræder og Vagn Ytte Larsen indtræder med Felex Pedersen som stedfortræder, til efterretning.

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 13. august 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Taget til efterretning.