131. Orientering - Ændring af stedfortræder i Vandoplandsstyregruppe (VOS)

Sag 306-2017-10970

Dok. 306-2019-178928

Initialer: ANE

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Orientering om ændring af Socialdemokratiets stedfortræderpost i Vandoplandsstyregruppe (VOS). Gitte Hededam udtræder og Kristian Petersen indtræder.

 

Sagens opståen

Byrådet har på møde 25. juni 2019 behandlet ændring af Socialdemokratiets poster. En af ændringerne medfører skift af Socialdemokratiets stedfortræderpost i Vandoplandsstyregruppe (VOS).

 

Sagsfremstilling

Miljø- og Klimaudvalget udpegede på møde den 16. januar 2018 Gitte Hededam som stedfortræder i Vandoplandsstyregruppe (VOS) for medlem Clark Pratt (Ø).

 

I forbindelse med ændring af Socialdemokratiets poster udtræder Gitte Hededam af Miljø- og Klimaudvalget, og dermed som stedfortræder i Vandoplandsstyregruppe (VOS). Kristian Petersen overtager stedfortræderposten i Vandoplandsstyregruppe (VOS).

 

Sammensætning

Vandoplandsstyregruppen består af:

 

·         En politikergruppe, som sammensættes af 1 repræsentant fra det relevante udvalg i hver af de deltagende grupper; hver kommune kan udpege 1 stedfortræder

·         En miljøledergruppe som sammensættes af 1 repræsentant fra ledelsen inden for natur- og miljøområdet fra hver af de deltagende kommuner; en kommune kan udpege en anden administrativ medarbejder med tilstrækkelig kompetence, og der kan sendes en substitut til møderne ved forfald  

 

Vandoplandsstyregruppen er et samarbejdsforum for kommunerne i Isefjord-/Roskilde Fjord-oplandet, så der på tværs af kommunerne udarbejdes en vandoplandsplan baseret på omkostningseffektivitet, sammenhængende store projekter og forslag fra deltagerkommunerne.

 

Opgaver

Vandoplandsstyregruppen har alene kompetence til at løse de opgaver, der fremgår af aftalen mellem Miljøministeren og KL om udmøntning af vandområde- og ådalsindsats-en. Styregruppen kan drøfte forslag til organisering af de øvrige indsatsområder, når aftaler foreligger mellem Miljøministeren og KL.

 

Lovgrundlag

Kommissorium for Vandoplands-Styregruppe VOS.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

·        Tage orienteringen om ændring af Socialdemokratiets stedfortræderpost i Vandoplandsgruppe (VOS), hvor Gitte Hededam udtræder og Kristian Petersen indtræder, til efterretning.

 

Bilag

306-2019-203731

Kommissorium for Vandoplandsstyregruppen

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 13. august 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Taget til efterretning.