138. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 for Miljø- og Klimaudvalget

Sag 306-2018-4798

Dok. 306-2019-214511

Initialer: JEM

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Godkende budgetopfølgningen med udgangspunkt i forbrugstal pr. 31. juli 2019 og forventning til samlet forbrug ved udgangen af 2019 for Miljø- og Klimaudvalgets område.

 

Sagens opståen

I forbindelse med behandling af handleplan til styrkelse af likviditeten på møde 18. december 2018 godkendte Byrådet månedlige budgetopfølgninger i 2019 på drift og anlæg.

 

Det er senere aftalt, at månederne januar, juni, oktober, november og december er undtaget.

 

Økonomiudvalget har på møde den 20. august 2019 vedtaget, for at sikre en samlet budgetoverholdelse, følgende 3 initiativer:

 

1.    Alle centre med merforbrug fremlægger handleplaner med henblik på budgetoverholdelse i 2019. I handleplanerne konsekvensvurderes om merforbrug fortsætter i 2020, og der dermed skal igangsættes afskedigelsesprocedurer.

2.    Indkøbsstop for ikke lovbundne opgaver for hele kommunen, herunder:

a.    stop indkøb af kursus og uddannelsesaktiviteter

b.    tilbageholdenhed for forplejning

c.    der benyttes ikke eksterne lokaliteter til interne arrangementer

d.    stop indkøb af konsulentbistand

3.    Såfremt der er mulighed for at afhænde bygninger eller grunde, der kan understøtte styrkelse af kassebeholdningen i 2019 prioriteres opgaven

4.    Ansættelsesstop på administrative stillinger.

 

Der arbejdes ligeledes med administrative handleplaner for budgetoverholdelse. Såfremt handleplanen har indvirkning på serviceniveauet, fremlægges handleplanen for udvalget til godkendelse.

 

Budgetrapportering kan ligeledes hentes i ”Styringscirklen”, og trafiklysrapporten er vedhæftet dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Miljø- og Klimaudvalgets budgetramme andrager pr. 31. juli 2019 netto 57,4 mio. kr. for regnskabsåret 2019.

Udvalgets anlægsbudget andrager pr. 31. juli, efter anlægsrevision, 27,9 mio. kr.

 

I afrapporteringen er der for de enkelte områder taget stilling til forventningerne for regnskabsåret på de nuværende kendte forudsætninger. Forudsætningerne er grundlag for det videre arbejde frem mod budgetoverholdelse. Det er indregnet, at omprioriteringsmidlerne udmøntes i 2019.

 

De af økonomiudvalget udmeldte initiativer er sat i gang for at sikre budgetoverholdelse og det forventes, at effekten vil kunne aflæses af de kommende budgetopfølgninger.

 

Der er samlet indmeldt et merforbrug på 1,1 mio. kr. på Miljø- og Klimaudvalgets områder.

Der er indmeldt merforbrug på 1,2 mio. kr. på handicapkørslen hos Borgerservice og 0,7 mio. kr. på rutekørsel og Flextur. Merforbrugene er en del af kontrakten med Movia og en del af transportprojektet. Der er indmeldt mindreforbrug på flere andre områder, der bringer det samlede merforbrug ned på 1,1 mio. kr. Forventningerne på de enkelte områder er beskrevet nærmere i bilaget til sagen.

 

Anlægsprojekterne forventes at overholde den samlede anlægsramme for udvalget i 2019. Der er dog indmeldt et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. på Vejanlæg, Rute 21 – følgeprojekter. Dette bliver delvist opvejet af et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på Slidlag på kørebaner og mindreforbrug på 0,25 mio. kr. på Strandtoilet på Korevlerne. Der er en række anlægsprojekter, der ikke forventes færdiggjort i 2019, og derfor overholdes udvalgets ramme i 2019.

Hvis alle anlægsprojekter blev færdiggjort i 2019, ville der være et merforbrug på 0,465 mio. kr.

 

Anlægsbevillingerne vil blive korrigeret i forbindelse med halvårsregnskabet, der behandles i Økonomiudvalget og Byrådet på møderne i september 2019.

 

Lovgrundlag

Regler for kommuners budget- og regnskabsvæsen, herunder Økonomiudvalget og Byrådets beslutninger.

 

Økonomiske konsekvenser

For Miljø- og Klimaudvalget forventes det samlede budget ikke at kunne overholdes under de givne forudsætninger.

 

Det forventede merforbrug er primært på kontrakten med Movia for Flextur, rutekørsel og handicapkørsel.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019.

 

Bilag

306-2019-223366

Budgetopfølgning pr. 31.07.19 Miljø- og Klimaudvalget

306-2019-223938

Anlæg 31.07.19 Miljø- og Klimaudvalget

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 10. september 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Felex Pedersen, Finn Hallberg

 

Godkendt.