140. Regulativ for husholdningsaffald

Sag 306-2009-142584

Dok. 306-2019-205315

Initialer: BIL

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Endelig godkendelse af revideret ”Regulativ for husholdningsaffald”, som har været i offentlig hørring i 4 uger.

 

Sagens opståen

Miljø- og klimaudvalget godkendte på mødet den 11. juni 2019 udkast tilRegulativ for husholdningsaffald” med henblik på udsendelse i 4 ugers offentlig høring.

 

Sagsfremstilling

Regulativet fastsætter regler om kommunens forskellige affaldsordninger for de private husholdninger. Det gældende regulativ trådte i kraft 1. januar 2012.

 

Det er politisk besluttet, at sommerhusene skal sortere dagrenovationen i mad- og restaffald fra oktober/november 2019 og de skal derfor have nye 240 l spande med skillerum. Det er samtidig besluttet politisk, at ejendomme med helårsrenovation fra 2020 får afhentet dagrenovation en gang om ugen i juni, juli og august. For at stemme overens med disse beslutninger, er det nødvendigt at justere regulativet.

 

Ændringerne er foretaget under afsnittet ”Dagrenovation”, hvor der nu er stillet krav om at opsætte en 240 l spand med skillerum til madaffald og restaffald i stedet for den 240 l spand, som sommerhusejerne har i dag.

 

Derudover er det tilføjet, at ejendomme med helårsrenovation får afhentet dagrenovation en gang om ugen i juni, juli og august, så tømningshyppigheden bliver ens for både helårshuse og sommerhuse.

 

Regulativet træder i kraft, når det er godkendt i Byrådet. 

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affaldsregulativer-, gebyrer og –aktører m.v.

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

Regulativet har været i offentlig høring i 4 uger og der er ikke kommet indsigelser.

 

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Godkende Regulativ for husholdningsaffald.

 

Bilag

306-2019-223219

regulativ om husholdningaffald udkast

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 10. september 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Felex Pedersen, Finn Hallberg

 

Indstillet.

 

Udvalget henstiller til, at administrationen vejleder om kompostering på naturgrunde i forhold til biodiversitet.