144. Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

Sag 306-2018-2151

Dok. 306-2018-246569

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Orientere om udvalgets årshjul for 2019.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Udvalget får en løbende orientering om forslag til temamøder ved de ordinære udvalgsmøder samt øvrige dialogmøder, ture, besøg, konferencer og lignende. Udvalget har her mulighed for at komme med egne forslag.

 

Årshjulet vil løbende blive opdateret i forhold til kommende aktiviteter som fx budgetprocedure.

 

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Tage årshjul for 2019 til efterretning

 

Bilag

306-2019-198525

MOKs årshjul - opdateret 1. august 2019

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 10. september 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Felex Pedersen, Finn Hallberg

 

Temamødet den 12. november 2019 om grundvand tilføjes også pesticider.

Temamøde om affald og øget genbrug tilføjes primo 2020.

Minimering af slåning af rabatter laves der sag omkring.

 

Taget til efterretning.