145. Orientering - Tilstanden for broer og øvrige bygværker

Sag 306-2019-13648

Dok. 306-2019-149681

Initialer: AMO

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Orientere om status for tilstanden på kommunes broer og øvrige bygværker.

 

Sagens opståen

Center for Miljø og Teknik ønsker at give Miljø- og Klimaudvalget en status for det økonomiske efterslæb på kommunens 50 broer og bygværker.

 

Sagsfremstilling

Centret har i perioden 2010-2018 fået foretaget tilstandsregistrering af broer og øvrige bygværker.

 

Registreringen af tilstanden på broer og øvrige bygværker er foretaget på en karakterskala fra 0-5. Derudover er der nogle broer hvor tilstanden ikke er specificeret eller ikke har været mulig at foretage inden for den daværende og nuværende budgetramme.

 

Overordnet var øjebliksbilledet ultimo 2018 således:

 

·        10 broer registreret med ubetydelige skader

·        7 broer registreret med mindre tegn på nedbrydning

·        14 broer registret med skader på lavt udviklingsniveau

·        8 broer registret med skader på højt udviklingsniveau

·        4 broer registret med svær nedbrydning og funktionen ophører snart

·        4 broer registret med fuldstændig nedbrydning og funktion ophørt

·        3 broer er ikke specificeret eller tilstandsregistreringen har ikke været mulig at gennemføre

 

Tilstandsregistreringen har givet udslag i, at det aktuelle investeringsniveau i forhold til broer er opgjort til 9,1 mio. kr. Over en 10-årig periode er investeringsbehovet 12,3 mio. kr.

 

Det er særligt broen Odsherred/Oddenvej (7 mio. kr.) og cykel- og gangbroen på Rådhusvej (2 mio. kr.), der er med til at trække investeringsbehovet op.

 

Bemærk at tilstandsregistret beror på ældre tilsynsrapporter og at der er behov for et nyt generaleftersyn af broerne af sikkerhedsmæssige årsager.

 

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje §8.

Vejledning til belastnings- og beregningsgrundlag for broer af 23. november 2017.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er årligt afsat 0,7 mio. kr. i driftsbudgettet til mindre vedligeholdelsesopgaver på broer og øvrige bygværker.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Manglende vedligeholdelse og istandsættelse kan medføre, at en bro enten bliver nedklassificeret med vægtbegrænsning eller afspærret.

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        tage orienteringen til efterretning.

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 10. september 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Felex Pedersen, Finn Hallberg

 

Orienteringen taget til efterretning.