150. Udkast til kommissorium for §17 stk. 4-udvalg om kriminalpræventiv forebyggelse

Sag 306-2019-22607

Dok. 306-2019-237395

Initialer: ANE

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

 

Beslutningstema

Godkende kommissorium for §17 stk. 4-udvalg om kriminalpræventiv forebyggelse, herunder beslutte sammensætningen af udvalget.

 

Sagens opståen

I forbindelse med budgetforlig 2019 indgik Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherredlisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti aftale om at øge fokus på den kriminalpræventive forebyggelse.

 

Sagsfremstilling

Af aftalen fremgår:

 

Partierne er enige om at øge fokus på den kriminalpræventive indsats. Der afsættes i 2019 yderligere 340.000 kr. til denne indsats og der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af byrådet, der skal kortlægge og fremlægge forslag til fremtidig prioritering og strategi for Odsherred Kommunes kriminalpræventive indsats”.

 

Til udmøntning af aftalen foreslås nedsat et §17 stk. 4-udvalg. Forslag til kommissorium for udvalget fremgår af bilag.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

Arbejdet forventes gennemført inden for eksisterende budget.

Udvalget honoreres jf. beslutning i Byrådet den 27. februar 2018.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

 

·        Godkende kommissorium for §17 stk. 4-udvalg om kriminalpræventiv forebyggelse, herunder beslutte sammensætningen af udvalget.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 17. september 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Mathias Hansen

 

Økonomiudvalget anbefaler, at kommissoriet godkendes, idet det sammensættes af 5 repræsentanter fra Byrådet, 4 fra organisationen og 3 eksterne repræsentanter, som foreslået i vedlagte udkast til kommissorium og idet tidsfristen for afrapportering ændres til juni 2020.

 

Bilag

306-2019-232298

Udkast til kommissorium for §17 stk. 4-udvalg om kriminalpræventiv indsats

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 24. september 2019

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Allan Andersen, Dogan Yurdakul, Kristian Petersen, Morten Egeskov, Niels Nicolaisen

 

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

 

Fra Byrådet udpeges: Paw Pedersen (O) - formand, Jette Sloth Nielsen (A), Per Kragh (A), Søren With (A) og Mathias Hansen (V).