16.    Spørgetid for borgerne

Sag 306-2009-600

Dok. 306-2019-263415

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

Som led i Odsherred Kommunes informationspolitik vedtog Byrådet på møde den 24. februar 2009 at indføre spørgetid umiddelbart før hvert byrådsmøde.

 

Spørgetiden har til formål at styrke nærdemokratiet gennem åben dialog og understøtte Odsherred Kommunes vision om at være en åben og kommunikerende kommune.

 

Byrådet vedtog på møde den 15. december 2015 at der kan stilles både mundtlige og skriftlige spørgsmål til Byrådet.

 

Skriftlige spørgsmål skal være Odsherred Kommune i hænde senest 8 dage før det byrådsmøde, hvori det/de ønskes besvaret. Det er en forudsætning for besvarelse af skriftlige spørgsmål på mødet, at spørgeren er til stede.

 

Retningslinjer for spørgsmålene i spørgetiden er følgende:

·        Spørgsmålene skal så vidt muligt dreje sig om generelle forhold for Odsherred Kommune og være af almen interesse, være saglige, kortfattede og holdt i en sober og god tone

·        Der kan ikke stilles spørgsmål til sager, der normalt behandles for lukkede døre

·        Spørgsmålene må ikke kunne henføres til bestemte personer

·        Der kan ikke stilles spørgsmål til sager, som Byrådet behandler på det pågældende møde

·        Spørgeren kan som udgangspunkt ikke gentage sit spørgsmål i samme eller lignende form inden for en 6 måneders periode

·        I år med kommunalvalg bortfalder spørgetiden 3 måneder før valget

 

Retningslinjerne for spørgetiden kan findes på kommunens hjemmeside:  http://www.odsherred.dk/sites/default/files/306_2016_11967_godkendt_retningslinjer_for_spoergetid_for_borger.pdf.

 

Fra januar 2016 offentliggøres spørgsmål og svar fra spørgetiden på kommunens hjemmeside: http://www.odsherred.dk/politik/dagsordener-og-referater/spoergetid-borgere

 

Spørgetiden ledes af borgmesteren og har en varighed af maks. 15 minutter.

Bilagsnr

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 25. februar 2020

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Thomas Adelskov

 

Leif Rahbek stillede spørgsmål vedr. fjernelse af væltede træer og buske samt oprensning af grøfter.

Der vil blive fremsendt skriftligt svar på spørgsmålene.