19.    Forslag til kommissorium for §17, stk. 4 udvalg for grøn omstilling og bæredygtig udvikling

Sag 306-2019-31346

Dok. 306-2020-43397

Initialer: KAK

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

 

Beslutningstema

Godkende rammekommissoriet for §17, stk. 4-udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling, samt udpege udvalgets formand og dets medlemmer.  

 

Udpegningen af eksterne repræsentanter foretages på Byrådets møde i marts efter indstilling fra Økonomiudvalget. 

 

Sagens opståen

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherredlisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået forlig om driftsbudgettet for 2020. Af aftalen fremgår det, at partierne ønsker at nedsætte et nyt §17, stk. 4 udvalg med fokus på grøn omstilling. I forliget om driftsbudgettet for 2020 fremgår det, at: 

 

 

Sagsfremstilling

Center for Miljø og Teknik har på den baggrund udarbejdet et udkast til et rammekommissorium for udvalgets arbejde (Bilag 1) og foreslår, at sammensætninger af udvalget er:

 

o   To repræsentanter for lokalsamfundene

o   En repræsentant for landliggerne/sommerhuse

o   To repræsentanter for erhvervsvirksomhederne

o   En repræsentant for landbruget

o   En repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening Odsherred

 

Byrådet skal dels godkende kommissoriet samt udpege sammensætningen af de eksterne repræsentanter.


Første møde i udvalget kan ske i foråret i år og slutte ved udgangen af Byrådsperioden. I perioden kan udvalget have temamøder med Byrådet for status for udvalgets arbejde.

 

I tilknytning til udvalgets ordinære møder vil der være særlige temamøder, hvor der til temamødet bliver inviteret relevante personer til at holde oplæg og/eller drøfte det aktuelle tema – dvs. med samme struktur som ved andre politiske temamøder i fagudvalg. Efter hvert temamøde nedsætter udvalget en række arbejdsgrupper, som udarbejder oplæg til udvalget med forslag til indsatsmuligheder. Desuden vil udvalget invitere borgere, virksomheder og andre interessenter til offentlige møder, hvor alle interesserede kan deltage. Når udvalget vurderer, at et tema er færdigbearbejdet, udpeger udvalget en række anbefalinger og indsatsmuligheder for det aktuelle tema til Økonomiudvalgets behandling.

 

I kommissoriet er der også lagt op til, at §17, stk. 4-udvalget skal tage stilling til en ny måde at inddrage borgere og virksomheder i den grønne omstilling og bæredygtig udvikling og at udvalget også skal arbejde med koblingen til FNs verdensmål.

 

Lovgrundlag

Ifølge § 17 stk. 4. i Kommunestyrelsesloven, kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke tilknyttet et budget til udvalget og der er ikke vederlag til udvalgets formand.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udvalgets arbejde kan have positive miljø- og sundhedsmæssigt konsekvenser.

 

Udvalgets arbejde kræver sekretariatsbistand fra administrationen – dels for selve udvalget, dels for underarbejdsgrupperne.

 

Udtalelser og høring

--

 

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

 

·        Økonomiudvalget indstiller medlemmerne fra Byrådet, herunder formand for udvalget. Udpegningen af eksterne repræsentanter foretages på Byrådets møde i marts efter indstilling fra Økonomiudvalget. 

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 18. februar 2020

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Thomas Adelskov

 

Indstillet med tilføjelsen om, at kommunens eget ansvar tydeliggøres i kommissoriet.

 

Økonomiudvalget indstiller:

Thomas Adelskov (A) - som formand.

Thomas K. Martinsen (A)

Thomas Nicolaisen (B)

Leif Egholm (L)

Mathias Hansen (V)

Sidste plads fra V meddeles senere.

 

Bilag

306-2020-9861

Bilag 1 Forslag til kommissorium § 17, stk. 4-udvalg  for grøn omstilling og bæredygtig udvikling

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 25. februar 2020

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Thomas Adelskov

 

Enhedslisten stiller følgende forslag som bringes til afstemning:

 

Forslag 1: I §6 Organisering ændres første del af teksten til:

 

Sammensætningen af §17, stk. 4 udvalget er:

- Seks repræsentanter for Byrådet  - formanden er fra Byrådet

- Syv eksterne repræsentanter

- Tre repræsentanter for lokalsamfundene

- En repræsentant for landliggerne

- En repræsentanter for erhvervsvirksomhederne

- En repræsentant for landbruget

- En repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening Odsherred

 

Byrådet udpeger udvalgets politiske medlemmer samt formanden for udvalget. De syv eksterne medlemmer udpeges af organisationerne på de respektive områder. De tre lokalsamfundsrepræsentanter udpeges således af Borgerpanelet, som repræsenterer Odsherreds mange lokalsamfund. Udvalget refererer til Økonomiudvalget.

 

For stemte: Enhedslisten

Imod stemte: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Odsherred listen, Dansk Folkeparti, Venstre.

 

Forslaget faldt.

 

Forslag 2: I §8 tilføjes at udvalgets møder er åbne for Odsherreds borgere

 

For stemte: Venstre og Enhedslisten

Imod stemte: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Odsherred Listen, Dansk Folkeparti

Undlod: Socialistisk Folkeparti

 

Forslaget faldt.

 

Mødet suspenderet for afklaring af procedure.

 

Genoptaget med afstemning om forslag 3.

 

Forslag 3: I §8 tilføjes: For at styrke den folkelige deltagelse i udvalgets arbejde oprettes en særlig postkasse/mail, hvortil borgerne kan sende deres forslag og ideer til grøn omstilling. Disse inputs samles og indgår i udvalgets drøftelser. Blev bragt til afstemning sammen med et underændringsforslag fra Socialdemokratiet, der ønsker at oprettelsen oversendes til Økonomiudvalget vedr. håndtering af ressourceforbrug:

 

For stemte: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Odsherred Listen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten

 

Forslaget godkendt.

 

Herefter blev Økonomiudvalgets indstilling godkendt.