20.    Forudgående høring om kommuneplantillæg for etablering af øko-landsby i Egebjerg

Sag 306-2018-12222

Dok. 306-2020-43398

Initialer: BJF

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

 

Beslutningstema

Igangsætte proces om ændring af Kommuneplanen 2017-2029 for at give mulighed for etablering af ny Øko-landsby ved Egebjerg samt indkalde ideer og forslag til kommuneplantillæg for nyt byudviklingsområde ved Egebjerg.

 

Sagens opståen

Foreningen Egeskoven under etablering har anmodet Odsherred Kommune om at igangsætte en lokalplanproces for oprettelse af et Økosamfund ved Egebjerg på matrikel 10e, Glostrup By, Egebjerg. Placeringen er i umiddelbar strid med Kommuneplanens hovedstruktur. Derfor kræver lokalplanlægning for området et kommuneplantillæg, der ændrer i hovedstrukturen.

 

Miljø- og klimaudvalget har på mødet den 4. februar 2020 besluttet at fremme anmodning om udarbejdelse af lokalplaner til projektet, under forudsætning af at Økonomiudvalget og byrådet godkender nærværende sagsfremstilling.

 

Sagsfremstilling

Foreningen ønsker at udvikle et nyt økoboligområde på ca. 7,9 ha, på sydsiden af Glostrup landsby. Gruppen tæller i dag 12 familier, som ønsker at etablere sig i området. Foreningen ønsker plads til ca. 25 nye boliger, som åbenlav bebyggelse på jordlodder med størrelse, der varierer fra 500 m2 til 3000 m2, samt fællesarealer placeret centralt i bebyggelsen. Egeskovens ønsker for det fremtidige boligområde fremgår af lokalplananmodningen, se link til sagen med lokalplananmodningen ovenfor.

 

Området er i dag en dyrket mark. Det er ikke udpeget i Kommuneplanen som fremtidig byzone eller boligområde. Området ligger i kystnærhedszonen, men dog så langt fra kysten at administrationen vurderer at projektet kan gennemføres uden negativ påvirkning på kystlandskabet. Kystnærhedszonen er af national interesse og udlæg af nye byområder kan kun ske hvis der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for placeringen. Der er derfor en potentiel risiko for at Erhvervsstyrelsen gør indsigelse mod projektet. Derfor var området med som ”udviklingsområde” i Tillæg til Planstrategi 2019 – Udvikling i Kystnærhedszonen. Og siden i ansøgning om landsplansdirektiv, som giver mulighed for at udlægge området til ”udviklingsområde”.

 

Administrationen vurderer, at der er tale om en væsentlig ændring i Kommuneplanens hovedstruktur. Derfor er det et krav i planlovens § 23c at indlede med en forudgående høring hvor der indkaldes ideer og forslag til planens indhold. På baggrund af input i høringen, samt bygherres ønsker, udarbejdes forslag til Kommuneplantillæg. Sideløbende hermed udarbejdes en miljørapport, idet kommuneplantillæg for ændret arealanvendelse medfører pligt til at lave en miljøvurdering. Jf. Miljøvurderingsloven. Forslag til Kommuneplantillæg og miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse.

 

I indkaldelsen til den forudgående høring skal ideen med den ændrede plan i hovedtræk beskrives, ligesom eksisterende planmæssige bindinger skal belyses. Bilag 1 indeholder oplæg til forudgående høring.

 

For at udlægge nyt areal til byudvikling skal kommunen jf. planloven enten redegøre for et øget behov for byvækst eller omfordele arealer. Administrationen anbefaler at kommuneplantillægget indeholder en ombytning af arealer udlagt til fremtidigt boligområde. Der vil således skulle udtages arealer til fremtidig boligbebyggelse andre steder, for at muliggøre udvikling af Egeskoven. Administrationen foreslår at kommuneplanramme 8B4 ved Egebjerg, samt del af kommuneplanramme 4B5 ved Rørvig udtages. Se figurer der viser områderne i bilag 1.

 

Når den forudgående høring er gennemført kan kommuneplantillægget udarbejdes sideløbende med at der udarbejdes lokalplaner, dels for projektområdet, dels for at overføre Glostrup landsby fra landzone til byzone.

 

Lovgrundlag

Planloven.

Miljøvurderingsloven.

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

Processen indledes med en forudgående høring i 4 uger. Byrådet skal efterfølgende 1. behandle forslag til kommuneplantillægget, som derpå sendes i offentlig høring sammen med en miljørapport i 8 uger. Forslag til de to lokalplaner vil ligeledes skulle i 8 ugers offentlig høring.

 

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

 

·        Igangsætte proces for ændring af Kommuneplanen 2017-2029 for at give mulighed for etablering af ny Øko-landsby ved Egebjerg.

·        Indkalde ideer og forslag til kommuneplantillæg for nyt byudviklingsområde ved Egebjerg.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 18. februar 2020

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Thomas Adelskov

 

Indstillet.

 

Bilag

306-2020-36292

Bilag 1: Oplæg til forudgående høring

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 25. februar 2020

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Thomas Adelskov

 

Godkendt.