21.    Forslag til kommuneplantillæg 10 og Lokalplan 2019-09, boligområde ved Getsøvej, Nykøbing Sj.

Sag 306-2019-14549

Dok. 306-2020-43400

Initialer: TID

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget.

 

Beslutningstema

Godkende forslag til lokalplan 2019-09 for et boligområde i rammeområde 3B17, Getsøvej, Nykøbing Sj. med henblik på 8 ugers offentlig høring med borgermøde. Samt godkende afgørelse om, at der ikke er behov for miljøvurdering.

 

Sagens opståen

Udvalget har den 11. juni godkendt anmodning om udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for et boligområde ved Getsøvej jf. pkt. 103

 

Projektet er lokalplanpligtigt og kræver en ændring af en kommuneplanrammen. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg (bilag 1), en lokalplan (bilag 2) for området samt foretaget en miljøscreening (bilag 3).

 

Sagsfremstilling

Eksisterende planforhold

Lokalplanområdet er omtrent 74.000 m² og omfatter matrikel, 22e, 22d, 40a, 40b og 43, samt dele af 7000c, 22a, 22c. Området er beliggende i både byzone og landzone ved Getsøvej i den sydvestlige del af Nykøbing Sj.

En stor del af området er del af kommuneplanramme 3B17, der udlægger området til boligområde med en maks. bebyggelsesprocent på 30 og bygninger i maks. 1,5 etage og maks. 8,5 m høje, samt kommuneplanramme 3T4 (tillæg 10), vandtårnet og Solvarmeanlæg, Nykøbing Sj., der er beliggende i landzone med en maks. bygningshøjde på 8.5 m. Endvidere er området delvist omfattet af lokalplan 66, 71, 2011-44 samt 2016-02.

 

Fremtidige planforhold

Planerne tager udgangspunkt i Masterplanen for området ved Getsøvej og muliggør dermed visionen om et varieret boligområde.

Derfor er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg, der udvider planrammen 3B17 og inddrager del af kommuneplanramme 3T4 som fremadrettet fastlægger, at området er landzone og byzone. Forslag til lokalplan overfører størstedelen af området til byzone, på nær en mindre del på matr. nr. 40 a, hvor der er natur som er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Dette areal udelades fra byzonen for at sikre administrationen af dette areal. Der vil parallelt med høring af forslag til planerne blive søgt om at ophæve skovbeskyttelseslinjen, således at denne ophæves for de arealer, der fremadrettet er byzone. Planerne er inden for kystnærhedszonen og planerne udlægger området til åben-lav og tæt-lav boligområde med en maks. bebyggelsesprocent på 25 og bygninger i maks. 1,5 etage og maks. 8,5 m høje. Lokalplanen ophæver helt og delvist de planer, som med den endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 10 og lokalplan 2019-09 ikke længere er gældende.

Forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan er miljøscreenet og har været i høring hos relevante myndigheder. Administrationen vurderer, på baggrund af Lov om miljøvurdering, at planerne ikke vil medføre væsentlige (negative) miljøpåvirkninger af området, og har konkluderet, at der ikke er behov for at miljøvurdere planerne. Se bilag 1, 2 og 3.

Lovgrundlag

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 

·        Godkende forslag til Kommuneplan tillæg 10 og forslag til Lokalplan 2019-09 Boligområde Getsøvej, Nykøbing Sj. med henblik på 8 ugers offentlig høring med borgermøde.

·        Godkende afgørelse om miljøscreening.

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 14. januar 2020

Sted: Mødelokale B1 Rådhuset i Højby

Fraværende: Clark Pratt, Helge Fredslund, Paw Pedersen

 

Administrationen udleverede et tilrettet bilag 4 i lokalplanen, der erstatter tilsvarende bilag i det udsendte materiale til mødet i Miljø- og Klimaudvalget.

 

Udvalget ønsker følgende tilføjet lokalplanforslaget:

·        Det skal sikres, at der er skabes størst mulig opkobling til eksisterende stier omkring lokalplanområdet.

·        bebyggelsesprocenten ændres til 30%

 

Sagen i øvrigt indstillet.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 18. februar 2020

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Thomas Adelskov

 

Indstillet med Miljø- og Klimaudvalgets bemærkninger.

 

Bilag

306-2019-303209

Bilag 1 - Getsøvej_KP-tillæg_10

306-2019-315392

Bilag 2 - 20191712_Getsøvej_forslag til Lokalplan

306-2019-313394

Bilag 3 - Getsøvej_Screeningsafgørelse

306-2020-39045

Bilag 4_optimeret_20200212_Forslag 2019-09 (end m bilag)

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 25. februar 2020

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Thomas Adelskov

 

Enhedslisten stiller 2 ændringsforslag, som blev bragt til afsteming:

 

Lokalplan nr. 2019-09 skal respektere skovbyggelinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen, derfor skal der ikke etableres byggeri i de områder, der ligger indenfor de pågældende byggelinjer.

 

For stemte: Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti

Imod stemte: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen

 

Forslaget faldt.

 

Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-29 for Odsherred Kommune s. 13. Bebyggelsesprocenten rettes tilbage til 25%.

 

For stemte: Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti

Imod stemte: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen

 

Forslaget faldt.

 

Derefter blev Økonomiudvalgets indstilling godkendt.