23.    Overdragelse af Adelers Huse Adelers Alle 2-8, 4540 Fårevejle

Sag 306-2015-9376

Dok. 306-2020-43402

Initialer: THR

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

 

Beslutningstema

Overdragelse af Adelers huse, Adelers Plads 2-8, 4540 Fårevejle til Foreningen Adelers Huse.

 

Sagens opståen

Byrådet besluttede den 29. april 2014 punkt 87, at ejendommen Adelers Plads 2-8, 4540 Fårevejle, kondemneres samt at ejendommen skulle sælges.

 

På baggrund af dette, blev der etableret en lokal forening ved navn ”Foreningen Adelers Huse”, som indgik en aftale med Odsherred Kommune i 2015 om benyttelse og restaurering af de bevaringsværdige bygninger.

 

Foreningen er nu klar til at overtage bygningerne jf. aftalens punkt 3 og 4.

 

Sagsfremstilling

Projektet er støttet med 2 mio.kr. gennem RealDanias initiativ Bygningsarven i landdistrikterne, hvor målet er at skabe forståelse for bygningsarvens mange værdier – ikke mindst det samfundsøkonomiske potentiale – og derigennem skabe incitament til at benytte og beskytte historiske bygninger og kulturmiljøer i landdistrikterne.

 

RealDania skriver følgende:

”Det første hus skal der indrettes en lejlighed, som den oprindeligt så ud med autentisk inventar, kakkelovne og brændekomfur. Den anden lejlighed omdannes til formidlingssted, hvor man kan studere, hvordan det har været at bo på og opdyrke Lammefjorden efter tørlægningen.

 

I det andet hus kommer der et medborgerhus, som kan benyttes af byens borgere og foreninger, samtidig med at formidlingsstedets café også vil være at finde her. Sidst men ikke mindst vil den store have bag husene blive anlagt som en traditionel landhave fra 1930’erne”.

 

Foreningen ønsker at få bygningen overdraget til 1 kr., og vil derefter optage realkreditlån for at kunne drifte ejendommen.

 

Den juridiske problemstilling i at støtte foreningen er blevet undersøgt, og det er administrationens opfattelse, at kommunen vil kunne sælge ejendommen til under markedspris i dette tilfælde. Dette skyldes, at der ved salget varetages en lovlig kommunal interesse, i dette tilfælde en interesse i at opnå et foreningshus og lokalt samlingssted for borgere og turister. Kommunen skal dog sikre sig, at disse formål til stadighed opfyldes. Dette sker rent teknisk i form af udarbejdelse af servitut samt servitut om hjemfaldspligt.

 

Eventuel pant i ejendommen skal godkendes af Odsherred Kommune.

 

I forhold til udbudsreglerne, vil salg også kunne ske uden forudgående udbud, idet ud-budsbekendtgørelsen indeholder en undtagelse til reglen om offentligt udbud, når salg sker til en forening som kommunen lovligt kan yde tilskud til.

 

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten, Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

 

Vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke budgetlagt med udgifter eller indtægter på ejendommen, så salget har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

 

·        Ejendommen Adelers Plads 2-8 overdrages til Foreningen Adelers Huse for 1 kr.

·        Administrationen udarbejder forslag til vedtægter og servitut med købsret og hjemfaldspligt.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 18. februar 2020

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Thomas Adelskov

 

Indstillet.

 

Bilag

306-2020-18216

Købsaftale - ikke underskrevet

306-2019-266857

Vedtægter for foreningen

306-2015-300455

Underskrevet rammeaftale om brug af Adelers Huse

306-2019-272598

Allonge til rammeaftale for Adelers Huse - frem til 29. februar 2020 - underskrevet af begge parter

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 25. februar 2020

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Thomas Adelskov

 

Godkendt, idet overtagelsesdatoen er aftalt til den 1. maj 2020.