25.    Indstille bestyrelsesmedlem til Foreningen Nationalt Center for Lokale Fødevarer

Sag 306-2017-21191

Dok. 306-2020-43405

Initialer: HKS

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

 

Beslutningstema

Indstille et bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for foreningen Nationalt Center for Lokale Fødevarer (NCLF).

 

Sagens opståen

Byrådet besluttede på sit møde 24. april 2018 at selvstændiggøre NCLF, og på sit møde den 5. november 2019 godkendte Byrådet vedtægterne og forretningsordenen for den fremtidige forening.

 

Sagsfremstilling

Efter vedtægterne består bestyrelsen af 5-9 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne skal så vidt muligt have relevante kompetencer inden for erhvervs- og fødevareudvikling eller ledelse af en forening.

 

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, men således at der årligt vælges nye medlemmer. Halvdelen af bestyrelsen er således på valg hvert år, dette sikrer kontinuitet i bestyrelsens arbejde. Dog er der ingen på valg det første år efter foreningens stiftelse.

 

De nærmere regler for bestyrelsens virke fremgår af de vedlagte vedtægter.

 

Udgangspunktet for den første bestyrelse, som bliver valgt på den stiftende generalforsamling, er det arbejde, der er udført i NCLF gennem de sidste ca. 4 år samt de ambitioner for lokale fødevarer, som er beskrevet i sagsfremstillingen til Byrådet i april 2018. Men foreningen bliver en selvstændig juridisk enhed, og Odsherred Kommune må ikke have bestemmende indflydelse i foreningen, lige som Odsherred Kommune ikke må være medlem af foreningen, da den efter vedtægterne og planerne i øvrigt får et kommercielt sigte.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Foreningen Nationalt Center for Lokale Fødevarer.

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Stiftelsen af foreningen betyder, at arbejdet med lokale fødevarer i NCLF går fra at være et kommunalt udviklingsprojekt til en selvstændig forening.

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

 

·        Indstille et bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for NCLF.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 18. februar 2020

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Thomas Adelskov

 

Økonomiudvalget indstiller Thomas Adelskov (A)

 

Bilag

306-2019-256587

Vedtægter for forening - udkast oktober 2019

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 25. februar 2020

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Thomas Adelskov

 

Godkendt.