94.    Forslag til lokalplan nr. 2020-03 for et tæt-lav boligområde på Islandsvej i Nykøbing Sj.

Sag 306-2020-67038

Dok. 306-2021-112627

Initialer: BBK

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Miljø og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget anbefaler Byrådet at godkende forslag til lokalplan 2021-03 for et tæt-lav boligområde på Islandsvej i Nykøbing Sj.

 

Sagens opståen

Miljø- og Klimaudvalget godkendte på møde den 10/11 2020, anmodning om lokalplan for et tæt-lav boligområde på Islandsvej i Nykøbing Sj. Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan 2021-03 (Bilag 1), som skal sendes i offentlig høring.

 

Sagsfremstilling

Bygherrerådgiver har i samarbejdet med Center for Miljø og Teknik udarbejdet forslag til lokalplan 2021-03 for et tæt-lav boligområde på Islandsvej i Nykøbing Sj.

Lokalplanen giver mulighed for et boligområde med i alt 25 boligenheder, fordelt på 5 rækkehuse med 5 boliger i hver. Området har et større fælles friareal i midten af boligområdet, og er indrettet så der både er private nicher omkring den enkelte bolig, samtidig med at et større fællesområde lægger op til fælles aktiviteter.

 

Centret har undersøgt hvorvidt der er forhold omkring højt grundvand, samt risiko for oversvømmelse, som fordrer at der indarbejdes bestemmelser for afværgeforanstaltninger. Centret finder ikke at dette er nødvendigt.

 

Området skal vejføres via Remisevej, og det forventes at der indgås en aftale mellem bygherre og lokaltog (som er grundejer for vejføringen), som sikrer vejret, samt udbygningen af vejforbindelsen. Denne endelige aftale skal tinglyses samtidig med den endelige vedtagelse af lokalplan 2020-03.

 

Lovgrundlag

Planloven, lov om miljøvurdering.

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

På baggrund af miljøscreeningen vurderer Center for Miljø og Teknik at lokalplan 2021-03 ikke har nogle (negative) miljømæssige konsekvenser (Bilag 2).

 

Udtalelser og høring

Lokalplan 2021-03 vil med godkendelse af disse forslag blive udsendt i 4 ugers offentlig høring.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø og klimaudvalget, at:

 

·        Udvalget indstiller Byrådet at godkende forslag til lokalplan 2021-03 for et boligområde på Islandsvej i Nykøbing Sj, med henblik på 4 ugers offentlig høring

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 11. maj 2021

Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby

Fraværende: Paw Pedersen

 

For indstilligen stemmer:

Vagn Ytte Larsen (A)

Felex Pedersen (A)

Kristian Petersen (A)

Finn Hallberg (V)

Helge Fredslund (N)

 

Imod:

Clark Pratt (Ø)

Clark Pratt har følgende mindretalsudtalelse:

"Området skal hellere indgå i vores andel af grønt Danmarkskort. Det er direkte uansvarligt at sætte et byggeri i gang i et område, der har så stor risiko for oversvømmelse, som dette område har."

 

Indstillet.

 

Bilag

306-2021-100031

Bilag 1 - Forslag til lokalplan 2021-03

306-2021-100043

Bilag 2 -Miljøscreening

306-2021-100044

Bilag 3 - Kortbilag

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 25. maj 2021

Sted: VIG SKOLE, AULA C

Fraværende: Julie Jacobsen, Paw Pedersen

 

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning:

 

For stemte: Socialdemokratiet, Venstre, Nyt Odsherred, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Løsgænger (22)

 

Imod stemte: Enhedslisten (1)

 

Godkendt.