116. Ansøgning om etablering af privatbørnehave under Nørre Asmindrup friskole

Sag 306-2021-14097

Dok. 306-2021-141029

Initialer: AKS

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet, via Økonomiudvalget via Børne- og Uddannelsesudvalget.

 

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefales at indstille til Økonomiudvalg og Byråd at privatinstitutionen godkendes.

 

Sagens opståen

Administrationen har den 4. maj 2021 modtaget en ansøgning fra Nr. Asmindrup friskoles bestyrelse om tilladelse til etablering af privatbørnehaven Spiren. Det er bekræftet i Center for Økonomi og Ejendomme, at Odsherred kommune har modtaget 30.000 kr. i depositum for at behandle ansøgningen.

 

Sagsfremstilling

Nr. Asmindrup friskoles bestyrelse har ansøgt om godkendelse til at etablere privatbørnehaven Spiren, efter dagtilbudslovens §19, stk. 5, der foreskriver at ”Daginstitutioner kan med kommunalbestyrelsens godkendelse drives af private leverandører som privatinstitution”.

 

Bygningen, der skal huse Spiren er under opbygning på Nørre Asmindrup friskoles matrikel og vil have adressen Asmindrupvej 32, 4572 Nr. Asmindrup. Bygningen forventes at stå klar primo juni 2021. Privatbørnehaven Spiren vil tilbyde pasning til børn fra den måned de fylder 3 år og frem til skolestart, fra den 1.september 2021. Der ønskes en normering på 40 børn med en max kapacitet på 50 børn. Den endelige max kapacitet og normering vil blive afklaret i forbindelse med kommunens godkendelse af bygningen forud for ibrugtagning.

 

Ansøger har udfærdiget ansøgning og vedtægter for privatbørnehaven Spiren, og det er administrationens vurdering, at ansøgning og vedtægter opfylder kravene til drift efter lovgivningen og Odsherred kommunes gældende godkendelseskriterier (https://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommunes_godkendelseskriterier_til_privatinstitutioner_efter_dagplejeloven.pdf). De har derfor ifølge dagtilbudslovens §20 krav på godkendelse.

 

Privatinstitutioner godkendt efter den 1. juli 2018 skal ifølge lovgivningen opfylde de til enhver tid gældende godkendelseskriterier senest seks måneder efter, at kommunen har offentliggjort dem.

 

Odsherred kommune fører tilsyn med alle private daginstitutioner for at sikre, at indholdet og rammerne i dagtilbuddet lever op til gældende lovgivning, og det grundlag som dagtilbuddet er godkendt på.

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge, LBK nr. 1326 af 9. september 2020, §20. 

 

Økonomiske konsekvenser

Tilskuddet til private institutioner tages fra den samlede økonomi på dagtilbudsområdet, da taksterne er beregnet pr. barn ud fra følgende model: 

 

Odsherred Kommunes udgangspunkt for de månedlige tilskud for 2021 pr. barn/måned: 

Alder 

Driftstilskud 

Bygningstilskud 

Administration 

I alt 

Over 3 år 

                 5.132,00  

                    238,00  

                     186,00  

                 5.556,00  

 

Ved 40 børn vil institutionen modtage 222.240 kr. pr. måned. 

 

Odsherred Kommune stiller krav om driftsgaranti på 10.000 kr. pr. barn. Driftsgarantien bliver fremsendt når ansøgningen er godkendt og før børnehaven begynder at modtage børn.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Udtalelser og høring

Der har løbende været sparring om regler og krav i forhold til ansøgningen og vedtægterne imellem relevante konsulenter fra LUP og Nr. Asmindrup friskoles bestyrelse.  

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

 

1.    Anbefale Økonomiudvalg og Byråd at godkende privatbørnehaven Spiren.

2.    Betinge godkendelsen af, at bygningen bliver godkendt til formålet og at der stilles driftsgaranti inden modtagelse af børn jf. Odsherred kommunes krav.

 

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget

Dato: 8. juni 2021

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Clark Pratt

 

1. Indstillingen godkendt.

2. Godkendt.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 15. juni 2021

Sted: Byrådssalen Rådhuset i Højby

Fraværende:

 

Indstillet.

 

Bilag

306-2021-105039

Vedtægter, ændret september 2021 - med underskrift

306-2021-105035

Bilag til ansøgning til Odsherred Kommune vedr. oprettelse af privat børnehave, maj 2 - signeret

306-2021-106303

Ansøgning til Odsherred Kommune vedr. oprettelse af privat børnehave, 3. maj 2021

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 22. juni 2021

Sted: Vig Skole, AULA C

Fraværende: Julie Jacobsen, Thomas Nicolaisen

 

Godkendt.