155. Principgodkendelse af projektforeslag om varmeværk i Fårevejle og varmeforsyning i Fårevejle stationsby, Fårevejle Kirkeby, Asnæs og Hørve

Sag 306-2021-27630

Dok. 306-2021-239254

Initialer: NBN

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til projektforslag fra Odsherred Varme A/S for fjernvarmeforsyning i det sydlige Odsherred med konvertering af nuværende naturgasområder i byerne Fårevejle Stationsby, Fårevejle Kirkeby, Asnæs, Hørve og Vallekilde til fjernvarme. Projektforslaget indstilles til principgodkendelse med henblik på udsendelse i 4 ugers høring hos relevante interessenter.

 

Iht. § 15. Stk. 5 i projektbekendtgørelsen godkender Byrådet, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, ikke skal indgå i den samfundsøkonomiske analyse i dette projektforslag. I projektforslaget er der i stedet benyttet etablering af individuelle varmepumper som referencescenario.

 

For at kunne gennemføre projektet ønsker Odsherred Varme A/S at søge om tilskud på 13,08 mio.kr. fra Fjernvarmepuljen og ønsker derfor en betinget kommunal principgodkendelse, inden fjernvarmeselskabet indsender ansøgningen om tilskud. Forsyningspligten for Odsherred Varme kan derpå først indtræde ved tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen og efter endelig godkendelse fra Byrådet. Den kommunale godkendelse bortfalder, såfremt der ikke opnås tilsagn om tilskud.

 

Sagens opståen

Odsherred Varme A/S har ansøgt Odsherred Kommune om at godkende ”Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning i Det sydlige Odsherred” september 2021.

Ifølge varmeforsyningsloven påhviler det Byrådet at godkende projekter for etablering af kollektive varmeforsyningsanlæg.

 

Administrationen har vurderet, at projektforslaget opfylder betingelserne i varmeforsyningsloven og tilhørende projektbekendtgørelse, da det overholder projektbekendtgørelsens krav til et projektforslag, og det påviser ved en konkret vurdering, at projektet er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige løsning. Endvidere kan projektforslaget godkendes betinget tilskud fra Fjernvarmepuljen.

 

Ansøgningen forelægges derfor til betinget principgodkendelse i Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget.

 

Sagsfremstilling

 

Beskrivelse

Projektforslaget (se bilag 1) vedrører den fremtidige fjernvarmeforsyning af byerne Fårevejle Stationsby, Fårevejle Kirkeby, Asnæs, Hørve og Vallekilde i den sydlige del af Odsherred Kommune.  Det samlede kundepotentiale er på 3.029 varmeforbrugere (inklusiv 100 nye huse i Asnæs jf. lokalplan 2019-12 Ølstenshøje), heraf 50 storforbrugere, der består af skoler, institutioner, idrætsanlæg mm.

 

Byerne kobles sammen ved at der anlægges et fælles fjernvarmenet. Til at dække varmebehovet etableres ny fjernvarmeproduktionskapacitet ved Fårevejle Renseanlæg, hvor varmen i spildevand samt udeluft udnyttes i varmepumper til at producere fjernvarme. Endvidere etableres der en elkedel som spids- og reservelast samt en akkumuleringstank til udjævning af døgnudsving i varmebehovet.

 

Projektforslagets forsyningsområde - dvs. de 5 byer - er i dag udlagt til naturgas. Godkendes projektforslaget, vil Odsherred Kommune ændre forsyningsområdet fra naturgas til fjernvarme i den kommunale varmeplanlægning.  Ejendommene i forsyningsrådet vil hverken pålægges tilslutningspligt eller forblivelsespligt, men Odsherred Varme oplyser, at kommunen såvel som større ejendomsselskaber viser stor interesse for at tilslutte deres ejendomme til det kommende fjernvarmenet.

 

Økonomiske forhold

I projektforslaget er der foretaget beregninger af bruger-, selskabs- og samfundsøkonomi:

·        De brugerøkonomiske beregninger viser, at fjernvarmen vil være den mest ren-table løsning, idet der kan opnås en besparelse ved at skifte til fjernvarmefor-syning. Besparelsen skyldes delvist, at Odsherred Varme ikke vil opkræve til-slutningsbidrag og vil samtidigt tilbyde at betale for forbrugerens fjernvarme-unit.

·        Den samlede investering er estimeret til 571 mio.kr. ekskl. moms ved en for-ventet kundetilslutning på sigt på 85% af det samlede kundepotentiale. 

·        Projektet opfylder kriteriet for statstilskud ved, at selskabsøkonomien - forudsat 5 års konvertering af olie- og gasfyr - ikke vil være rentabel set over 20 år uden statstilskud. Selskabsøkonomien vil komme i økonomisk balance ved opnåelse af det ansøgte statstilskud på 13,08 mio.kr. fra Fjernvarmepuljen.

·        Ved fuld udbygning (85% tilslutning af det fulde potentiale) og 1% lån over tekni-ske levetider af installationerne viser selskabsøkonomien et solidt overskud på 7 mio. kr. pr. år.

·        Samfundsøkonomisk har projektet en fordel på 35,8 mio. kr. set over 20 år i forhold til en reference med individuelle varmepumper. Projektet lever således op til varmeforsyningslovens målsætning om at fremme den samfundsøkonomi-ske mest fordelagtige løsning. De samfundsøkonomiske følsomhedsanalyser viser en overvejende robust økonomi.

 

Lovgrundlag

Projektforslaget er udfærdiget i henhold til:

 

 

Byrådet skal i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsparagraf sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. De samfundsøkonomiske beregninger i projektforslaget er foretaget i henhold til Energistyrelsens anvisninger til metode samt de seneste samfundsøkonomiske brændselspriser.

 

VVM-screening

Sammen med projektforslaget vil Odsherred Varme indsende anmeldelse til VVM-screening i henhold til VVM-bekendtgørelsen § 16 og bilag 2. Den kommunale VVM-screening vil blive foretaget sideløbende med høringsperioden. Såfremt projektet vurderes VVM-pligtigt, skal der skal meddeles en særlig tilladelse på grundlag af VVM-redegørelse.

 

Miljøgodkendelse

I forbindelse med anlægsfasen retter Odsherred Varme særskilt henvendelse til Odsherred Kommune vedrørende miljøgodkendelse for etableringen af varmepumpeanlægget i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

 

Der vil også blive foretaget en vurdering af, hvorvidt Fårevejle Renseanlæg - i samarbejde med relevante miljøgodkendelsesmyndigheder - skal have opdateret sine miljøgodkendelser som følge af projektet.

 

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt har sagen ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunen kan give kommunal garantistillelse til finansiering af projektet, uden det vil påvirke den kommunale låneramme, da forsyningsselskaber har automatisk låneadgang. Ved garantistillelse skal kommunen opkræve en garantiprovision som fastsættes ud fra en individuel vurdering på markedsmæssige vilkår.

 

Der skal i denne sag ikke træffes beslutning om garantistillelse, det vil først blive fremlagt til politisk behandling hvis Odsherred Forsyning ansøger kommunen herom.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omstilling til kollektiv varmeforsyning understøtter målsætningerne i den Strategiske Energiplan fra 2015 og vil også understøtte den ambitiøse samlede klimaplan for Odsherred, der er under udarbejdelse. Det er et vigtigt fokus at få omstillet kommunens byer og landsbyer fra den individuelle fossil-baserede opvarmning til en opvarmningsform, der er, eller med tiden kan, baseres på vedvarende energi. En kollektiv varmeforsyning er teknologi- og produktionsmæssigt mere fleksibelt ift. individuelle husstandsbaserede anlæg, og giver bedre mulighed for løbende effektivisering og opdatering ift. teknologiudviklingen.

 

I det konkrete projekt viser de miljømæssige konsekvenser over 20 år, at der er en betydelig reduktion i udledningen af CO2-ækvivalenter over projektperioden med en samlet besparelse på ca. 160.000 ton CO2-ækvivalenter over 20 år ift. den nuværende varmeforsyningsteknologi baseret mestensdels på naturgas.

Reference scenariet med individuelle varmepumper har en tilsvarende reduktion i udledningen af CO2. Det skal dog bemærkes at fjernvarmeværker har den fordel ift. individuelle varmepumer at det i højere grad er muligt at producere varmen, når strømmen er billig og grøn, fx om natten.

 

Udtalelser og høring

Projektforslaget sendes i 4 ugers partshøring hos de berørte forsyningsselskaber og grundejere. Efter høringsperioden forelægges projektforslaget – afhængigt af høringssvarene og efter tilsagn om tilskud - til endelig godkendelse i Byrådet.

 

Hvis projektforslaget vedtages, og Odsherred Varme opnår tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen, vil ejere af ejendomme, der er omfattet af projektforslaget, ikke længere have mulighed for at få statstilskud til egen varmepumpe fra Bygningspuljen. De berørte grundejere kan derfor have en væsentlig, individuel og retlig interesse i sagen og af den grund høres de i lighed med de berørte forsyningsselskaber. Høringen vil ikke være et udtryk for, at den enkelte grundejer skal tage stilling til sin ejendoms tilslutning til fjernvarme.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

  1. Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at projektforslaget godkendes, da det overholder projektbekendtgørelsens krav til et projektforslag, og det påviser ved en konkret vurdering, at projektet er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige løsning.
  2. Iht. § 15. Stk. 5 i projektbekendtgørelsen beslutter Byrådet, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, ikke skal indgå i den samfundsøkonomiske analyse i dette projektforslag. I projektforslaget er der i stedet benyttet etablering af individuelle varmepumper som referencescenario.
  3. Ved betinget godkendelse af projektforslaget besluttes det samtidigt, at:

o   Projektforslaget med vedlagte høringsbrev sendes i 4 ugers partshøring.

o   Efter høringsperioden fremsendes projektforslaget – afhængigt af høringssvarene og efter tilsagn om tilskud - til endelig godkendelse i Byrådet.

o   Odsherred Varme kan ansøge Fjernvarmepuljen om statstilskud som følge af ovennævnte betingede godkendelse af projektforslaget.

 

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 5. oktober 2021

Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby

Fraværende: Finn Hallberg

 

Indstillet.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 12. oktober 2021

Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby

Fraværende: Julie Jacobsen, Niels Nicolaisen

 

Indstillet.

 

Bilag

306-2021-228477

Projektforslag Odsherred Forsyning - Det sydlige Odsherred_20210923

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 26. oktober 2021

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Lis Ingemann

 

Godkendt.