100. Afslutning og overdragelse af Projekt Uddannelse til alle

Sag 306-2010-40826

Dok. 306-2012-133852

Initialer: THU

Åbent

 

 

Sagens opståen

Projekt Uddannelse til alle blev oprettet ved kommissorium af januar 2011. I kommissoriet, som er bilagt sagen, er afslutningstidspunktet for projektet angivet til april 2012. Formålet med arbejdet har været og er fortsat at forbedre mulighederne for at få flere af kommunens unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

I kommissoriet står, at projektet:

 

·         Gennem Ad hoc-udvalget for Uddannelse til alle, som er et § 17, stk. 4-udvalg, skal referere til Økonomiudvalget

·         Skal sikre gennemførelse af 10 skitserede projekter efter en nærmere prioritering i Ad hoc-udvalget

·         Skal udpege en gruppe, Odsherred Ungeforum, som med deltagelse af interne og eksterne aktører skal fremkomme med input til processen

·         Skal arbejde efter en tidsplan, som bl.a. indebærer en analyse-, en strategi- og en handleplanfase, og så en til slut en implementeringsperiode

·         Skal inddrage Økonomiudvalget og Byrådet undervejs

 

Ad hoc-udvalget har i projektperioden fungeret som projektets styregruppe, mens Odsherred Ungeforum har fungeret som følge- eller referencegruppe. Der har derudover været nedsat en projektgruppe, indledningsvis med 5-6 medlemmer, senere med 2-3 medlemmer. Se i øvrigt bilaget om projektets organisering og bemanding.

 

Projektet overgår til drift ved beslutning i hhv. Økonomiudvalget og Byrådet, som Ad hoc-udvalget hermed med denne sag lægger op til. Med beslutningen bliver den løbende opfølgning på arbejdet med at skabe bedre forudsætninger for at kommunens unges gennemfører en ungdomsuddannelse videreført i en mere permanent organisation.

 

Sagsfremstilling

Det har indgribende konsekvenser ikke at tage en ungdomsuddannelse, både for samfundet som helhed, for kommunen og ikke mindst for den unge, som statistisk set med en til vished grænsende sandsynlighed får en i bedste fald ujævn tilknytning til arbejdsmarkedet, ikke bliver selvforsørgende og får en ringere sundhedstilstand end jævnaldrende, der har taget en uddannelse.

 

Alle interessenter på området, som projektet har været i kontakt med, anerkender problemets omfang og nødvendigheden af at handle - og anerkender behovet for at handle på en så koordineret måde som muligt. Der er stort set utvetydig opbakning til strategien.

 

Alle initiativer i det strategiske arbejde har handlet om at se disse udfordringer i øjnene og med en bred vifte af forslag til indsatser skabe bedre betingelser for, at Odsherreds unge gennemfører en ungdomsuddannelser. Denne sagsfremstilling indeholder for at dække bredden af dette arbejde følgende bilag:

 

·         Strategi for Uddannelse til alle, fuld version

·         Strategien for Uddannelse til alle, kort version

·         Analyse/datagrundlag for Uddannelse til alle

·         Uddannelsesregnskab pr. maj 2012

·         Handleplan og mål for Uddannelse til alle

·         Projekter igangsat af Ad hoc-udvalget, en oversigt

 

Derudover er der på denne dagsorden et punkt om projektets økonomi samt et punkt om Odsherred Ungdomsuddannelsescenter, som udgør det største og mest samlende forslag til enkeltinitiativ, som projektarbejdet vil føre med sig.

 

De centrale og lokale mål

Målet med udvalget og med arbejdet er i projektperioden i strategien fastlagt således, at Odsherred Kommune skal have en gennemførelsesprocent på 85 % inden 2015 og 95 % inden 2020. De nationale mål om, at 95 % af de unge på en ungdomsårgang (i 2015, faktisk) skal have en ungdomsuddannelse senest 25 år efter, at de er gået ud af 9. klasse, dvs. ca. som 40-årige, er baseret på prognosetal, og det er Odsherred Kommunes mål også.

 

Som det fremgår af side 10 i Analyse/datagrundlag, er prognosen for Odsherred-årgang 2009, at 82,3 % efter 25 år har taget en ungdomsuddannelse. For at nå ovennævnte mål i Odsherred skal 85 % af vores 2015-årgang prognosemæssigt efter 25 år, dvs. i 2040, have tage en ungdomsuddannelse.

 

Det er imidlertid fristende at sige, at der ikke skal gå 25 år, før man har fået en ungdomsuddannelse og at gennemførselstallet 5 år efter 9. klasse er mere retvisende for, om Odsherred Kommune lykkes med sit arbejde.

 

Derudover indeholder forslaget til uddannelsesregnskab og handlingsplan derfor også indsatser og mål, som kan betragtes som delprojekter og delmål i den samlede sammenhæng og er nemmere at følge og følge op på end det meget langsigtede perspektiv, som de nationale mål repræsenterer.

 

Strategi for Uddannelse til alle

Strategien som adresserer områdets uddannelsesudfordring indeholder otte temaer:

 

1.    Ungdomsuddannelserne, EUC, Gymnasiet, 10. klasse

2.    Unge i ufaglært arbejde eller på offentlig forsørgelse

3.    Tværgående og hurtig indsats

4.    Tidlig indsats      

5.    Ungdomskultur, ungeliv og fritidsarbejde

6.    Folkeskolen og overgangen til ungdomsuddannelserne

7.    Daginstitutionerne og overgangen til grundskolen

8.    Mobilitet og transport

 

Strategien er det redskab, der overordnet skal sikre en målrettet indsats frem mod år 2020, og den skal samtidig bruges til at nå konkrete delmål på vejen. De fleste vil i et eller flere af de otte temaer være i stand til at finde indsatser og projekter, som vil opfordre eller forpligte dem til at handle.

 

Strategien er lang, men det er antallet af mulige interessenter og mulighederne for at forbedre mulighederne for at unge gennemfører en ungdomsuddannelse også. Alle indsatser i strategien er derfor relevante og mange direkte nødvendige.

 

Den korte version af strategien har begrænset antallet af indsatser yderligere og er tænkt som både en overblikshjælp og et udtryk for prioritering.

 

Analyse/datagrundlag

Analyse/datagrundlag skitserer ved hjælp af grafer, tabeller, tal og tekst den overordnede udfordring i Odsherred Kommune. Materialet forklarer den kontekst, som projektet har arbejdet i og udforsket.

 

Analyse/datagrundlag-bilaget udgør sammen med strategien de t o mest udførlige dele af beslutningsgrundlaget for det videre arbejde.

 

Uddannelsesregnskab

Uddannelsesregnskabet udgør et forslag til svar på spørgsmålet: ”Hvordan ved vi, om vi er på rette vej?”. Det vil sige, at det angiver et antal begrænsede målepunkter, som årligt skal forelægges det tværfagligt ansvarlige udvalg.

 

Afhængig af den årlige status på de enkelte punkter er meningen, at der i nævnte udvalg udarbejdes en handleplan med konkrete mål, hvis udviklingen ikke stemmer med forventningerne.

 

Handleplan og mål

Bilaget med forslag til handleplan og mål er udvalgets oversigt over de fem vigtigste mål på området. Oversigten supplerer uddannelsesregnskabet, som endnu ikke har sat konkrete mål, men skal anvendes til at holde øje med en frem- eller tilbagegang.

 

Projekter igangsat af Ad hoc-udvalget, en oversigt

Ad hoc-udvalget havde fra begyndelsen ti projekter, som det ønskede prioriteret og realiseret. Oversigten indeholder en status på disse projekter og en kort beskrivelse af de yderligere projekter eller tiltag, som Ad hoc-udvalget har sat i gang.

 

Af alle projekter forventer udvalget som mindstemål at få gode erfaringer til det videre arbejde, men af de fleste - det er derfor de er sat i gang - forventes også positive resultater. Det tager dog tid at få resultater af tiltagene og måle på deres effekter. På den måde ligner disse tiltag alle de andre tiltag, der allerede er sat i gang eller vil blive sat i gang på området.

 

Den fremtidige forankring

Ad hoc-udvalget for Uddannelse til alle indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at den fremtidige politiske forankring for det tværgående arbejde med unge og uddannelse bliver i Økonomiudvalget med halvårlig status fremlæggelse af et helårligt uddannelsesregnskab.

 

Direktionen beslutter umiddelbart efter Byrådets behandling af sagen den fremtidige administrative forankring. Der lægges op til, at projektet tværgående tilgang, også på chefniveau, fortsætter, sådan at bl.a. både skoleområdet, beskæftigelsesområdet og socialområdet er repræsenteret. Der skal også tages stilling til deltagelse fra de væsentligste interessenter på området.

 

Deltagerne i Odsherred Ungeforum har på deres sidste møde i marts accepteret at fortsætte som følgegruppe for det videre arbejde, dog i en til de nye vilkår justeret og endnu ikke besluttet form.

 

Lovgrundlag

Forskellig lovgivning på daginstitutionsområdet, folkeskoleområdet, ungdomsskoleområdet, ungdomsuddannelsesområdet, socialområdet m.v.

 

Økonomiske konsekvenser

Projektets økonomi er nærmere beskrevet i et selvstændigt dagsordenspunkt. De videre konsekvenser af arbejdet med unge og uddannelse bør desuden indgå i arbejdet med budget 2013 og overslagsår.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet har, selvom det nu overgår til drift, fortsat væsentlige administrative konsekvenser, da strategien beskriver og lægger op til en bred vifte af ønskelige initiativer for at forbedre muligheden for at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

 

Det videre arbejde med unge og uddannelse fortsætter i flere forskellige spor, bl.a. med at etablere OUC, Odsherred Ungdomsuddannelses Center, hvilket kræver betydelige administrative ressourcer.

 

Udtalelser og høring

Strategien har været i høring i Odsherred Ungeforums deltagere centre, institutioner og virksomheder, og der er i marts og april måned 2012 gennemført seks møder med samlet set ca. 60 interessenter på ungdomsuddannelsesområdet. Møderne har efterprøvet og kvalificeret strategien og giver forslag til yderligere konkrete indsatser og aktiviteter.

 

Derudover mødes 100 unge på Vallekilde Højskole den 22. og 23. maj med det erklærede formål at få 100 idéer inden for ungdomsuddannelse, ungeliv m.v., forhåbentlig anvendelige for både Odsherred og resten af landet.

 

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at:

 

·         Strategien og tilhørende dokumenter godkendes

·         Den fremtidige politiske forankring for det tværgående ungdomsuddannelsesområde er Økonomiudvalget

·         Projektet herefter overgår til drift

 

Beslutning fra Ad hoc-udvalg: Uddannelse til alle

Dato: 15. maj 2012

Sted: Mødelokale 4, PPR, Administrationscenter Nykøbing, mødelokale 4

Fraværende: Frans Falk, Hanne Pigonska

 

Udvalget tiltrådte indstilling.

 

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

 

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 22. maj 2012

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Udsat til behandling på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for næste Byrådsmøde.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 29. maj 2012

Sted: Mødesalen Fårevejle

Fraværende:

 

Indstillet til Byrådets godkendelse.

 

Bilag

306-2012-112848

Strategi for uddannelse til alle

306-2012-120466

Strategi for uddannelse til alle - kort version

306-2012-121369

UTA_analyse og datagrundlag_v140512_all.pdf

306-2012-120472

Uddannelsesregnskab pr. maj 2012

306-2012-120463

Handleplan og mål for uddannelse til alle

306-2012-120443

Projekter igangsat af Ad hoc-udvalget for Uddannelse til alle, en oversigt

306-2012-120495

Projekt Uddannelse til alle, organisering, en oversigt

306-2011-6200

2.udkast til kommisorium m v

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 29. maj 2012

Sted: Mødesalen, Fårevejle

Fraværende: Annelis Stamm, Pia Kring deltog

 

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.