7.     Budget 2018 - Folkeoplysningsområdet (B)

Sagsnr.: 330-2017-76464               Dok.nr.: 330-2017-714177                                          Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

 

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal beslutte fordelingen af budget 2018 på det folkeoplysende område. Budgettet på det folkeoplysende område er i 2018 på 15.007.209 kr., hvor det i 2017 var på 15.693.268 kr.

 

Baggrund

Folkeoplysningsudvalget (FOU) har jfr. Folkeoplysningslovens § 35, stk. 1 og kompetenceplanen for FOU kompetence til at afgive høringssvar til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget om:

·         Den samlede beløbsramme for det folkeoplysende område,

·         Rammens fordeling mellem områderne,

·         Hvordan rammen anvendes og

·         Udviklingspuljens størrelse og anvendelse

 

På FOU’s møde den 16. november 2017 besluttede FOU at indstille følgende fordeling af rammen til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets godkendelse:

 

FOU’s forslag til fordeling af budget for 2018

FOU's budget for 2017

Folkeoplysende voksenundervisning:

 

 

Tilskud til løn

              5.128.529

5.600.000

Tilskud til handicappede

                 230.000

200.000

Lokaletilskud

                   40.000

45.000

Særlige lokaler

                 375.000

368.000

Aftenskole.nu

                         -  

7.000

             5.773.529

6.220.000

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde:

  

 

Medlemstilskud

              3.600.000

3.685.000

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse

                 600.000

660.000

Lokaletilskud

              4.931.359

5.028.268

             9.131.359

             9.373.268

Udviklingspuljen

                 102.321

100.000

Samlet budget

           15.007.209

           15.693.268

 

FOU anfører i deres høringssvar, at den af Byrådet udmøntede budgetbesparelse er imod tidligere anvendte principper, hvor FOU selv har haft mulighed for at anvise, hvor besparelsen skulle udmøntes, og ikke som denne gang har fået pålagt, at besparelsen skulle være en besparelse på lokaletilskud på 5 procentpoint pr. år over 4 år fra 85% til 65%.

 

Det blev indstillet, at den årlige tilbagebetaling fra aftenskolerne, som beløbsmæssigt historisk har ligget imellem 100-200.000 kr., "indsættes" på "Tilskud til løn".

 

Indenfor den folkeoplysende voksenundervisning er det et fremtidigt ønske, at den mellemkommunale refusion, som historisk har udgjort i omegnen af 500.000 kr., tilføres FOU’s budget. Dette ønskes signaleret til KFT-udvalget.

 

Retligt grundlag

Folkeoplysningslovens § 6 og 35.

 

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

A.    Godkende den af FOU indstillede budgetfordeling.

B.    Træffe anden beslutning om budgettets fordeling.

 

Vurdering

Administrationen vurderer, at den af Folkeoplysningsudvalget indstillede fordeling af budget for 2018 på det folkeoplysende område er tilstrækkelig. Dog er der usikkerhed om, hvorvidt besparelsen på lokaletilskud på 5 procentpoint er tilstrækkelig for at opnå et budget, der er i balance.

 

Folkeoplysningsudvalget skal (som tidligere besluttet) dække et evt. underskud på lokaletilskudskontoen inden for eget område.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

 

1.    at  Udvalget beslutter, at den af FOU indstillede budgetfordeling godkendes.

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 4. december 2017:

Fraværende:  ingen

 

Godkendt.