6.     Slagelse Boligselskab afd. 34 Skovlunden - godkendelse af anlægsregnskab og skema C (B)

Sagsnr.: 330-2018-24197               Dok.nr.: 330-2020-401740                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Anlægsregnskab og skema C forelægges til Byrådets godkendelse vedrørende opførsel af 22 seniorboliger (familieboliger) for afd. 34 Skovlunden i Slagelse.

 

 

Baggrund

Byrådet gav den 28. maj 2018 Slagelse Boligselskab et forhåndstilsagn om opførelse af 22 seniorboliger (familieboliger) Skovlunden, beliggende Lysningen 80-122, Slagelse samlet anskaffelsessum på 48,1 mio. kr.

 

Skema A og B blev godkendt af Byrådet den 17. december 2018 med en samlet anskaffelsessum på 48,1 mio. kr. og en kommunal garanti på maksimalt 42,296 mio. kr.

 

Boligerne er nu færdige og lejerne er flyttet ind og Slagelse Boligselskab kan nu aflægge anlægsregnskab for projektet (skema C).

 

Den endelige anlægssum udgør 48,064 mio. kr., hvilket er en mindre udgift på 0,001 mio. i forhold til skema B. Den samlede finansiering kan specificeres således:

 

Realkreditlån

42.296.304

kr.

Grundkapitallån LBR

4.806.398

kr.

Beboerindskud

961.280

kr.

i alt

48.063.982

kr.

 

Der vedlægges både regnskab for boligerne, revisorerklæring, revisionsprotokollat, samt skema C til godkendelse.

 

Retligt grundlag

Lov om almene boliger § 52 stk. 1, § 98, § 104 stk. 1, § 115 stk. 5, § 118, § 127

 

Handlemuligheder

Med baggrund i regnskaberne og revisionsrapporterne kan Byrådet beslutte at godkende regnskaberne med tilhørende skema C, eller Byrådet kan beslutte at bede om supplerende oplysninger til regnskaberne.

 

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at de fremlagte anlægsregnskaber med tilhørende revisionsrapport kan godkendes.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

 

Indstilling

Social- og projektchefen indstiller,

 

1.    at anskaffelsessummen for de 22 familieboliger på 48,064 mio. kr. incl. moms godkendes.

2.    at skema C for de 22 familieboliger godkendes

 

 

Bilag

330-2020-401748

Ansøgning godkendelse skema C

330-2020-401749

Byggeregnskab Skovlunden underskrevet

330-2020-401751

Protokol Skovlunden underskrevet

330-2020-401752

Regnskabserklæring Skovlunden underskrevet

330-2020-401924

Skema C Skovlunden

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2020:

Fraværende: 

At 1 til 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.