3.      Høring: Hvad kan du forvente, når du flytter på plejecenter i Slagelse Kommune (B)

Sagsnr.: 330-2017-822                   Dok.nr.: 330-2017-174626                                          Åbent

Kompetence: Handicaprådet

 

Beslutningstema

Sundheds- og Seniorudvalget har i sit møde 8.2.2017 principgodkendt udkast til beskrivelse af ”Hvad kan du forvente, når du flytter på plejecenter i Slagelse Kommune”.

Sundheds- og Seniorudvalget besluttede samtidigt at sende Udkast til ”Hvad kan du forvente, når du flytter på plejecenter i Slagelse Kommune” til høring i Handicaprådet.

 

Rådet skal drøfte udkastet med henblik på at afgive et høringssvar.

 

Under punktet deltager Centerchef Marianne Kristensen fra Center for Sundhed og Ældre.

 

Høringsfrist er 7. april 2017 kl. 12:00.

 

Baggrund

Udkast til ”Hvad kan du forvente, når du flytter på plejecenter i Slagelse Kommune” beskriver den service, som beboerne på plejecentrene i Slagelse Kommune har mulighed for at modtage, herunder også mad. Udkast til den nye beskrivelse fremgår af bilag 1. 

 

De nuværende kvalitetsstandarder for plejecentre samt madservice til beboere på plejecentre er fra 2011. I udkastet til ny beskrivelse er alt samlet vedrørende pleje, omsorg, mad mm. Samtidig er indhold tilpasset intentionerne i Værdighedspolitikken. Derudover er beskrivelsen forsøgt gjort mere læsevenlig. Denne beskrivelse erstatter således nugældende kvalitetsstandarder på plejecentre.  

 

Retligt grundlag

Lov om social service, kapitel 25, §138.

 

Handlemuligheder

Værdighedspolitikken danner den overordnede værdimæssige ramme for ældreplejen i Slagelse Kommune. Med dette udgangspunkt er udkast til ny beskrivelse udarbejdet. Målet er stor valgfrihed og dermed mulighed for fleksibilitet i hverdagen, ud fra den enkelte beboers ønsker og behov. Tilgangen til pleje og omsorg er den rehabiliterende tænkning, hvorefter borgeren selv klarer mest muligt i egen hverdag, for derved at bevare/højne den enkeltes egen oplevelse af livskvalitet og selvbestemmelse. 

Medarbejderne på plejecentrene støtter og hjælper med de ting, som beboerne har svært ved at klare selv. Derudover motiveres og støttes beboerne ud fra et aktiverende og forebyggende sigte, med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og inddragelse. Beboernes deltagelse i hverdagens gøremål er en selvfølgelighed, ligesom de pårørende er en del af hverdagen.

 

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Sundheds- og Seniorudvalget principgodkender udkast til beskrivelse af ”Hvad kan du forvente, når du flytter på plejecenter i Slagelse Kommune” samt sender den i høring i Ældrerådet, Handicapråd, Bruger-/ Pårørenderåd samt i MED-organisationen i Center for Sundhed og Ældre.

 

Sagen vil blive forelagt Sundheds- og Seniorudvalget til endelig godkendelse, når høringssvar foreligger.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

 

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

 

1.    at Sundheds- og Seniorudvalget principgodkender udkast til beskrivelse af ”Hvad kan du forvente, når du flytter på plejecenter i Slagelse Kommune”

2.    at Sundheds- og Seniorudvalget sender udkast til beskrivelse af ”Hvad kan du forvente, når du flytter på plejecenter i Slagelse Kommune” i høring.

 

 

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 8. februar 2017:

Fraværende:  Jens Jørgensen (V)

Indstillingen blev godkendt.

 

Indstilling

Handicap og Psykiatrichefen indstiller på forvaltningens vegne,

 

1.    at Rådet skal drøfte udkast til ”Hvad kan du forvente, når du flytter på plejecenter i Slagelse Kommune”, med henblik på at afgive et høringssvar

 

 

Bilag

330-2017-174778

Bilag: Hvad kan du forvente når du flytter på plejecenter i Slagelse Kommune

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Handicaprådet den 28. marts 2017:

Fraværende:  Arne Vodstrup, Flemming Kortsen, Jørgen Andersen (A), Susanne Margrethe Jensen, Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)

Centerchef Marianne Kristensen fra Center for Sundhed og Ældre indledte med en præsentation af baggrund og formål med pjecen.

 

Det blev understreget, at værdighedspolitikken er den overordnede ramme for tiltag inden for Udvalget for Sundhed og Ældre og at den nye pjece skal spejle den besluttede værdighedspolitik.

 

Pjecen blev herefter drøftet.

 

Rådet besluttede, at de ville afgive høringssvar.