12.   Orientering om Socialt Frikort (O)

Sagsnr.: 330-2019-4418                 Dok.nr.: 330-2019-37047                                            Åbent

Kompetence: Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser og Social – og Beskæftigelsesudvalget

 

Beslutningstema

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser og Social – og Beskæftigelsesudvalget orienteres om forsøgsordning med socialt frikort til udsatte borgere.

 

Baggrund

Folketinget vedtog ved lov om forsøg med socialt frikort med virkning pr. 1. januar 2019, hvorefter socialt udsatte borgere kan blive visiteret til socialt frikort.

Formålet med initiativet, er at borgere med særlige sociale problemer i en forsøgsperiode i 2019 og 2020 har ret til at modtage socialt frikort. Frikortet skal give udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder m.v., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Formålet med det sociale frikort er, at give de mest socialt udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden, at det sociale frikort tilskynder virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere.

Målgruppen for socialt frikort er personer med særlige sociale problemer (fx hjemløshed eller misbrug), herunder psykiske vanskeligheder (fx angst eller depression). Det er en forudsætning, at personerne i målgruppen skal være langt fra beskæftigelse og uddannelse, således at man hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. indenfor det sidste år.

Visitation til socialt frikort

Det er kommunerne der skal visitere borgerne til socialt frikort. Virksomhederne skal indberette borgerens aktivitet, når de har ansat en borger med et frikort. Borgerne kommer til at kunne identificere sig selv ved hjælp af et identifikationsnummer på det sociale frikort. Via frikortet vil både borger og virksomhed kunne få overblik over det optjente beløb.

Loven skal administreres via en fælles kommunal it-løsning. It-løsningen skal bruges af både borgerne, virksomhederne og de offentlige virksomheder.

 

Der er er nedsat en tværgående arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Jobcenter og Center for Handicap og Psykiatri. Arbejdsgruppen har til opgave at afklare og beskrive den præcise målgruppe der vil være berettiget til socialt frikort samt visitationskriterier/oplysninger til brug for visitation. På baggrund heraf skal der en træffes administrativ beslutning om, hvilket center der skal varetage visitationsopgaven.

 

Retligt grundlag

Lov om forsøg med socialt frikort. Lov om social service afsnit V. Aktivlovens § 11.

 

Handlemuligheder

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser og Social- og Beskæftigelsesudvalget kan tage orienteringen til efterretning eller bede om yderligere oplysninger.

 

Vurdering

Det er administrationernes vurdering, at frikortets succes bl.a. vil afhænge af kommunens indsats i forhold til, at tage kontakt til det lokale erhvervsliv og sociale organisationer herunder, at virksomheder er villige til at ansætte socialt udsatte i fleksible stillinger. Desuden vil succesen afhænge af en smidig ansøgningsprocedure og sagsbehandling. Den foreløbige antagelse er, at det få socialt udsatte borgere i kommunen der vil ansøge om socialt frikort samt opfylde kriterierne for visitation frikortet.

 

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I økonomiaftalen for 2019 er der afsat 50 mio. kr. til indførelse af et socialt frikort for hjemløse i 2019 og 2020.  Til forsøgsordningen er Slagelse Kommune tildelt 108.000 kr. i 2019 og 45.000 kr. i 2020. Det er endnu ikke besluttet hvilket center midlerne skal overføres til.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om socialt frikort på udvalgsmøde d. 4. februar 2019.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser orienteres om socialt frikort på udvalgsmøde d. 6. februar 2019.

 

Indstilling

Centerledelsen i Center for Arbejdsmarked og Integration og Handicap og Psykiatrichefen indstiller,

 

1.    at orienteringen tages til efterretning.

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2019:

Fraværende:  Ali Yavuz (A)

Udsat.