9.     Status på ungeindsats og forberedende grunduddannelse (O)

Sagsnr.: 330-2017-77212               Dok.nr.: 330-2019-60570                                            Åbent

Kompetence: Børne- og Ungeudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget

 

Beslutningstema

Børne- og Ungeudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på arbejdet med den sammenhængende kommunale ungeindsats og den forberedende grunduddannelse.

 

Baggrund

Høring af principper for tilrettelæggelse af ungeindsatsen

I februar blev Byrådet på et temamøde præsenteret for nogle foreløbige principper for tilrettelæggelse af den sammenhængende ungeindsats. Administrationen har arbejdet videre med principperne, og de er nu sendt i høring i MED-systemet i de respektive afdelinger samt i relevante råd. Principperne omhandler:

 

Grundlæggende principper for den tværfaglige ungeindsats:

·         Fælles arbejdsmetoder og tilgang til de unge

·         Tidlige forebyggende indsatser og mindsteindgrebsprincippet

·         Stærk faglighed – både fagfagligt og tværfagligt

·         Tværgående mål i kombination med fagspecifikke målsætninger

·         Decentral beslutningskompetence på sagsbehandlerniveau

·         Sammenhæng og kontinuitet i indsatser

 

Principper for organisering:

·         Basisorganisationen har ansvaret for driftsopgaverne

·         Kontaktpersonordningen placeres i den driftsenhed, der har den væsentligste kontakt med den unge

·         Uddannelsesplanen er omdrejningspunkt for den tværfaglige indsats

·         Et tværgående fagligt team sikrer de helhedsorienterede løsninger og muligheder for og med den unge

·         Faste strukturer understøtter overgange

·         Ét visitationsudvalg til FGU – fra 15 til 25 år

·         Uddannelses- og erhvervsvejledningsopgaver forankres i tilknytning til driftsopgaverne i basisorganisationen

·         Koordineret virksomhedssamarbejde – én indgang

·         Støttefunktioner/indsatser på tværs af sektorer

 

På baggrund af høringssvarene lægger administrationen en sag op til politisk beslutning i april.

 

Implementeringsstrategi

Samtidig har administrationen nedsat en række arbejdsgrupper med deltagere fra de forskellige afdelinger. Arbejdsgrupperne skal komme med bud på, hvordan en række opgaver i ungeindsatsen og en fælles kultur implementeres. Det omhandler blandt andet:

 

·         Nærmere afklaring af målgruppe og afdækning af eksisterende tilbud

·         Opbygning af det tværfaglige samarbejde

·         IT-koordinationsværktøj

·         Ledelsesforankring

·         Fælles kultur/tilgang til de unge

·         Opsporing af de unge

·         Faste strukturer for overgange

·         Ressourcer/økonomi

·         Kontaktpersonsordning

·         Samarbejde med ungdomsuddannelser

·         Samarbejde med psykiatri, egen læge m.fl.

·         Koordination af forskellige praktikordninger

·         Indhold i og brug af uddannelsesplanen

·         Indhold i uddannelsesvejledningen

·         Kommunikation / brand

·         Samarbejde med FGU

·         Ungehuset

 

KL-partnerskab

Som en del af partnerskabet faciliterer KL en lokal proces i Slagelse, som skal bidrage til at blive skarpere på tilrettelæggelsen af ungeindsatsen. I Slagelse er der ønske om at bruge KL’s ekspertise til at finde gode løsninger på tværfaglig styring og ledelse. Administrationen har haft et indledende møde med KL, hvor den lokale proces blev drøftet. 

 

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

 

Handlemuligheder

Udvalgene kan tage orienteringen til orientering.

 

Vurdering

Administrationen vurderer, at statussen er dækkende for den nuværende arbejde med ungeindsatsen.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Børn- og Ungedirektøren indstiller,

 

1.    at Børne- og Ungeudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til orientering.

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 4. marts 2019:

Fraværende: 

Taget til orientering.