10.   Prøvehandling - Afdækning af sager og klargøring af den forberedende del til Rehabiliteringsteamet (O)

Sagsnr.: 330-2019-13433               Dok.nr.: 330-2019-72629                                            Åbent

Kompetence:

Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering vedr. igangsætning af prøvehandling, hvor afdækning af sager og klargøring af den forberedende del til rehabiliteringsteamet flyttes fra Jobcenteret til Rådgivning & Udbetaling.

 

Baggrund

Der iværksættes en prøvehandling, hvor Rådgivning og Udbetaling overtager sagsbehandlingen af mindst 10 langvarige forsørgelsessager, som afdelingen skal afdække og gøre klar til at blive forelagt Rehabiliteringsteamet.

 

Prøvehandlingen gennemføres i perioden 1. marts – 30. juni 2019.

 

Formålet med prøvehandlingen

Gældende for alle 10 sager er, at det er borgere langt fra arbejdsmarkedet, der formodes at befinde sig i en gråzone for ressourceforløb/fleksjob/førtidspension. Det er en målgruppe, som er velkendt hos både Jobcenteret og Rådgivning & Udbetaling. Det er borgere med mange problemstillinger, som gør dem vanskelige at beskrive og belyse. En udfordring for Jobcenteret i den forbindelse er, at det ofte drejer sig om komplekse problemer udover ledighed og beskæftigelse.

 

I forbindelse med en pensionsafklaring er der tre overordnede forhold, der fokuseres på: Beskæftigelse, helbred og sociale forhold. Vi har i Slagelse Kommune placeret opgaven med at forberede og beskrive førtidspensionssager i Jobcenteret med tyngde på beskæftigelse og helbred. Det er dette forhold, der bliver udfordret i forbindelsen med denne prøvehandling, hvor denne kompetence flyttes til Rådgivning & Udbetaling.

 

Det undersøgende moment i prøvehandlingen

Ved at overdrage sagerne til Rådgivning & Udbetaling og lade sagsbehandlerne i denne afdeling forestå de afklarende samtaler med borgerne og udarbejdelsen af en socialfaglig beskrivelse af borgeren, er det målet at afdække, om en socialfaglig udredning kan medvirke til en hurtigere klargøring og kvalificering af sagen til behandling i rehabiliteringsteamet, i forhold til indstilling til førtidspension og/eller andre socialfaglige instanser. Hermed nedtoner vi beskæftigelsesindsatsen, idet vi ved, at denne målgruppe er langt fra både ordinær beskæftigelse og beskæftigelse på særlige vilkår.

 

Forventningen er, at sagerne kan klargøres til anden forsørgelse end kontanthjælp ved at fokusere på samspillet mellem borgerens sociale og helbredsmæssige situation, mens der nedtones på det beskæftigelsesrettede fokus.

 

Beskrivelse af prøvehandlingen

De 10 sager skal leve op til følgende udvælgelseskriterier:

-      Modtaget kontanthjælp i minimum 10 år

-      Er fritaget for 225-timersreglen

-      Har ikke deltaget aktivt i et beskæftigelsesrettet tilbud de seneste 5 år (gælder ikke ret-og-pligt-tilbud)

-      Må ikke være potentielle seniorførtidspensionister

 

Sagsbehandlingen i Rådgivning og Udbetaling vil indeholde en fuldstændig sagsgennemgang med det formål at få belyst borgerens sociale og helbredsmæssige ressourcer/barrierer.

Sagsgennemgangen vil udmunde i udfærdigelse af den forberedende del til rehabiliteringsteamet.

 

I prøvehandlingsperioden overtager Rådgivning og Udbetaling den fulde sagsbehandlerolle og forestår således også opfølgningssamtaler mv. Når/hvis der bliver behov for iværksættelse af beskæftigelsesrettede tiltag, indhentelse af lægelige dokumentation eller andet, kontakter Rådgivning og Udbetaling Jobcenteret, der så tager endelig stilling hertil.

 

Evaluering af prøvehandlingen

Resultaterne af prøvehandlingen skal evalueres og lægges frem til orientering om effekt, erfaringer, herunder personaleressourcer og økonomi m.v.

 

Retligt grundlag

Lov om aktiv beskæftigelse, Lov om Pension.

 

Handlemuligheder

Social- og Beskæftigelsesudvalget kan tage orienteringen til efterretning

 

Vurdering

Det er er administrationens vurdering, at der ved gennemførelse af denne prøvehandling vil tegne sig et billede af, at en velbelyst socialfaglig beskrivelse kan være med til, at en sag hurtigere afklares til førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Centerledelsen i Center for Arbejdsmarked og Integration samt Centerchef for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

 

1.    at Orienteringen tages til efterretning.

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 4. marts 2019:

Fraværende: 

Taget til orientering med bemærkning om, at initiativer modtages positivt.