11.   Integrationsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2018-5844                 Dok.nr.: 330-2019-56124                                            Åbent

Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget

 

Beslutningstema

Orientering om status fra området for nyankomne udlændinge.

 

Baggrund

På mødet orienteres om status på integrationsområdet på baggrund af ønske om kvartalsvis orientering om udviklingen inden for området for nyankomne udlændinge.

 

 

Fra Integration og Netværk – Årsstatus 2018

Slagelse Kommunes kvote for flygtninge var siden primo 2018 fastsat til 12. Der er modtaget 11 flygtninge, heraf 9 voksne og 2 børn.

 

Integration og Netværk havde en forventning om, at modtage yderligere 1 flygtning på kvoten i 2018, der løb frem til 31. januar 2018 (Udlændingestyrelsens ”kvoteperiode” har de facto effekt fra 1. februar til 31. januar).

 

I forhold til familiesammenføringer modtog Slagelse Kommune 59 voksne og 16 børn i 2018.

 

Antallet af borgere omfattet af integrationsprogram udgjorde ultimo 2018 i alt 471 personer.

 

Derudover har Slagelse Kommune modtaget 177 EU-borgere, som ligeledes er omfattet af Integrationsloven. EU-borgere har ret til Danskuddannelse efter Integrationsloven.

 

Ved opgørelse pr. 4. januar 2019 er antallet af integrationsborgere i IGU-forløb 12 personer.

 

Som det fremgik af Beskæftigelsesplanen i 2018 (og tidligere år) har der været fokus på en beskæftigelsesrettet indsats for de jobparate. En af målsætningerne i Beskæftigelsesplanen for 2019 er at øge fokus på de aktivitetsparate, og særligt på at kvindegruppen opnår tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Generelt bibeholder Integration og Netværk også i 2019 det arbejdsmæssige fokus på den virksomhedsrettede indsats og de tilbudsmuligheder, der skal skabes for at opfylde lovkrav.

 

 

Udviklingen i antal personer og resultattilskud:

 

 

2014

2015

2016

2017

 

2018

 

Antal helårspersoner omfattet af integrationsprogram 0–3 år (modtager grundtilskud)

 

213

 

314

 

405

 

388

 

Grundet nyt fagsystem forefindes ikke særskilt opgørelse over, hvor mange personer, der er omfattet program i hhv. 0-3 år og 4-5 år.

Antal helårspersoner omfattet af integrationsprogram 4–5 år 1) (modtager ikke grundtilskud)

 

0

 

0

 

3

 

84

Antal personer i alt omfattet af Integrationsloven

 

213

 

314

 

408

 

472

 

471

Antal integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogram

 

-

 

-

 

-

 

-

 

205

Antal selvforsørgede omfattet af integrationsprogram

 

-

 

-

 

-

 

-

 

266

Antal resultattilskud på ordinær uddannelse

 

6

 

16

 

9

 

21

 

28

Antal resultattilskud på ordinært arbejde

 

30

 

24

 

24

 

76

 

47

Antal resultattilskud på Danskuddannelse

 

34

 

36

 

45

 

84

 

78

1) Integrationsprogrammet blev pr. 1. juli 2016 forlænget til 5 år.

NB: Resultattilskud opnås efter 6 måneders ustøttet beskæftigelse, 6 måneders ordinær uddannelse og/eller bestået Danskuddannelse. Det vil sige at resultattilskud viser antallet af fastholdte i job- og uddannelse og mens antallet af iværksatte job er højere.

 

 

Udviklingen i familiesammenføringer, flygtninge, EU-borgere m.v.:

 

 

 

2014

2015

2016

2017

 

2018

 

Antal nyankomne flygtninge – I alt

(Kvote)

 

81

(56)

 

147

(167)

 

101

(102)

 

23

(29)

 

11

(12)

Antal gennemførte familiesammenføringer – I alt

 

43

(Voksne)

 

54

(Voksne)

 

57

(Voksne)

 

83

(Voksne + børn)

 

75

(Voksne + børn)

Antal overtaget fra andre kommuner

 

-

 

2

 

2

 

12

 

4

Antal henvist til Danskuddannelse/EU-borgere og øvrige

 

193

(Helårspersoner)

 

313

(Helårspersoner)

 

181

(Helårspersoner)

 

186

(Helårspersoner)

 

260 2)

Gennemførte repatrieringer

5

1

2

4

3

2) Fra 2018 og fremadrettet er antal opgjort i personer (og ikke i helårspersoner).

 

 

Udviklingen i løntilskud og praktikker:

 

LØNTILSKUD

Integrationsindsatsen

Juli 18

Aug. 18

Sep. 18

Okt. 18

Nov. 18

Dec. 18

Privat arbejdsplads

41

47

43

45

35

30

Forening/organisation 3)

 

 

 

 

 

 

Kommunal arbejdsplads

0

0

0

0

0

0

Regional arbejdsplads

0

0

0

0

0

0

Statslig arbejdsplads

0

0

0

0

0

0

41

47

43

45

35

30

 

PRATIKKER

 

 

 

 

 

 

Integrationsindsatsen

Juli 18

Aug. 18

Sep. 18

Okt. 18

Nov. 18

Dec. 18

Privat arbejdsplads

26

15

12

17

17

16

Forening/organisation 3)

 

 

 

 

 

 

Kommunal arbejdsplads

0

0

0

1

1

1

Regional arbejdsplads

0

0

0

0

0

1

Statslig arbejdsplads

0

0

0

0

0

0

26

15

12

18

18

18

 

3) I det nye fagsystem (pr. 1. marts 2018) kan der ikke fordeles ud på foreninger. Sådanne forløb ender i stedet som enten private eller den form for offentlig virksomhed, hvor de modtager offentligt tilskud fra.

 

Retligt grundlag

Integrationsloven, Repatrieringsloven, Udlændingeloven, Lov om integrationsgrunduddannelse (IGU), Serviceloven og bekendtgørelser om sikkerhedsstillelse efter Udlændingeloven til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter Lov om aktiv social politik eller Integrationsloven.

 

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

 

Vurdering

Ingen bemærkninger.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Centerledelsen indstiller,

 

1.    at orienteringen bliver taget til efterretning.

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 4. marts 2019:

Fraværende: 

Taget til orientering.

 

Helle Blak (F) forslår, at Slagelse Kommune skriver til Folketinget og anmoder om flere flygtninge - herunder, at Slagelse Kommune lever op til modtagelse af kvoteflygtninge. (Ø) og (F) er for forslaget - (V) og (O) er imod - (A) undlader at stemme. Forslaget faldet.

 

Social- og Beskæftigelsesudvalget ønsker at modtage mail med begrundelse for fald i antal resultattilskud på ordinært arbejde.