13.   Foreløbigt regnskabsresultat for 2018 og overførsel til 2019 - SBU (B)

Sagsnr.: 330-2019-1897                 Dok.nr.: 330-2019-48712                                            Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om foreløbigt regnskabsresultat for 2018. Desuden skal udvalget indstille til Økonomiudvalg og Byråd vedr. overførsel af mindre-/merforbrug på drift til 2019.

 

Baggrund

Der foreligger foreløbigt regnskabsresultat 2018 for drift og anlæg. Resultat på drift fremgår af bilag 1 og er fordelt på udgiftstyper samt resultat pr. enhed/virksomhed. Resultat på anlæg fremgår af bilag 2 og er fordelt på de enkelte projekter.

Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2018 til 2019 tager udgangspunkt i ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune”, som er godkendt af Byrådet den 29. marts 2016 med ændring vedr. overførsel af mindreforbrug. Heraf fremgår at:

·         For Budgetramme 1 (serviceudgifter, særligt dyre enkeltsager og ældreboliger) overføres mer-/mindreforbrug mellem regnskabsårene. For merforbrug over 100.000 kr. udarbejdes handleplan til den efterfølgende budgetopfølgning, der viser plan for afvikling af merforbruget inden for 2 år.

·         For Budgetramme 2 (overførselsudgifter, forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering) overføres mer-/mindreforbrug ikke mellem regnskabsårene.

·         For Budgetramme 3 (anlæg) overfører virksomheder og Centre mer-/mindreforbrug mellem regnskabsårene, idet uforbrugte rådighedsbeløb overføres fuldt ud.

·         For det brugerfinansierede område overføres over-/underskud via status og derfor sker der ikke overførsel af drifts- og anlægsbevillinger

Afvigelse fra disse hovedprincipper skal godkendes i Økonomiudvalget og Byråd.

Økonomiudvalget behandler på møde d. 18. marts 2019 de enkelte fagudvalgs anbefalinger med henblik på indstilling i samlet sag til Byrådet den 25. marts 2019.

 

A.   Regnskabsresultat, drift

Regnskabsresultatet for 2018 viser for drift et samlet forbrug på 1.240,0 mio. kr.

Ved Budgetopfølgning 4 for 2018, som blev godkendt i november 2018, var det forventede regnskab anslået til 1.251,8 mio. kr.

Resultatet fordeler sig således:

Regnskabsresultat, drift

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Mio. kr.

Korrigeret budget
2018

Regnskab 2018

Afvigelse
(- = mer-
forbrug)

2.1 Forsørgelse, beskæftigelse og boligsocial indsats

Serviceudgifter

24,0

26,5

-2,5

Overførselsudgifter

Forsikrede ledige

1.079,2

149,1

1.066,8

146,7

12,3

2,5

Total

1.252,3

1.240,0

12,3

 

Nedenfor nævnes de væsentligste merforbrug, der har bidraget til det samlede merforbrug inden for serviceudgifter i 2018:

·         Jobcentret § 85: Året sluttede med et merforbrug på 4,3 mio. kr. – dog ikke så stort som forventet, idet der blev bevilget en budgetomplacering ifm. budgetopfølgning 4. Merforbruget skyldes en stor tilgang i borgere, der tilkendes støtte- og kontaktperson, hvilket er en generel tendens over hele landet, hvor andelen af borgere, der er visiteret til § 85 er steget markant samtidigt med, at anvendelsen af socialmentorer er blevet nedprioriteret. Derudover er der også blevet overført et merforbrug fra 2017. Budgettet og kompetencen er i 2019 flyttet til Center for Handicap og Psykiatri, som forventeligt vil kunne nedbringe udgifterne betydeligt.

·         Tilbud til voksne med særlige behov havde et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at kommunen har vundet en ankesag svarende til 0,5 mio. kr. netto, og at der var et fald i antal optagne pr. måned sidst på året sammenlignet med 2017.

 

Nedenfor nævnes de væsentligste mindreforbrug, der har bidraget til det samlede mindreforbrug inden for overførselsudgifter i 2018:

·         Mindreforbrug på 2,9 mio. kr. til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

·         Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til sygedagpenge.

·         Mindreforbrug på 1,9 mio. kr. til kontant- og uddannelseshjælp.

·         Mindreforbrug på 2,2 mio. kr. til løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse.

 

Derudover skyldes mindreforbruget på overførselsudgifter ligeledes følgende forhold:

·         Merforbrug på 1,6 mio. kr. til Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter.

·         Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. til Slagelse Sprogcenter.

·         Mindreforbrug på 2,2 mio. kr. til beskæftigelsesordninger og STU.

 

Udgifterne til forsikrede ledige har samlet set et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i 2018. Det skyldes:

·         Mindreforbrug på 2,3 mio. kr. til dagpenge til forsikrede ledige.

·         Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

 

B.   Overførsel af mer-/mindreforbrug, drift (bilag 1)

Nedenstående tabel viser, hvordan overførsler på drift (Budgetramme 1) overordnet fordeler sig på udvalgets politikområder.

Overførsel af mer-/mindreforbrug, drift

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Mio. kr.

Overført
fra 2017

til 2018

Overføres
fra 2018

til 2019

Tilføres
kassen

2.1 Forsørgelse, beskæftigelse og boligsocial indsats

-0,6

3,1

0,0

 

Bilag 1 viser for hver virksomhed og center overførsler i henhold til ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune”.

Der er for hele Social- og Beskæftigelsesudvalgets politikområde et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. til overførsel fra 2018 til 2019. Dette udgøres af mindreforbrug på serviceudgifter ved Jobcentret, mindreforbrug på kvindekrisecentre og Slagelse Sprogcenter samt et merforbrug til boligplacering af udlændinge. Den følgende tekst angiver en bemærkning for hvert af disse områder.

 

Rådgivning og Udbetaling overfører et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., der relaterer sig til mindreforbrug på kvindekrisecentre og merforbrug på boligplacering af udlændinge.

 

Slagelse Sprogcenter overfører et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. iht. ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune”. Mindreforbruget skyldes merindtægter på den indtægtsdækkede virksomhed.

 

Jobcentret overfører et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som samlet set skyldes:

·         Dels et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner.

·         Dels et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til støtte til frivilligt social arbejde.

 

C.     Overførsel anlæg

Der har ikke været budgetlagt eller forbrug med anlægsudgifter i 2018.

 

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

Reglerne for overførselsadgang af drift og anlæg fremgår af ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune” afsnit 1.3.

 

Handlemuligheder

Udvalget kan godkende indstilling fra administrationen vedr. overførsel af mer-/mindreforbrug for drift eller udvalget kan for specifikke områder anbefale Økonomiudvalg og Byrådet, at der gives dispensationer for de nævnte hovedprincipper.

 

Vurdering

Administrationen anbefaler, at kommunens styringsregler følges, og at der overføres uforbrugte budgetrammer fra 2018 til 2019 som angivet i bilag 1 (drift).

En del af merforbruget for § 85 kan henføres til merforbrug overført fra 2017, som det ikke er lykkedes at indhente samtidig med at der har været en kraftig udgiftsstigning på området.

Budgetopfølgning 1 viste et forventet merforbrug på 4,7 mio. kr. i 2019 vedr. § 85, som fra

2019 henhører under Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser. En overførsel af merforbrug fra 2018 vil yderligere forværre dette. Administrationen anbefaler derfor, at merforbruget vedr. § 85 ikke overføres. Det skal samtidig nævnes, at der under Social- og Beskæftigelsesudvalget i 2018 er et mindreforbrug på overførselsudgifter på 12,3 mio. kr., som i overensstemmelse med kommunens egne styringsregler ikke overføres.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Indstilling fra administrationen indebærer, at der vedr. drift skal overføres mindreforbrug på netto 3,1 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Overførslerne finansieres over kassen.

 

I hele 1.000 kr.

Politikområde

2019

2020

2021

2022

Bevillingsønske

 

 

 

 

 

Drift

2.1

3.126

 

 

 

Anlæg

 

 

 

 

 

Afledt drift

 

 

 

 

 

Finansiering

 

 

 

 

 

Afsat rådighedsbeløb

 

 

 

 

 

Kassen

1.4

-3.126

 

 

 

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren samt Børn- og Ungedirektøren indstiller,

 

1.    at Orientering om foreløbigt regnskabsresultat for 2018 tages til efterretning

2.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der til drift på politikområde 2.1 til fordeling på de respektive enheder overføres et samlet mindreforbrug på i alt 3,1 mio. kr.

3.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der vedr. Jobcentret § 85 ikke overføres merforbrug på i alt 4,3 mio. kr.

 

Bilag

330-2019-83226

Bilag 1 - Driftsoverførsler 2018-2019 SBU

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 4. marts 2019:

Fraværende: 

Ad 1. Taget til orientering.

 

Ad 2. Anbefales

 

Ad 3. Anbefales med underbyggende forklaring på, at merforbruget ikke overføres til Udvalget for Specialiserede borgerindsatser, der overtog § 85.