14.   Drøftelse af tidsplan og dialogproces vedr. budget 2020 - 2023 (D)

Sagsnr.: 330-2019-14693               Dok.nr.: 330-2019-82082                                            Åbent

Kompetence:

Social- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Beslutningstema

Udvalget drøfter initiativer, proces og tidsplan for at arbejde med budgetgrundlag og effektiv udmøntning af vedtagne budgetrammer.

 

Baggrund

Økonomiudvalget har i sit møde den 18. februar 2019 drøftet oplæg til rammer og proces for udarbejdelse af Budget 2020-2023, som med få bemærkninger og suppleringer vil udgøre det endelige grundlag for beslutningssag i marts.

 

Udvalgene ønskes hurtigst muligt at påbegynde denne proces, således at der kan afsættes den fornødne tid til inddragelsen i processen.

 

Den politiske proces indeholder en række aktiviteter i fagudvalgene med henblik på afklaring af budgetgrundlag og sikring af effektiv udmøntning af de vedtagne budgetter. Et af elementerne heri er at fagudvalgene i marts-juni indgår i dialog med brugere og MED-udvalg om opgaveløsning og effekt m.v. Det sker med henblik på at sikre den bedst mulige anvendelse af de ressourcer, som udvalget disponerer over og opfyldelse af de politiske mål for indsatserne.

Heri indgår samtidig, at grundlaget fra den løbende budgetopfølgning indgår i prioriteringen for de kommende budgetår.

 

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for budgetlægningen. Økonomiudvalget skal senest den 15. september 2019 udarbejde budgetforslag til Byrådet.

 

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

 

Vurdering

Ingen bemærkninger.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

 

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

 

1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter initiativ, proces og tidsplan for videre behandling.

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 4. marts 2019:

Fraværende: 

Drøftet med bemærkning om, at diverse råd og udvalg inddrages i budgetprocessen.

 

Social- og Beskæftigelsesudvalget fremsætter forslag om, at understøtte øget borgerinddragelse med nye målrettede borgermøder - evt. med specielt inviterede borgere med fokus på forventningsafstemning.