16.   Bredbåndskonsulent - Arbejdsplan efterår 2019/vinter 2020 (O)

Sagsnr.: 330-2019-66638               Dok.nr.: 330-2019-385158                                          Åbent

Kompetence: Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

 

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget orienteres om arbejdsplanen for bredbåndskonsulenten for efterår 2019/vinter 2020.

 

Baggrund

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede på deres møde 3. juni 2019 at frigive midler til at ansætte en bredbåndskonsulent til at varetage Kommunens interesser ift. sikring af en koordineret indsats omkring den digitale infrastruktur.

 

Bredbåndskonsulentstillingen har været besat siden 1. august 2019, og der er udarbejdet en arbejdsplan for det første halve år.

 

Handlemuligheder

Arbejdsplanen for efterår 2019/vinter 2020 er planlagt som følger:

 

Mobildækning

For at kunne vurdere behovet for ekstra mobilmaster i Slagelse Kommune er det nødvendigt at få kortlagt den eksisterende dækning. Dette vil udarbejdes vha. data fra tjekditnet.dk, indberetninger fra interne kilder; eksempelvis kommunens hjemmepleje, egne målinger og eventuelt med brug af eksterne målinger. Arbejdet med at få et grundlæggende overblik over mobildækningen forventes at vare året ud. Der er dog en del faktorer i dette, der er svære at forudse, da en del af arbejdet forudsættes af data fra blandt andet Energistyrelsen, der på nuværende tidspunkt ikke er tilgængelige.

Når mobildækningen er kortlagt vil der naturligt kunne indledes dialog med teleoperatørerne om mulighederne for fremtidig udvikling af den digitale infrastruktur. De steder hvor dækningen ikke kan forbedres via normale markedsvilkår, skal det vurderes hvor kommunen vil kunne opstille master, med forpligtelse om opsættelse af sendeudstyr fra de forskellige teleoperatører. Dialogen med teleoperatørerne forventes at kunne initieres i februar 2020.

Flere steder i kommunen har forskellige teleoperatører forpligtet sig til at levere bedre dækning, og disse aftaler skal der følges op på og udarbejdes konkrete handlings- og tidsplaner for.

 

Bredbåndsdækning

Energistyrelsen definerer tilfredsstillende bredbåndsdækning ifm. bredbåndspuljen for muligheden for at have 100Mbit/s download og 30Mbit/s upload. Der skal således kortlægges hvor der i Slagelse Kommune tilbydes denne hastighed og hvor der er huller.

Udrulningen foregår på markedsvilkår i kombination af statsstøtte fra Bredbåndspuljen. På nuværende tidspunkt er det uklart om Bredbåndspuljen vil fortsætte efter 2019 og i hvilket format.

Flere steder i kommunen bliver der på nuværende tidspunkt etableret fibernet og visse steder er der flere leverandører, der tilbyder fibernet samme steder. Det er primært Fibia og TDC der udruller fibernet i kommunen.

De steder, hvor der er huller i bredbåndsdækningen, vil der blive udarbejdet oplæg til strategi for at få de sidste koblet på.

Der er indgået partnerskabsaftale med Digitalt Taskforce, som er et samarbejde på tværs af de sjællandske kommuner, og en del af dette samarbejde skal sikre udarbejdelse af retningslinjer for at styrke gennemsigtigheden og koordination på tværs af kommunens relevante afdelinger for at sikre en mere effektiv etableringsproces for bredbånd.

 

 

 

 

Fælles for både mobil- og bredbåndsdækning

Der er mange tekniske aspekter i teknologierne i den digitale infrastruktur, og der er meget viden, som borgere skal kunne tilegne sig for at kunne træffe de rette beslutninger for hvilken løsning der er bedst for dem. Derfor vil der blive lavet et oplæg til hvordan Slagelse Kommune bedst vil kunne oplyse borgerne, sådan at de får de bedste forudsætninger til at vælge løsninger, der fungerer bedst for dem. I tråd med ambitionerne i Digital Taskforce vil der blive udarbejdet en plan for hvordan der i Slagelse Kommune vil kunne sikres en holdbar one-point-of-entry, sådan at borger- og virksomhedsdialogen foregår ensartet og mere intuitivt. Denne plan forventes at være udarbejdet i løbet af januar, dog med det forbehold at det første møde i Digital Taskforce først afholdes i slutningen af oktober og det dermed på nuværende tidspunkt ikke vides hvor hurtigt denne gruppe vil skabe konkrete aftaler.    

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen kommentarer.

 

Indstilling

Centerchefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller,

 

1.    at Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 30. september 2019:

Fraværende:  Steen Olsen (A)

Taget til efterretning.

 

Anne Bjergvang (A) ønsker opmærksomhed på mobildækning overalt i Slagelse Kommune (og mulighed for 112).