7.     Budget 2021-2024 Opsamling på dialog og forslag til budgetprocessen - ETU (B)

Sagsnr.: 330-2020-18049               Dok.nr.: 330-2020-219345                                          Åbent

Kompetence: Erhverv- og Teknikudvalget

 

Beslutningstema

Udvalget drøfter resultat af dialogmøderne med borgere og interessegrupper, samt om der skal fremsendes forslag, som skal indgå i budgetprocessen. Derudover drøftes oplæg til anlægsprojekter indenfor udvalgets område.

 

Baggrund

Byrådet har på sit møde den 23. marts 2020 godkendt fagudvalgenes rammer og proces for udarbejdelse af Budget 2021-2024 i april til juni.

 

COVID19 krisen dog har betydet, at budgetprocessen er blevet udfordret indholds- og tidsmæssigt - blandt andet er processen for dialogmøder ændret.

 

Fagudvalget drøftede på mødet i maj, hvordan dialogprocessen for budget 2021 skulle gennemføres.

 

Nye anlægsforslag
Udvalget har sammen med Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget afholdt fælles budgettemamøde den 20. maj. Administrationen havde i den forbindelse udarbejdet oplæg til nye anlægsprojekter og evt. justeringer af eksisterende anlægsrammer (Bilag 2). Anlægsprojekter som fagudvalgene ønsker fremsendt til drøftelse på budgetseminaret kvalificeres yderligere med hensyn til tid, økonomi og indhold frem mod budgetseminaret.

Udvalgets anlægsprojekter for 2020-2023 fremgår af anlægsoversigten (bilag 1).  

Bilag vil blive eftersendt.          

 

Prioriteringer inden for Erhverv og Teknikudvalgets budgetramme
Udvalget drøfter særlige fokusområder og udfordringer - herunder evt. behov og muligheder for justeringer inden for udvalgets budgetramme.

 

Prioriteringsmuligheder med tværgående perspektiv

Udvalget drøfter om der er prioriteringsmuligheder på tværs af udvalg og organisation, som skal indgå budgetprocessen    

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for budgetlægningen. Økonomiudvalget skal senest den 15. september 2020 udarbejde budgetforslag til Byrådet.

 

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

 

Vurdering

Ingen bemærkninger

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Stabs- og centerchefer indstiller,

 

1.    at Udvalget drøfter resultat af dialogprocessen, og prioriteringer inden for egen budgetramme.

2.    at Udvalget drøfter nye anlægsforslag, og prioriteringsmuligheder med tværgående perspektiv, som skal indgå i budgetprocessen.

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende: 

Udsat.