4.     Gratis tandpleje til særligt socialt udsatte borgere(O)

Sagsnr.: 330-2020-10140               Dok.nr.: 330-2020-322046                                          Åbent

Kompetence: Rådet for Socialt Udsatte

 

Beslutningstema

Rådet for Socialt Udsatte orienteres om gratis tandpleje til særligt socialt udsatte borgere.

 

Baggrund

Med finanslovsaftalen for 2020 har regeringen afsat midler til at etablere en kommunal socialtandpleje. Kommunerne skal tilbyde gratis, akut, smertelindrende og funktionsopbyggende behandling til de mest socialt udsatte personer. Formålet er at øge livskvaliteten og tandsundheden blandt de mest socialt udsatte og begrænse yderligere marginalisering.

Loven trådte i kraft den 1. juli 2020.

Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om socialtandpleje ved at 1) etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved at 2) indgå aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private klinikker.

Hvilke behandlinger er omfattet af ordningen?

Formålet er at give en vederlagsfri, akut, smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder at give forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen.

Ved akut, smertelindrende tandbehandling forstås behandling, som afhjælper smerte, infektion, hævelse, skade eller anden akut tilstand.

Ved funktionsopbyggende tandbehandling forstås behandling af oral funktionsnedsættelse til personer, der f.eks. har nedsat tyggefunktion, eller hvor tab af tænder i fortandsregionen er vansirende.

Ved forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen forstås information og instruktion i tandpleje og behandling af eksisterende sygdom og forebyggelse af ny sygdom.

Man kan få yderligere forebyggende behandling eller funktionsopbyggende behandling som f.eks. genopbygning af hele tandsæt eller proteser. Kommunen vurderer konkret, om dette er relevant.

Der vil være mulighed for at klage over behandlingen og eventuel tilsidesættelse af patientrettigheder til Styrelsen for Patientklager og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Hvem er omfattet af ordningen?

Den enkelte kommune vurderer i hvert enkelt tilfælde, om man skal have et tilbud om behandling i socialtandplejen.

Betingelserne for at være omfattet af socialtandplejen er, at man har et behandlingsbehov og ikke kan anvende de almindelige tandplejetilbud samt har bopæl her i landet, jf. sundhedslovens § 7.

Ordningen omfatter særligt socialt udsatte personer, herunder gadehjemløse og personer, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder personer som ikke kan opholde sig i egen bolig.

Personer, der modtager forskellige former for sociale indsatser efter serviceloven eller er i kommunal behandling efter sundhedsloven, fx alkoholbehandling eller stofmisbrugsbehandling, og som har ingen eller lille arbejdsmarkedstilknytning, kan også være omfattet af ordningen.

Organisering, visitation og formidling

Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, hvordan socialtandplejen skal etableres, men ved organisering af socialtandplejen skal der tages hensyn til målgruppens behov for tilgængelighed, tryghed og fleksibilitet, herunder i forhold til den fysiske placering af tilbuddet og fleksible åbningstider.

Visitation til socialtandplejen foretages af kommunen. Vurderingen af borgerens tandbehandlingsbehov er en tandfaglig vurdering, der foretages af det tandfaglige personale i socialtandplejen.

Kommunalbestyrelsen har endvidere pligt til at oplyse om, hvordan kommunen har tilrettelagt socialtandplejen og hvad der er indholdet i tilbuddet. I den forbindelse har kommunen pligt til at sikre, at oplysning om tilbuddet når ud til relevante parter og borgere i målgruppen, herunder gennem et vist opsøgende arbejde.

Implementering i Slagelse Kommune

Det er i Slagelse Kommune aftalt følgende:

·         At opgaven er placeret under Center for Sundhed og Ældre - Omsorgstandplejen, som vil organisere leveringen af socialtandplejen i Slagelse Kommune.

·         At målgruppevurdering og henvisning af borgerne hjemmehørende i Slagelse Kommune kan varetages af varmestuerne i Korsør og Slagelse, Toften og Team 99.

·         At der skal udarbejdes postkort til med let tilgængelig oplysning om tilbuddet til formidling/udlevering.

 

Retligt grundlag

Bekendtgørelse om tandpleje, Kapitel 4 Socialtandpleje

 

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

 

Vurdering

Ingen bemærkninger.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

 

1.    at Orienteringen tages til efterretning.

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Rådet for socialt udsatte den 26. august 2020:

Fraværende:  Anne-Kristina Timmerman Hansen, Merete Keis Schrøder, Peter Thomas Raagaard

Rådet tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:

- Rådet ser frem til at modtage informationsmateriale til uddeling.

- Rådet ønsker en status fra Slagelse Kommune, når loven har været i kraft i 1 år.