7.     Proces for Beskæftigelsesplan 2021-2022 (B)

Sagsnr.: 330-2020-139083             Dok.nr.: 330-2020-378038                                          Åbent

Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget

 

Beslutningstema

Godkendelse af proces for Beskæftigelsesplan 2021-2022.

 

Baggrund

Det er et lovkrav, at alle kommuner skal udarbejde en årlig Beskæftigelsesplan, som skal vedtages af Byrådet. Beskæftigelsesplanen kan dog gøres flerårig og tages op til revision ved behov.

 

Beskæftigelsesplanen sætter retningen for kommunens strategiske prioriteringer på beskæftigelsesområdet. Planen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem beskæftigelsespolitiske udfordringer, politiske mål og resultatkrav på området, såvel lokalt som nationalt. Beskæftigelsesministerens mål for 2021 og Forslag til Budgetaftale 2021-2024 indgår som bilag i sagen.

 

Beskæftigelsesplanen skal være godkendt af Byrådet inden udgangen af året, før end planen træder i kraft. Baggrunden for den sene godkendelse på året er for at sikre sammenhæng mellem årets budgetforudsætninger og ambitionerne for retningen i beskæftigelsesplanen.

 

I forslaget til Budgetaftale 2021-2024 står der, at det er aftaleparternes ”vurdering, at Slagelse kommune ift. andre kommuner har en effektiv beskæftigelsesindsats, og derfor skal fokus rettes mod at nedbringe forsørgelsesudgifterne ved at skabe bedre effekter i indsatserne”. Forud for budgetforliget har Byrådet fået præsenteret en kort foreløbig opsamling på optimering og besparelsespotentiale, som er udarbejdet af konsulentfirmaet Mploy. Af forslag til Budgetaftalen fremgår, at de endelige analyser og forslag til konkrete tiltag skal forelægges det politiske niveau senest i november 2020.

 

Det giver derfor god mening at indarbejde retningen i disse optimeringstiltag i den allerede eksisterende beskæftigelsesplan og herudover tilpasse beskæftigelsesplanen til ændrede lovvilkår og konjunkturer som følge af covid-19 samt ministerens mål.

 

Retligt grundlag

Lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv., § 4, der handler om beskæftigelsesplan.

 

Handlemuligheder

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal godkende forslag til proces for Beskæftigelsesplan 2021-2022 og har mulighed for at tilføje eventuelle justeringer.

 

Forslag til processen er tilpasset de allerede fastsatte mødedatoer for Udvalget, Byrådet og Lokalt Arbejdsmarkedsråd.

 

·         Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender procesplan (5. oktober 2020)

·         Administrationen indarbejder retningen i Mploys optimeringskatalog i den nuværende beskæftigelsesplan og tilpasser planen til ændrede vilkår og konjunktursituation som følge af covid-19 (oktober 2020)

·         Lokalt Arbejdsmarkedsråds har mulighed for at indgive bemærkninger til Mploys analyse af optimering og besparelsespotentiale samt implementeringen af Budget 2021-2024 (21. oktober 2020)

·         Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter 1. udkast til revideret Beskæftigelsesplan 2021-2022 (2. november 2020)

·         Social- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at Beskæftigelsesplan 2021-2022 godkendes (30. november 2020)

·         Økonomiudvalget indstiller til Byråd, at Beskæftigelsesplan 2021-2022 godkendes (7. december 2020)

·         Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2021-2022 (14. december 2020)

·         Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter nye målniveauer for 2021 (februar 2021)

 

Vurdering

Administrationen vurderer, at procesplanen er stram, men det er afgørende at sikre en realistisk sammenhæng til Budget 2021-2024. Jo hurtigere der kan anes en klar og entydig politisk retning for budgettet, desto hurtigere og bedre kan den strategiske retning i Beskæftigelsesplanen beskrives. Administrationen vurderer, at det i år vil give god mening fra start at vedtage en 2-årig beskæftigelsesplan. Årsagen er, at de fleste økonomiske eksperter forventer, at covid-19 vil påvirke konjunktursituation udover 2021. Desuden vil flere af optimeringsinitiativerne have en tidshorisont udover 1 år, herunder også aftalepartnernes sigte om at sikre en øget vedholdende, tværgående og fokuseret indsats indenfor beskæftigelsesområdet, uddannelsesområdet, sundhedsområdet og mestring af eget liv.

 

Administrationen foreslår, at fastsættelsen af målniveauer for 2021 ligesom tidligere år først sker primo 2021. Endnu har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ikke udmeldt målemetoder for 2021, ligesom det er afgørende for at kunne sætte realistiske mål, at udgangspunktet ved udgangen af 2020 kendes.

 

De umiddelbare risici, der kan forsinke processen og skabe usikkerhed om den strategiske retning, er tidspunkt for politisk afklaring af særligt organisering af ungeindsatsen og hvilke investeringer, som der politisk besluttes på baggrund af administrationens oplæg ud fra Mploys optimeringskatalog.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Lokalt Arbejdsmarkedsråd giver input til Beskæftigelsesplan 2021-2022 på baggrund af Mploys servicetjek af beskæftigelsesområdet – Opsamlings- og optimeringskatalog 2021.

 

Beskæftigelsesplanen skal godkendes af Byrådet inden årets udgang.

 

Indstilling

Chef for Arbejdsmarked og Integration indstiller,

 

1.    at Udvalget godkender procesplan for Beskæftigelsesplan 2021-2022.

 

 

Bilag

330-2020-378075

Brev til kommuner og jobcentre fra Beskæftigelsesministeren (beskæftigelsespolitiske mål 2021) - Kopi

330-2020-378061

Budgetaftale til Byrådets 1. behandling 2021-2024

330-2020-378065

Mploy - Opsamling og optimeringskatalog 20.09.2020

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 5. oktober 2020:

Fraværende: 

Godkendt.