8.     Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

Sagsnr.: 330-2018-38133               Dok.nr.: 330-2020-501868                                          Åbent

Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget

 

Beslutningstema

Drøfte effektopfølgning på de politiske mål i Beskæftigelsesplan samt opfølgning på øvrige nøgletal. Som følge af ekstraordinær situation er der ikke opsat måltal for 2020.

 

Baggrund

Social- og Beskæftigelsesudvalget følger på hvert møde op på de politiske mål, der er politisk udpeget som de vigtigste i Beskæftigelsesplanen samt øvrige ønskede nøgletal.

 

Retligt grundlag

Lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv., § 4, der handler om beskæftigelsesplan og resultatrevision.

 

Handlemuligheder

Social- og Beskæftigelsesudvalget kan drøfte orienteringen om nøgletal.

 

Vurdering

Nedenstående skema samler op på kommunens rangering i forhold til landsplan og sammenlignelige kommuner på de 7 politiske mål. Skemaet viser, hvor stor en afvigelse i procentpoint, som kommunen har i forhold til den landsdækkende effekt, som har betydning for kommunens økonomi.

 

 

Skemaet viser, at der kan være behov for at fokusere på mål 3, fordi effekten med en placering 3 er dårligere end både på landsplan og i sammenlignelige kommuner.

 

Beskæftigelsen for borgere, som er bosat i kommunen, er faldet mere end på landsplan. De øvrige nøgletal indikerer dog, at der ikke umiddelbart er en sammenhæng til borgere med tilknytning til Jobcentret.

 

Når man belyser beskæftigelsestallene på alder, så fremgår det, at det primært er for målgruppen af unge under 15 år og op til 24 år, at der er tabt flere lønnede timer. Det vil sige, at det større fald i lønnede timer især er sket blandt ungarbejdere og studerende, samt unge der er blevet afskediget og i stedet er påbegyndt en uddannelse.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller,

 

1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter nøgletallene for beskæftigelsesområdet.

 

 

Bilag

330-2020-501860

Nøgletal - Effektindikatorer på beskæftigelsesindsatsen - december 2020

330-2020-501859

Nøgletal - Diverse statistikker for beskæftigelsesområdet - december 2020

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2021:

Fraværende: 

Drøftet.

 

Administrationen orienterede kort om de senest opdaterede tal (disse eftersendes til udvalget pr. mail).