14.   Håndtering af Coronarestriktioner (O)

Sagsnr.: 330-2020-165641             Dok.nr.: 330-2020-499425                                          Åbent

Kompetence:

Social- og Beskæftigelsesudvalget

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om svar på borgerhenvendelse rettet til Center for Arbejdsmarked & Integration der d. 16 december 2020 via mail modtog en række spørgsmål vedrørende Slagelse Kommunes håndtering af Corona-restriktioner ift. syge og udsatte borgere i forløb i Center for Arbejdsmarked & Integration.

 

Baggrund

Center for Arbejdsmarked & Integration har via en borgerhenvendelse modtaget følgende spørgsmål:

 

”Spørgsmål ang. syge som er i virksomhedspraktik/løntilskudsjob eller lign.

 

Hvordan håndterer Slagelse Kommune de nye Corona-restriktioner, og sikrer at disse mennesker ikke udsættes for smitte?

Hvordan vurderes det, at det er sundhedsfagligt forsvarligt at de fortsætter i praktikken som hidtil? ”

 

På baggrund af det fremsendte spørgsmål har administrationen udarbejdet og fremsendt følgende svar til spørger d. 17. december 2020:

 

Overordnet arbejder vi med alle vores målgrupper - uanset deres helbredssituation, med udgangspunkt i gældende lovgivning. I en tid præget af COVID-19 er vores område ofte ramt af ændringer og nye bekendtgørelser, som hurtigst muligt indarbejdes i vores praksis. Således er der d.d. udsendt en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet, der varsler ny praksis og en ændring af bekendtgørelsen med virkning fra d. 20/12-2020.

 

Hvordan sikrer Slagelse Kommune at syge mennesker i virksomhedspraktik/løntilskud etc. ikke udsættes for smitte? Og hvordan vurderes det, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at fortsætte praktikken?

 

I og med at beskæftigelsesindsatsen ikke har været fuldt suspenderet i den forgangne periode, har vi haft særligt fokus på udsatte borgere i tilbud hos os. Hvis en borger henvender sig, og giver udtryk for, at vedkommende er udsat ift. COVID-19, eller vi på anden vis har kendskab til, at en borger er i risikogruppen, aftales det, at vi ringer til borgers egen læge, for at indhente dennes vurdering af borgerens situation. Såfremt egen læge understøtter borgers opfattelse, undtages borgeren for fremmøde. Der udarbejdes et journalnotat, og efterfølgende indhentning af lægeattest iværksættes. Denne procedure er anvendt for at sikre, at en fritagelse hviler på et lægefagligt skøn, og ikke den enkelte medarbejders skønsmæssige vurdering af borgers situation.

 

Såfremt et tilbudssted henvender sig, og giver udtryk for bekymring ift. at have en borger på arbejdspladsen, eller giver udtryk for at gældende COVID-19 retningslinjer ikke kan overholdes på arbejdspladsen, vil borger heller ikke i denne situation skulle fremmøde.

 

På baggrund af dagens udmelding fra Beskæftigelsesministeriet, vil vi senest pr. 20/12-2020 arbejde med udgangspunkt i de retningslinjer, der er udsendt d.d. fra STAR: https://www.star.dk/media/15493/udvidelse-af-covid-19-tiltagene-fra-9-december-ti-hele-landet-samt-nye-skaerpede-tiltag-for-beskaeftigelsesindsatsen.pdf

 

Centralt i den kommende bekendtgørelse i relation til de stillede spørgsmål bør følgende fra STAR fremhæves:

 

·         Det vil blive fastsat i bekendtgørelsen, at der ikke vil kunne iværksættes nye tilbud om virksomhedspraktik og løntilskudsjob, mens allerede igangværende tilbud alene vil kunne videreføres, hvis borgeren er enig heri. Det forudsættes, at tilbuddene er i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Der vil ikke kunne sanktioneres på grund af en borgers afvisning af at videreføre et virksomhedsrettet tilbud.

 

·         Tilbud om nytteindsats lukkes helt ned, dvs. disse tilbud vil hverken kunne igangsættes eller videreføres.

 

Jobcentrenes/kommunernes egne tilbud om vejledning og opkvalificering, fx særligt tilrettelagte forløb/øvrig vejledning og opkvalificering, oprettes og videreføres ikke, med mindre indholdet kan tilrettelægges, så det kan foregå digitalt.

 

 

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

 

Handlemuligheder

Udvalget kan modtage orienteringen.

 

Vurdering

Ingen bemærkninger.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller,

 

1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget modtager orienteringen.

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2021:

Fraværende: 

Social- og Beskæftigelsesudvalget modtager orienteringen.