4.     Dalmosehallen - Anmodning om kommunal garantistillelse (B)

Sagsnr.: 330-2021-16206               Dok.nr.: 330-2021-129666                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt udvalget vil anbefale Byrådet, at der stilles kommunegaranti på 700.000 kr. finansieret af kassen til renovering af tag på den selvejende hal Dalmosehallen.

 

Sagens indhold

Dalmosehallens bestyrelse anmoder om kommunal garantistillelse på 700.000 kr., da Dalmosehallen ønsker at optage et lån hos KommuneKredit til finansiering af tagrenovering på den del af Dalmosehallen, der indeholder gymnastiksal, fitness og lagerlokaler – lagerlokalerne benyttes til opbevaring af borde, stole, bar, hockeybander mm. Taget på denne del af hallen har ifølge bestyrelsen i en længere periode været utæt flere steder og derved givet et stort potentiale for råd og svamp.

For at undgå følgeomkostninger så som beskadigelse af træningsudstyr, elinstallationer og varmeanlæg vil det ifølge bestyrelsen være en fordel at foretage tagrenoveringen nu på den del af taget, der er utæt.

Taget vil efter renoveringen være efterisoleret med yderligere 150 mm, og denne efterisolering vil have en positiv effekt på varmeforbruget og dermed miljøet.

 

Tagets samlede renoveringssum vil andrage ca. 750.000 kr.

Dalmosehallen har mulighed for selv at bidrage med 50.000 kr. til udskiftning af taget via driftstilskuddet i 2021 og ansøger derfor om kommunal garantistillelse på 700.000 kr.

 

Taget er ikke blevet gennemgået af en byggesagkyndig.

 

Det fremgår af årsrapporten 2019, at der er henlagt 300.000 kr. til tagrenovering. Denne henlæggelse er ifølge Dalmosehallen blevet udhulet, da hallen er blevet reduceret med knap 500.000 kr. i kommunalt driftstilskud over de seneste 3 år.

 

Dalmosehallen har på opfordring fra Kultur- og Fritidsafdelingen også indsendt et anlægsønske til budgetprocessen. Dette skal ses i sammenhæng med, at fristen for anlægsønsker er den 6. april 2021.

 

Kommunal garantistillelse

I forbindelse med kommunal garantistillelse skal kommunen deponere et beløb svarende til lånets hovedstol, såfremt kommunen ikke har ledig låneramme. En garanti på 700.000 kr. vil betyde, at Slagelse Kommune derfor skal deponere et tilsvarende beløb. Beløbet skal finansieres af kassen.

 

Det deponerede beløb vil blive frigivet med 1/25-del pr. år – eller 28.000 kr. pr. år over 25 år.

 

Et lån med kommunal garanti må ikke have en længere løbetid end 25 år, og den årlige ydelse udgør ca. 30.000 kr.

 

Øvrige betingelser for en kommunal garanti:

At lånet ikke er afdragsfrit

At lånet optages som et serie- eller annuitetslån

At lånets renteprofil er fast rente.

At Dalmosehallen forpligter sig til løbende at sende budgetter og regnskaber til Slagelse Kommune.

At der aflægges anlægsregnskab overfor Slagelse Kommune – lånet må alene anvendes til anlægsprojektet, og et evt. overskydende beløb skal anvendes til enten at nedbringe lånet eller nedbringe kommunens deponeringsforpligtigelse.

 

Retligt grundlag

Beslutningen om kommunal garantiforpligtigelse skal træffes af Kommunalbestyrelsen jf. Styrelseslovens § 41.

 

Den kommunale deponeringsforpligtigelse er reguleret i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 af 17. december 2013.

 

Handlemuligheder

A.    Kultur- og Fritidsudvalget kan anbefale Byrådet at imødekomme Dalmosehallens anmodning om garantistillelse

B.    Kultur- og Fritidsudvalget kan anbefale Byrådet ikke at imødekomme Dalmosehallens anmodning om garantistillelse. Dette vil betyde, at anmodningen i stedet behandles som et anlægsønske til budgetprocessen.

 

Vurdering

Administrationen anbefaler ikke at imødekomme Dalmosehallens anmodning om garantistillelse, men at Dalmosehallens anmodning i stedet behandles som et anlægsønske til budgetprocessen.

 

Dette sikrer, at haller og foreninger behandles ens i forbindelse med store facilitetsønsker, og at den af Kultur- og Fritidsudvalget vedtagne proces for anlægsønsker følges.

 

Denne anbefaling skal ses i sammenhæng med, at Dalmosehallen ikke er den eneste hal, som ønsker en større renovering.

 

Dalmosehallen får i dag driftstilskud ligesom de øvrige selvejende haller i Slagelse Kommune. Budgettet til de selvejende haller er en ramme, der fordeles efter de politisk besluttede principper, som bl.a. ser på faste driftsudgifter, løn og hallens størrelse. Driftstilskuddet til de selvejende haller i Slagelse Kommune bliver beregnet ud fra et gennemsnit af deres vedligeholdelsesudgifter, heriblandt drifts-, renoverings- og låneudgifter, de seneste 3 år. Det vil sige, at Dalmosehallen i løbet af de næste 3 år vil få tilskud på baggrund af den evt. tildelte kommunegaranti. Det gør, at lånet bliver en kommunal udgift via driftstilskuddet, og dermed vil den samlede eksisterende ramme blive mindre til de øvrige selvejende haller.

 

Derudover er det værd at bemærke, at Byrådet tilbage i 2018 afviste at yde lånegaranti til renovering af halgulv i Vesthallen. Vesthallen har i Budget 2021 fået anlægstilskud til projektet.

 

Dalmosehallen har indenfor de seneste knap 20 år modtaget tilskud til blandt andet varmeanlæg, renovering af tag og gulv, solcelleanlæg og indendørs skydebane.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

En kommunal garantistillelse har følgende økonomiske konsekvenser

I hele 1.000 kr.

Politikområde

2021

2022

2023

2024

Bevillingsønske

 

 

 

 

 

Drift

 

 

 

 

 

Anlæg

 

 

 

 

 

Afledt drift

 

 

 

 

 

Finansiering

1.04

700

-28

-28

-28

Afsat rådighedsbeløb

 

 

 

 

 

Kassen

1.04

-700

28

28

28

 

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller,

 

1.    at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Byrådet ikke at imødekomme Dalmosehallens anmodning om garantistillelse.

2.    at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Byrådet, at Dalmosehallens ansøgning i stedet behandles som et anlægsønske til budgetprocessen.

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2021:

Fraværende: 

At 1: Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse at imødekomme Dalmosehallens anmodning om garantistillelse.

 

Udvalget tilsluttede sig, at denne type af ansøgninger som udgangspunkt skal indgå i forbindelse med de årlige budgetbehandlinger. Af hensyn til at sikre klimaskærmen og bevarelse af ejendommens værdi gøres undtagelse herfra.

 

Supplerende bemærkninger

Forud for Kultur- og Fritidsudvalgets behandling fremsendte Dalmosehallen en besigtigelsesrapport vedr. hallens tag. Denne er vedlagt som bilag til sagen, Bilag 3.  

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. april 2021:

Fraværende: 

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse at imødekomme Dalmosehallens anmodning om garantistillelse.

 

Økonomiudvalget tilsluttede sig bemærkning fra Kultur- og Fritidsudvalget om at denne type af ansøgninger, som udgangspunkt, skal indgå i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger. Af hensyn til at sikre klimaskærmen og bevarelse af ejendommens værdi gøres undtagelse herfra.

 

(F), Ann Sibbern (UFP) og (I) stemte imod, og ønskede en langsigtet vedligeholdelsesplan og investeringsoversigt fra de selvejende haller, der modtager driftstilskud, og at forslaget oversendes til budgetforhandlingerne.

 

Bilag

330-2021-110783

Bilag 1 - Ansøgning - Anmodning om kommunal garantistillelse

330-2021-97723

Bilag 2 - Årsrapport Dalmosehallen 2019

330-2021-126768

Bilag 3 - Besigtigelsesrapport

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Byrådet den 26. april 2021:

Fraværende:  Flemming Erichsen (A)

At 1 - Godkendt.

 

Imod stemte (F), Ann Sibbern (UFP) og (I), og ønskede en langsigtet vedligeholdelsesplan og investeringsoversigt fra de selvejende haller, der modtager driftstilskud, og at forslaget oversendes til budgetforhandlingerne.

 

At 2 - Udgik som følge af beslutningen på pkt. 1.

 

Byrådet tilsluttede sig bemærkningen fra Kultur- og Fritidsudvalget, om at denne type af ansøgninger, som udgangspunkt, skal indgå i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger. Af hensyn til at sikre klimaskærmen og bevarelse af ejendommens værdi gøres til undtagelse herfra.