5.     Ansøgning om anlægsbevilling til renovering af Torvegade 22-26 (B)

Sagsnr.: 330-2020-156136             Dok.nr.: 330-2021-106813                                          Åbent

Kompetence:

Byrådet (B)

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Børne- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget beslutte, om der gives en anlægsbevilling til ombygning af Torvegade 22-26.

 

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Børne- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget beslutte, om anlægsbevillingen til ombygning af Torvegade 22-26 kan frigives.

Sagens indhold

I forbindelse med Task Force projektet i Afdeling for Børn og Familie har Børne- og Ungeudvalget ønsket et særligt fokus på flere elementer:

1.    Implementering af udviklingsplan i samarbejde med Socialstyrelsen, der skal styrke det socialfaglige arbejde

2.    Kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere

3.    Fokus på psykisk arbejdsmiljø og sagstal

4.    Bedre fysiske rammer for borgere og medarbejdere

 

Denne sag tager udgangspunkt i punkt 4 ”Bedre fysiske rammer for borgere og medarbejdere”.

 

I et samarbejde mellem Center for Kommunale Ejendomme og Afdeling for Børn og Familie er der udarbejdet et forslag til ombygning og renovering af Torvegade 22-24-26. Udgangspunktet har været at skabe mere imødekommende og målrettede rammer for de forældre og børn, der kommer i afdelingen, samt at forbedre de fysiske og psykiske arbejdsvilkår for medarbejdere og ledere.

 

I stueplanen på Torvegade 26, hvor hovedindgangen til Afdeling for Børn og Familie er, lægges der op til en omfattende ombygning. De nuværende rammer ved hovedindgangen virker meget tillukkede med en skranke og en lille hal med få stole som ventelokale. Der er synlige store ventilationsrør i loftet, og akustikken i lokalerne er dårlige.

 

Afdeling for Børn og Familie ønsker at forbedre disse rammer, så mødet med barnet og familien kan ske i et åbent, imødekommende og trygt miljø i øjenhøjde. Lokalerne i det nye foyer- og ankomstområde foreslås derfor ombygget, således at der bliver etableret et stort åbent rum, som skal fungere som reception og venterum. Der vil være et legerum til børnene og et stillerum, hvor børnene kan fordybe sig i at spille spil, tegne eller læse en bog. Der vil derudover stadig være de samme faciliteter som møde- og samtalerum i stueplanen.

 

I forbindelse med ombygningen af stueplan vil der være afledte ombygninger på de øvrige etager i bygningen, hvor der er kontorlokaler. Kontorlokalernes gulve, vægge og lofter fremstår slidte, der er gamle badekar på toiletterne, og akustikken er dårlig i dele af bygningen. Et godt indeklima er en forudsætning for, at man som medarbejder befinder sig godt på sin arbejdsplads. Støj, luft, varme og kulde påvirker både helbredet, effektiviteten og sygefraværet. Den fysiske indretning af de bygninger og rum, man arbejder i, har derfor stor betydning for arbejdsmiljøet.

 

Derudover ønsker Afdeling for Børn og Familie at flytte Familiehusene ind i bygningen for at skabe et tættere og mere fleksibelt samarbejde til gavn for barnet og familien. Det betyder, at medarbejderne rykkes tættere sammen, og det er derfor vigtigt med gode fysiske rammer, hvor akustikken er i orden. En god akustik i rummet gør det muligt nemt at forstå det, der bliver sagt og er en hjælp til at overholde diskretion og tavshedspligt.

 

På etagerne med kontorlokaler vil der være malerarbejde, udskiftning/renovering af linoleum på gulvene, renovering af toiletter og køkkener, og der desuden vil blive sat støjdæmpende materialer op på vægge og lofter.

 

Ombygningen i stueplan kræver større lydmæssige sam, brand- og byggetekniske ændringer. I bilag 1 fremgår den mere tekniske beskrivelse af ombygningen.

 

Ombygningsforslaget har været behandlet på LokalMED i Afdeling for Børn og Familie den 21. januar 2021 og den 10. marts 2021. Her blev der fremsat ønske om, at der blev taget hånd om den dårlige akustik og lydniveau, som der er på flere af kontorerne og i mødelokalerne, så der kan afholdes fortrolige samtaler, uden at det kan overhøres i de tilstødende lokaler. Det har desuden tidligere været forsøgt at lægge modtagelsen/receptionen i en anden bygning end Torvegade, dog uden succes. Det giver således bedst mening med en lokal forankring i huset, så hele huset hænger sammen både for personalet, men også for barnet og familien.

 

Retligt grundlag

Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn:

Inden et anlægsprojekt kan igangsættes, skal Byrådet have givet en anlægsbevilling. Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projektforudsætninger samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet.

 

Anlægsbudgettet er det afsatte rådighedsbeløb og er ikke i sig selv en bevilling.

Anlægsbevillingen er det beløb, som må bruges af det afsatte anlægsbudget.

 

Handlemuligheder

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Børne- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget beslutte:

A.    At give en anlægsbevilling på 4.035.000 kr., som sikrer en renovering med fokus på åbne imødekomne rammer i mødet med barnet og familien samt gode fysiske- og psykiske arbejdsvilkår for ledere og medarbejdere i Afdeling for Børn og Familie (jf. bilag 4)

B.    At give en anlægsbevilling på 3.260.000 kr., som sikrer en renovering med fokus på åbne imødekomne rammer i mødet med barnet og familien samt delvis gode fysiske- og psykiske arbejdsvilkår for ledere og medarbejder i Afdeling for Børn og Familie, idet der bl.a. vil blive foretaget mindre maler- og gulvarbejde og ingen renovering af toiletter m.m. (jf. bilag 5)

Vurdering

Administrationen anbefaler en anlægsbevilling på 4.035.000 kr.

Afdeling for Børn og Familie er i gang med et task force-forløb sammen med Socialstyrelsen, som via deres analyse af det specialiserede børne- og ungeområde giver et billede af kommunens styrker, men også peger på store udfordringer på det samlede myndighedsområde for udsatte børn og unge. Der er i forbindelse med analysen blevet lagt en treårig udviklingsplan, som sætter rammerne for det fremtidige arbejde med styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen. I arbejdet med udviklingsplanen vil der være mange faglige forandringsprocesser, og det er derfor vigtigt med gode fysiske og psykiske arbejdsvilkår for ledere og medarbejdere, så de er klar til at modtage barnet og familien med åbent mindset og engagement.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

 

I hele 1.000 kr.

Politikområde

2021

2022

2023

2024

Bevillingsønske

 

 

 

Drift

 

 

 

 

Anlæg

 1.2

4035 

 

 

 

Afledt drift

 

 

 

 

 

Finansiering

 

 

 

 

 

Afsat rådighedsbeløb

 

 

 

 

 

Kassen

 

4035 

 

 

 

Tværgående konsekvenser

Inge bemærkninger.

Indstilling

Social- og Projektchefen indstiller, at Byrådet på baggrund af indstilling fra Børne- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget beslutter,

1.    at anlægsbevillingen på 4,035 mio. kr. godkendes og finansieres af kassen.

2.    at rådighedsbeløbet fra anlægsbevillingen på 4,035 mio. kr. frigives.

 

 

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 12. april 2021:

Fraværende: 

At 1 - Indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

 

At 2 - Indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

 

Udvalget udtrykte bekymring for at placere Familiehusene i bygningen. Udvalget anbefalede, at der indtænkes lokale til afvikling af møder i det særlige børne- og ungeudvalg.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. april 2021:

Fraværende: 

At 1 til 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

 

Økonomiudvalget tilsluttede sig Børne- og Ungeudvalgets bekymring for at placere Familiehuset, Slagelse i bygningen og anbefalingen om, at der skabes lokale til afvikling af møder i det særlige Børne- og ungeudvalg.

 

Bilag

330-2021-88570

Bilag 1 - Bygningsbeskrivelse Torvegade 22-26

330-2021-88571

Bilag 2 - Stueplan eksist. forhold

330-2021-88572

Bilag 3 - Stueplan fremtidige forhold

330-2021-88573

Bilag 4 - Økonomisk overslag 1, Torvegade 22-26

330-2021-88575

Bilag 5 - Økonomisk overslag 2, Torvegade 22-26

330-2021-112860

Bilag 6 - 1A Ansøgning om anlægsbevilling

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Byrådet den 26. april 2021:

Fraværende:  Flemming Erichsen (A)

At 1 til 2 - Godkendt.

 

Byrådet tilsluttede sig bemærkningen fra Børne- og Ungeudvalget om bekymring for at placere Familiehuset, Slagelse i bygningen og at der indtænkes lokale til afvikling af møder i det særlige børne- og ungeudvalg.